Financiële gegevens verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor

Rechtsvorm

Bedrijfsvoeringsorganisatie op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het Noordelijk Belastingkantoor voert voor de gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen de belastingtaken uit tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit gebeurt door de combinatie van de belastingaanslagen op één aanslagbiljet, zodat heffing- en invorderingsactiviteiten slechts één keer plaats hoeven te vinden.

Relatie met programma

11. Dienstverlening

Deelnemende partijen

De vier deelnemers zijn de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen.

Bestuurlijk belang

Een collegelid is lid van het bestuur. Het bestuur bestaat uit vier leden, één uit iedere deelnemer. De raad wordt op vaste momenten (P&C- cyclus) en op incidentele basis geïnformeerd en betrokken.

Financieel belang

De begrote deelnemersbijdrage van Groningen bedraagt voor 2021 6,7 miljoen euro (incl. compensabele btw) (44,1%).

Vermogen

Niet van toepassing

Financieel resultaat

Niet van toepassing

Financiële risico’s

In 2021 moeten de prestaties van het NBK weer uitkomen op het gewenste niveau. De hiervoor ter beschikking gestelde incidentele middelen zijn verwerkt in de begroting 2021 en meerjarenramingen van het NBK. Hiermee zijn de financiële risico’s beperkt.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12