Financiële positie

Incidentele baten en lasten

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Incidentele baten

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Toelichting

02.4 Overig economie en werkgelegenheid

Ruilmiddelen

2.500

2.500

2.500

2.500

Bij de dekkingsmogelijkheden houden we rekening met een ruil van incidentele met structurele middelen. We spelen incidentele middelen vrij die zijn bestemd voor investeringen door de kapitaallasten structureel te dekken in de begroting.

03.1 Onderwijskansen

Egalisatiereserve Instellingen in verband met concernaccres

2.000

Betreft de onttrekking uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

05.1 Sportieve infrastructuur

Onttrekking reserve Co-investeringsfonds Sport

29

55

55

07.4 Parkeren

Parkeergarage Leonard Springerlaan

2.000

De parkeergarage aan de Leonard Springerlaan is gemeentelijk eigendom. Door deze parkeergarage te verkopen, kan een eenmalige opbrengst worden gerealiseerd van naar verwachting 2 miljoen euro in 2022. 

07.4 Parkeren

Vrijval afrekening transferium Hoogkerk

1.000

Uit de afrekening van het Transferium Hoogkerk blijkt een meevaller te resulteren van 1 miljoen euro. We betrekken deze vrijval bij de dekkingsbronnen voor 2021.

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

Onttrekking reserve Regionale Energie Strategie

422

Gemeente Groningen ontvangt als centrumgemeente voor een periode van drie jaar middelen van het Rijk voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES). Naar verwachting wordt in 2021 de laatste jaarlaag van 422 duizend euro ingezet t.b.v. het RES traject.

08.7 Overig wonen

Binnenhalen subsidies voor SIF projecten

2.000

We verwachten dat we in 2021 circa 2 miljoen subsidie kunnen realiseren voor de SIF projecten.

09.1 Kwaliteit leefomgeving

Onttrekking reserve Begraafplaatsen

30

30

30

30

09.3 Leefkwaliteit

Vuilstortlocatie Woltersum

1.600

Dit betreft een bijdrage van de Provincie Groningen voor de sanering van de vuilstortlocatie Woltersum.

09.3 Leefkwaliteit

Onttrekking reserve bodemsanering

2.000

Wij verwachten ongeveer de helft van de sanering Woltersum in 2020 uit te voeren en de helft in 2021. Naar verwachting blijft in 2020 een bedrag van 2 miljoen euro over die we in de reserve storten. In 2021 onttrekken we dit bedrag weer ten behoeve van de sanering.

12.1 College en Raad

Onttrekking AER: Dekking knelpunten uit weerstands-vermogen

9.919

6.725

30

Er wordt gestreefd naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1,0. Gelet op de grote opgave accepteren we voor de kortere termijn een ratio van minimaal 0,8. Bij de inzet van het weerstandsvermogen wordt, naast deze ratio, ook gekeken naar de verhouding tussen harde reserves en niet direct beschikbaar weerstandsvermogen. De komende jaren zetten we een deel van het weerstandsvermogen in. 

12.1 College en Raad

Inzet weerstands-vermogen risico Meerstad

3.648

1.782

We streven aan het eind van de coalitieperiode naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1,0. Bij de inzet van het weerstandsvermogen wordt, naast deze ratio, ook gekeken naar de verhouding tussen harde reserves en niet direct beschikbaar weerstandsvermogen. De komende jaren zetten we een deel van weerstandsvermogen in. In 2021 en 2022 is de inzet van het weerstandsvermogen respectievelijk 3,648 miljoen euro en 1,782 miljoen euro.

12.1 College en Raad

Incidentele grondopbrengst

2.500

12.1 College en Raad

Saldo financieel perspectief via AER

4.696

1.946

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2021 resulteert dit in een tekort van 4,696 miljoen euro. 2022 resulteert in een overschot van 2,486 miljoen euro, over 2023 is er een tekort van 1,946 miljoen en voor 2024 verwachten we een overschot van 5,133 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de AER (en zijn per saldo meerjarig neutraal).

