Overzichten

Begroting op taakveld

Begroting op taakveld
(bedragen x 1.000 euro)

2021

2022

2023

2024

01 Bestuur

8.800

7.566

7.546

7.639

Lasten

8.800

7.566

7.546

7.639

010 Mutaties reserves

-23.308

1.046

10.134

10.582

Lasten

13.400

18.795

22.273

22.037

Baten

36.709

17.750

12.139

11.456

02 Burgerzaken

6.227

6.387

6.364

6.056

Lasten

8.960

9.119

9.097

9.291

Baten

2.733

2.733

2.733

3.236

03 Beheer overige gebouwen en gro

12

12

12

12

Lasten

44

44

44

44

Baten

31

31

31

31

04 Overhead

105.258

102.871

106.350

107.758

Lasten

115.264

112.690

116.360

117.797

Baten

10.007

9.819

10.011

10.038

05 Treasury

-2.730

-3.752

-4.658

-5.325

Lasten

9.158

5.389

2.810

1.404

Baten

11.888

9.142

7.468

6.729

061 OZB woningen

-45.089

-47.460

-49.283

-50.357

Lasten

1.684

1.766

1.869

1.937

Baten

46.773

49.226

51.152

52.295

062 OZB- niet woningen

-42.633

-44.117

-45.577

-46.837

Lasten

5.142

5.024

4.911

4.779

Baten

47.775

49.142

50.488

51.615

063 Parkeerbelasting

-8.044

-8.429

-8.650

-8.853

Lasten

5.536

5.496

5.465

5.478

Baten

13.580

13.925

14.115

14.331

064 Belastingen Overig

-1.227

-1.373

-1.362

-1.359

Lasten

1.174

1.199

1.230

1.250

Baten

2.401

2.571

2.591

2.609

07 Algemene uitkering en overige

-557.569

-562.384

-570.044

-578.928

Baten

557.569

562.384

570.044

578.928

08 Overige baten en lasten

65

1.844

559

1.336

Lasten

6.024

8.085

6.799

6.576

Baten

5.959

6.240

6.240

5.240

11 Crisisbeheersing en Brandweer

20.505

20.891

21.262

21.167

Lasten

20.522

20.909

21.280

21.185

Baten

17

17

17

17

12 Openbare orde en Veiligheid

3.677

3.679

3.681

3.682

Lasten

4.625

4.627

4.629

4.630

Baten

948

948

948

948

21 Verkeer en vervoer

35.910

36.554

37.213

39.008

Lasten

40.527

41.188

41.847

43.642

Baten

4.616

4.634

4.634

4.634

22 Parkeren

4.248

2.624

4.591

5.140

Lasten

13.128

14.487

14.831

15.182

Baten

8.879

11.863

10.240

10.041

24 Economische Havens en waterweg

941

939

937

935

Lasten

1.176

1.174

1.172

1.170

Baten

235

235

235

235

25 Openbaar vervoer

-1.212

211

-656

345

Lasten

-1.212

211

-656

345

31 Economische ontwikkeling

4.776

4.885

5.016

5.115

Lasten

5.728

5.837

5.968

6.067

Baten

952

952

952

952

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.200

9.676

9.546

9.462

Lasten

10.482

10.960

10.832

10.750

Baten

1.282

1.284

1.286

1.288

33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

1.695

1.694

1.694

1.692

Lasten

2.783

2.729

2.633

2.630

Baten

1.089

1.035

939

939

34 Economische promotie

-1.128

-1.128

-1.128

-1.128

Lasten

1.565

1.565

1.565

1.565

Baten

2.693

2.693

2.693

2.693

42 Onderwijshuisvesting

14.258

15.123

15.421

14.967

Lasten

16.779

17.620

17.854

17.362

Baten

2.521

2.497

2.433

2.394

43 Onderwijsbeleid en leerlingzak

11.175

11.332

11.415

11.468

Lasten

19.359

19.518

19.604

19.660

Baten

8.184

8.187

8.189

8.192

51 Sportbeleid en activering

1.540

1.504

1.518

1.526

Lasten

1.545

1.509

1.523

1.531

Baten

5

5

5

5

52 Sportaccommodaties

15.847

16.064

15.994

15.983

Lasten

24.679

25.035

24.972

24.967

Baten

