Overzichten

Kapitaallasten

(bedragen x 1.000 euro)

Afschrijvingen
2021

Toegerekende
rente

Kapitaallasten

Immateriële vaste activa

 - Bijdragen aan activa van derden

26

8

34

Materiële vaste activa

44.120

24.479

68.599

Financiële vaste activa

 - Kapitaalverstrekkingen

0

345

345

- Uitgezette leningen

0

10.386

10.386

Totaal

44.146

35.218

79.364

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12