12.1 College en Raad

Onttrekking reserve Geluidreducerend asfalt

75

75

12.1 College en Raad

Bovenwijkse voorzieningen 2020-2022

1.481

673

12.1 College en Raad

Subsidies

1.000

1.000

1.000

12.1 College en Raad

Dekking vrijval herindelingsbudget

218

1.644

Vanuit het gemeentefonds wordt over een periode van vijf jaar (2008-2022) een vergoeding ontvangen voor kosten gerelateerd aan de herindeling. Het programma Herindeling is in 2019 beëindigd. Het verwachte overschot van circa 1,9 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.

12.1 College en Raad

Uitvoeringskosten IDV uit voorbeslag 2020

1.140

We worden op dit moment geconfronteerd met een grote instroom in de bijstand en we verwachten dat deze in 2020 en 2021 doorzet. Om deze extra instroom op te kunnen vangen moeten we extra capaciteit inzetten. We hebben deze extra inzet geschat op 1,140 miljoen euro. We stellen voor deze kosten te dekken met een voorbeslag op het rekeningresultaat 2020.

12.1 College en Raad

Verwachte compensatie Rijk: Werk & Participatie

1.300

Door het Rijk is aangegeven dat gemeenten als gevolg van de Coronacrisis niet in een nadeliger positie mogen komen. Daarom wordt er compensatie geboden voor meerkosten en inkomstenderving als gevolg van de crisis. Door een stijging van het aantal bijstandsaanvragen zal ook navenant extra inzet worden gepleegd bij Werk en Participatie. Bij opgave 45 stellen we voor 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verhoogde uitvoeringskosten. De dekking van deze kosten nemen we hier op als verwachte Rijkscompensatie.

13.1 Alg inkomsten en post onvoorzien

Versterking lokale werkgelegenheid Groningen

1.130

De gemeente Groningen krijgt een impulsfinanciering van het Ministerie van SZW in 2020 en 2021 van respectievelijk 1,3 miljoen euro en 1,13 miljoen euro voor het 1000-banenplan. Het doel is werkgelegenheid die voortkomt uit de bouwopgave van de aardbevingsschade (herstelwerkzaamheden) ten goede te laten komen aan de werkzoekenden en bedrijven in het aardbevingsgebied.

13.1 Alg inkomsten en post onvoorzien

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV)

3.947

In de decembercirculaire 2018 zijn we geïnformeerd dat Rijk en gemeenten samenwerkingsafspraken hebben gemaakt voor de ontwikkeling van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) waar vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang begeleid worden naar een bestendige oplossing voor hun situatie, waarbij hen onderdak wordt geboden. We hebben hiervoor in 2018 een bedrag van 2,173 miljoen euro ontvangen, in 2019 een bedrag van 3,813 miljoen euro en in 2020 een bedrag van 3,76 miljoen euro. Over 2021 ontvangen we nog 3,947 miljoen euro.

13.1 Alg inkomsten en post onvoorzien

Herindelingsbijdrage gemeentefonds

1.658

1.768

Ter dekking van de herindelingskosten stelt BZK in de periode 2017-2022 via het gemeentefonds middelen ter beschikking.

Totaal incidentele baten

44.293

18.252

5.561

2.530

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Incidentele lasten

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Toelichting

01.1 Werk en activering

Versterking lokale werkgelegenheid Groningen

1.130

De gemeente Groningen krijgt een impulsfinanciering van het Ministerie van SZW in 2020 en 2021 van respectievelijk 1,3 miljoen euro en 1,13 miljoen euro voor het 1000-banenplan. Het doel is werkgelegenheid die voortkomt uit de bouwopgave van de aardbevingsschade (herstelwerkzaamheden) ten goede te laten komen aan de werkzoekenden en bedrijven in het aardbevingsgebied.

01.1 Werk en activering

Uitvoeringskosten Werk & Particpatie

1.300

We proberen het aantal mensen in een uitkeringssituatie zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Aangezien het aantal bijstandsuitkeringen als gevolg van de Coronacrisis snel toeneemt leidt dit ook tot extra capaciteitsdruk bij Participatie. We stellen daarom hiervoor  1,3 miljoen euro beschikbaar in 2021.

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

Uitvoeringskosten Inkomensdienstverlening

1.140

Als gevolg van de Coronacrisis verwachten we een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. De capaciteit om de inkomensdienstverlening neemt hierdoor ook navenant toe. We stellen daarom 1.140 duizend euro beschikbaar voor de uitvoeringskosten in 2021.

