Financiële gegevens verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

De Veiligheidsregio Groningen (VRG) stelt zich ten doel om uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen: brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, bevolkingszorg en melding, alarmering en coördinatie ambulancezorg en brandweer.

Relatie met programma

10. Veiligheid (deelprogramma Fysieke veiligheid, beleidsveld Veiligheidsregio)

Deelnemende partijen

De 12 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

De burgemeester treedt op als voorzitter van de Veiligheidsregio in het dagelijks bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt hij de gemeente in het algemeen bestuur dat gevormd wordt door de burgemeesters van de 12 Groninger gemeenten.

Financieel belang

De door ons in deze begroting geraamde reguliere gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio in 2021 bedraagt 19,4 miljoen euro. Bovenop deze reguliere bijdrage hebben wij in deze begroting rekening gehouden met een tijdelijke aanvullende bijdrage aan de van 1,1 miljoen euro per jaar gedurende 5 jaar (vanaf 2020). Deze aanvullende bijdrage is bedoeld om het negatieve eigen vermogen van VRG op te lossen. Dit negatieve eigen vermogen bedroeg 10,3 miljoen euro per 31 december 2019 en is ontstaan doordat de VRG zich, op basis van de recente ontwikkelingen en de BBV, genoodzaakt heeft gezien in de jaarrekening 2019 een voorziening van ongeveer 15,2 miljoen euro te treffen inzake de kosten van de Regeling FLO-overgangsrecht 75% netto garantie (FLO2018).

Vermogen

In verband met de benodigde tijd voor het vinden van een oplossing voor het negatieve eigen vermogen, met voldoende draagvlak onder VRG, deelnemende gemeenten en provincie (als financieel toezichthouder), heeft de VRG uitstel aangevraagd en gekregen van de provincie Groningen tot 15 december 2020 voor het indienen van de begroting 2021. Om die reden is er nog geen begroting 2021. Het eigen vermogen op 1 januari 2019 bedroeg 6,7 miljoen euro positief en op 31 december 2019 10,3 miljoen euro negatief. Het vreemd vermogen bedroeg op 1 januari 2019 20,8 miljoen euro en op 31 december 2019 36,7 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2019 bedroeg 15,3 miljoen euro negatief.

Financiële risico’s

Als onderdeel van het hervormingspakket dat is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2020 hebben wij voor de jaren vanaf 2021 een structurele jaarlijkse bezuiniging opgenomen van 700 duizend euro met als omschrijving “Afwegen samenwerkingen, deelname regelingen en akkoorden”. Voor een belangrijk deel (wij gaan uit van een bedrag van circa 0,5 miljoen euro) zal deze bezuiniging ingevuld moeten worden door een lagere bijdrage aan de VRG. Om invulling te geven aan deze bezuiniging ontwikkelt de VRG een drietal bezuinigingsscenario’s, waarvan de bestuurlijke presentatie is gepland in het najaar van 2020. De haalbaarheid van de benodigde bezuinigingen zal nog moeten worden beoordeeld.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12