8.832

8.971

8.977

8.984

53 Cultuurpresentatie, cultuurpro

17.271

17.057

17.317

17.548

Lasten

29.414

29.232

29.526

29.791

Baten

12.143

12.175

12.209

12.243

54 Musea

18.696

19.169

19.691

19.972

Lasten

19.756

20.233

20.760

21.046

Baten

1.060

1.064

1.069

1.074

55 Cultureel erfgoed

1.224

1.224

1.124

1.125

Lasten

1.224

1.224

1.124

1.125

56 Media

-32

-32

-33

-34

Lasten

17

17

17

18

Baten

49

50

51

51

57 Openbaar groen en (openlucht)

28.671

28.944

23.518

24.304

Lasten

29.451

29.719

24.293

25.080

Baten

780

775

775

775

61 Samenkracht en burgerparticipa

20.851

17.472

17.879

18.161

Lasten

22.015

18.650

19.074

19.373

Baten

1.164

1.177

1.194

1.212

62 Wijkteams

34.439

34.701

35.468

36.188

Lasten

34.458

34.705

35.472

36.192

Baten

19

5

5

5

63 Inkomensregelingen

40.332

39.698

40.602

41.556

Lasten

194.517

196.854

201.458

206.261

Baten

154.185

157.156

160.857

164.705

64 Begeleide participatie

30.598

27.958

26.457

26.230

Lasten

38.067

35.427

33.927

33.700

Baten

7.469

7.469

7.469

7.469

65 Arbeidsparticipatie

24.699

24.136

24.284

24.291

Lasten

24.934

24.371

24.519

24.525

Baten

235

235

235

235

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.371

6.203

6.654

7.086

Lasten

6.508

6.324

6.775

7.207

Baten

137

121

121

121

671 Maatwerkdienstverlening 18+

43.756

44.009

44.561

45.273

Lasten

45.936

46.167

46.746

47.486

Baten

2.179

2.157

2.184

2.212

672 Maatwerkdienstverlening 18-

60.788

61.098

62.327

63.351

Lasten

60.813

61.113

62.341

63.366

Baten

25

14

14

14

681 Geëscaleerde zorg 18+

86.001

86.263

86.316

86.352

Lasten

90.594

90.855

90.907

90.944

Baten

4.593

4.592

4.592

4.592

682 Geëscaleerde zorg 18-

6.455

0

0

0

Lasten

6.455

0

0

0

71 Volksgezondheid

8.450

7.652

7.860

8.074

Lasten

9.614

8.815

9.022

9.237

Baten

1.164

1.163

1.163

1.163

72 Riolering

-3.073

-2.820

-2.669

-2.442

Lasten

18.794

19.108

19.112

19.102

Baten

21.867

21.928

21.781

21.543

73 Afval

-11.177

-10.747

-10.764

-10.772

Lasten

33.175

34.303

34.286

34.278

Baten

44.352

45.050

45.050

45.050

74 Milieubeheer

4.388

2.439

2.514

2.589

Lasten

6.053

2.505

2.579

2.654

Baten

1.665

65

65

65

75 Begraafplaatsen en crematoria

1.044

981

961

947

Lasten

2.747

2.722

2.703

2.688

Baten

1.703

1.741

1.741

1.741

81 Ruimtelijke Ordening

11.744

11.947

12.649

13.412

Lasten

15.430

15.638

16.344

17.104

Baten

3.686

3.691

3.695

3.693

82 Grondexploitatie (niet bedrijv

2.408

2.401

2.476

2.550

Lasten

3.617

3.611

3.686

3.760

Baten

1.209

1.210

1.210

1.210

83 Wonen en bouwen

4.902

3.989

2.914

3.153

Lasten

21.362

20.451

19.376

19.615

Baten

16.460

16.462

16.462

16.462

Totaal

0

0

0

0

Baten en lasten totaal

2021

2022

2023

2024

Lasten totaal

1.051.823

1.044.585

1.050.504

1.063.467

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.038.423

1.025.790

1.028.231

1.041.430

Baten totaal

1.051.823

1.044.585

1.050.504

1.063.467

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.015.114

1.026.836

1.038.365

1.052.012

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12