03.1 Onderwijskansen

Toevoeging reserve Onderwijshuisvesting

2.046

2.707

2.704

3.420

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Versnelling transformatie zorgkosten in control

1.202

Met de decentralisaties in het sociaal domein hebben de gemeenten grote verantwoordelijkheden gekregen. Daarmee zijn zij een veel belangrijker speler in het zorglandschap geworden. Bij de begroting 2020 hebben we aangegeven dat we extra inzetten op de versnelling van de transformatie in het sociaal domein, het beter in beeld krijgen en sneller terugdringen van de zorgkosten sociaal domein-breed. Wij hebben geconcludeerd dat wij het aanbrengen van deze noodzakelijke versnelling met de huidige capaciteit niet kunnen waarmaken en dat daarvoor tijdelijk uitbreiding nodig is. In een raadsvoorstel is dit nader toegelicht en er is voorgesteld voor 1,44 miljoen euro, als voorbeslag, ten laste te brengen van de begroting 2021.

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Tekort sociaal domein

4.300

Zowel in de begroting 2017 als in de begroting 2018 zijn tot en met 2022 extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld om de knelpunten binnen het sociaal domein op te kunnen lossen. Verwacht wordt dat het tekort na dit jaar zal afnemen.

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Aanbesteding gebiedsondersteuningsnetwerk (GON)

-300

3.350

Op 18 april 2018 is besloten tot aanbesteding van het Gebiedsondersteuningsnetwerk (GON). In het besluit staat aangegeven dat aanvullende middelen noodzakelijk zijn voor een reëel budget. In 2019 is aanvullend 990 duizend euro beschikbaar gesteld en in 2020 360 duizend euro. In 2021 is er sprake van een voordeel van 300 duizend euro. In 2022 is het nadeel afgerond 3,4 miljoen euro.

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV)

3.947

In de decembercirculaire 2018 zijn we geïnformeerd dat Rijk en gemeenten samenwerkingsafspraken hebben gemaakt voor de ontwikkeling van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) waar vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang begeleid worden naar een bestendige oplossing voor hun situatie, waarbij hen onderdak wordt geboden. We hebben hiervoor in 2018 een bedrag van 2,173 miljoen euro ontvangen, in 2019 een bedrag van 3,813 miljoen euro en in 2020 een bedrag van 3,76 miljoen euro. Over 2021 ontvangen we nog 3,947 miljoen euro.

05.2 Jeugd in beweging

Egalisatiereserve Instellingen in verband met concernaccres

82

114

148

177

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

06.2 Cultuur beleven

Egalisatiereserve Instellingen in verband met concernaccres

1.167

1.620

2.090

2.513

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 03.1.

07.2 Openbaar vervoer

Stationsgebied SIF, verlaging fasering

-1.000

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

Energie

1.110

1.150

Uw raad heeft vastgesteld dat de gemeente een grotere rol moet hebben van medefinancier en mede-investeerder, naast Rijk, corporaties, particulieren en bedrijfsleven. De gemeente zou ook een rol moeten hebben in de door de raad vastgestelde ambitie dat Groningen CO2-neutraal is in 2035. We zetten daarom in op verschillende onderdelen. Zo maken we wijkenergieplannen in opdracht van het Rijk in de transitie naar aardgasloze wijken, zonder dat daar op dit moment nog middelen tegenover staan.  We nemen deel aan de Regionale Energiestrategie, naast onze eigen inzet stelt ook het Rijk hiervoor middelen beschikbaar. We zetten middelen in voor het Windplatform en het Masterplan energie-landschap Meerstad Noord.
De omzetting van leningen aan WarmteStad naar inbreng eigen vermogen, leidt tot een verschuiving van rentelasten van WarmteStad. Dit is eerder gemeld aan uw raad. De structurele consequenties zijn 100 duizend euro. Daarnaast gaat het om toevoegingen aan het weerstandsvermogen gerelateerd aan de financiering van investeringen om in te spelen op WKO -ontwikkelingen.

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

4.000

4.000

In 2018 is een start gemaakt met een nieuwe vorm van wijkvernieuwing (“wijkvernieuwing 3.0”) voor de wijken Selwerd, Beijum, De Wijert en Indische buurt/De Hoogte en een mogelijke verbreding naar Vinkhuizen, Paddepoel (motie Raad) en eventueel Lewenborg . Doelstelling is om toe te werken naar een eigentijdse innovatieve wijkverbeteringsaanpak die een stevige financiële gemeentelijke inbreng vergt. De inzet is gericht op fysieke investeringen in de wijk (openbare ruimte, woonomgeving, inclusief klimaatadaptatie) en gelijktijdige investeringen op sociaal-maatschappelijk vlak en de plankosten (inclusief programmaleiding wijkvernieuwing). De hiervoor genoemde energietransitie geldt als belangrijke motor voor de wijkvernieuwing. Voor de jaren 2020 t/m 2022 is jaarlijks 4,0 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast stellen we 350 duizend structureel beschikbaar vanaf 2020 oplopend tot 700 duizend euro vanaf 2021.

08.7 Overig wonen

Implementatie Omgevingswet

990

Om de implementatie van de Omgevingswet goed en tijdig te laten verlopen zijn aanvullende middelen nodig. De middelen zijn met name nodig voor extra werkzaamheden op het gebied van digitalisering van het archief, digitalisering van werkprocessen en werkzaamheden voor de totstandkoming van het omgevingsplan. We stellen 990 duizend euro beschikbaar in 2021.

09.1 Kwaliteit leefomgeving

Toevoeging reserve Begraafplaatsen

30

30

30

30

09.3 Leefkwaliteit

Vuilstortlocatie Woltersum

3.600

In 2021 is naar verwachting 3,6 miljoen euro nodig voor de sanering van de vuilstortlocatie Woltersum.

10.4 Fysieke veiligheid

Veiligheidsregio Groningen – pensioen-voorziening

1.149

1.149

1.149

677

De Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft in de jaarrekening 2019 een voorziening op moeten nemen in verband met FLO-overgangsrecht. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen. Op basis van de wet- en regelgeving dient dit eigen vermogen te worden weggewerkt. We stellen 1,149 miljoen euro beschikbaar in 2021 t/m 2023 en 677 duizend euro in 2024.

12.1 College en Raad

Aanvulling weerstands-vermogen

1.844

1.844

8.924

1.847

We streven naar een ratio van het weerstandsvermogen van 1.0. Om het weerstandsvermogen te versterken wordt het weerstandsvermogen in 2021 en 2022 aangevuld met 1,8 miljoen euro, in 2023 met 8,9 miljoen euro en in 2024 wederom met 1,8 miljoen euro.

12.1 College en Raad

Vrijval herindelingsbudget ten behoeve van weerstands-vermogen

218

1.644

Vanuit het gemeentefonds wordt over een periode van vijf jaar (2008-2022) een vergoeding ontvangen voor kosten gerelateerd aan de herindeling. Het programma Herindeling is in 2019 beëindigd. Het verwachte overschot van circa 1,9 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.

12.1 College en Raad

Overige toevoegingen AER

807

760

760

760

Betreft diverse kleinere onttrekkingen.

12.1 College en Raad

Herindelings-bijdrage gemeentefonds

1.658

1.768

Ter dekking van de herindelingskosten stelt BZK in de periode 2017-2022 via het gemeentefonds middelen ter beschikking.

12.1 College en Raad

Frictiekosten

2.102

763

220

12.1 College en Raad

Niet realiseren oude taakstellingen

1.322

468

-41

Een aantal nog openstaande oude taakstellingen op de organisatie zijn niet realiseerbaar. Deze taakstellingen zijn afkomstig uit eerdere bezuinigingsrondes om de begroting sluitend te krijgen. Het grootste gedeelte hiervan is gerealiseerd, een deel echter niet. In 2020 bedraagt dit 2,2 miljoen euro aflopend tot 468 duizend euro in 2022. In 2023 wordt een beperkt voordeel gerealiseerd. 

12.1 College en Raad

Saldo financieel perspectief via AER

2.486

5.133

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2021 resulteert dit in een tekort van 4,696 miljoen euro. 2022 resulteert in een overschot van 2,486 miljoen euro, over 2023 is er een tekort van 1,946 miljoen en voor 2024 verwachten we een overschot van 5,133 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de AER (en zijn per saldo meerjarig neutraal).

12.1 College en Raad

Transitie outsourcing ICT

2.478

2.478

2.478

2.626

De procedure voor het outsourcen van onze ICT heeft op 5 juli 2018 geleid tot de selectie voor het definitief gunnen van de opdracht. Uitkomst is dat de businesscase over de totale looptijd van het contract wordt gerealiseerd voor wat betreft de uitbesteding van de generieke ICT. Dit vraagt wel om voorfinanciering van met name incidentele transitiekosten in 2019 en 2020 van respectievelijk 9,8 miljoen euro en 260 duizend euro. In de jaren 2021 tot en met 2024 wordt deze voorfinanciering weer ingelost door de structurele besparing op de ICT.

12.2 Gebiedsgericht werken

Bijdrage integraal gebiedsgericht werken

2.150

2.150

Gebiedsgericht werken is een politiek speerpunt en bestuurlijk en maatschappelijk wenselijk burgerbetrokkenheid en zeggenschap bij gemeentelijk beleid te bevorderen en ondersteunen. Daarnaast jagen we hiermee een integrale gemeentelijke aanpak van opgaves in wijken aan. Voor de uitvoering van de programma's stellen we extra middelen beschikbaar. Voor de jaren 2019 t/m 2022 is 2,150 miljoen euro beschikbaar gesteld.

14.1 Overhead en ondersteuning organisatie

Frictiekosten

1.170

In 2013 is voor het mobiliteits- en herplaatsingsvraagstuk een programma ingericht met de werktitel ‘van Werk naar Werk’. Dit programma is ingericht voor het begeleiden van herplaatsingskandidaten naar ander werk. Voor de daarmee verband houdende frictiekosten worden in de begroting budgetten opgenomen. Voor de komende jaren betreft dit dekking voor reorganisaties bij onder andere het SSC en publieke dienstverlening. We stellen hiervoor 1,17 miljoen euro in 2021. 

14.1 Overhead en ondersteuning organisatie

Toevoeging reserve kapitaallasten

22

799

14.1 Overhead en ondersteuning organisatie

Versnelling transformatie zorgkosten in control

238

Zie toelichting van dit onderwerp hierboven bij deelprogramma 04.2.

12.2 Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer

1.075

1.075

Voor de jaren 2019 t/m 2022 is 1,075 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het onderbrengen van Haren en ten Boer bij gebiedszaken. De dekking van de extra middelen voor gebiedsgericht werken is afkomstig uit verschillende bestaande programmaonderdelen

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Compensatie OZB niet-woningen Haren en Ten Boer

810

540

De harmonisatie van de OZB leidt voor bedrijven in de oude gemeenten Haren en Ten Boer tot een forse lastenstijging. Bedrijven in Haren en Ten Boer betalen na herindeling meer aan OZB dan daarvoor. We treffen voor deze bedrijven daarom een compensatieregeling treffen.

04.2 Passende ondersteuning en zorg

Jeugdhulp

700

In de begroting is vanaf 2021 een structurele taakstelling van 1 miljoen euro opgenomen door het innoveren van de inkoop jeugdhulp. Omdat de nieuwe inkoop is uitgesteld naar 2022, kan de taakstelling in 2021 niet volledig worden gerealiseerd. We verwachten 300 duizend euro te kunnen realiseren door een pilot met een ander bekostigingsmodel op een onderdeel van de jeugdhulp. Daarmee resteert een opgave van 700 duizend euro in 2021.

07.1 Fiets

Fietsparkeren

500

600

600

600

In de opgaven voor de begroting 2021 houden we rekening met 500 duizend euro in 2021 en 600 duizend euro in 2022 t/m 2024 voor fietsparkeren (Dekking vindt voor 300 duizend euro structureel plaats uit het effect herindeling op leges (zie hervorming nr. 10) en incidenteel voor 200 duizend euro uit verlaging van het plankostenbudget SIF, zie hervorming nr. 11)).

Totaal incidentele lasten

43.987

31.495

18.062

17.783

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12