Overzichten

Wettelijke beleidsindicatoren

Onderstaand verantwoorden we voor zover bekend de volgende wettelijke beleidsindicatoren. De gegevens corresponderen conform wet en regelgeving met de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of niet elk jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke beleidsindicatoren 

2016

2017

2018

2019

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar)

885,5

884,1

916,2

928,7

Vestigingen per 1.000 inw 15-64 jaar

112,5

116,8

122,5

126,7

Netto participatiegraad (% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

62,9%

64,0%

64,2%

65,5%

Functievermenging

56,4%

56,9%

57,7%

57,8%-

Bijstandsuitkeringen per 1.000 inw. 18 jaar en ouder

69

68

66

*63,6

Aantal re-integratie voorzieningen per 1.000 inw. 15-65 jaar

21,5

24,5

28,8

-

Wmo cliënten met een maatwerk arrangement per 1.000 inwoners

69

68

* Tweede halfjaar 2019

Wettelijke beleidsindicatoren 

2016

2017

2018

2019

% Kinderen in uitkeringsgezinnen

12%

12%

11%

-

Jeugdwerkloosheid 16-22 jaar

2%

-

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

3,03

2,52

3,3

-

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

31

30

28

-

% Voortijdige schoolverlaters totaal zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2,1%

2,4%

2,3%

-

Wettelijke beleidsindicatoren 

2016

2017

2018

2019

Verwijzingen HALT 12 t/m 17 jaar (aantal per 10.000 jongeren)

197

139

149

188

% Jongeren met jeugdreclassering (van 12 tot 23 jaar)

0,5%

0,5%

0,5%

0,4%

Jeugdhulp zonder verblijf

76,9%

% Jongeren met jeugdbescherming jongeren tot 18 jaar

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

Jongeren met jeugdhulp % tot 18 jaar

10,4%

10,4%

10,8%

10,9%

Wettelijke beleidsindicatoren 

2016

2017

2018

2019

% Niet sporters

41,.2%

-

-

-

Wettelijke beleidsindicatoren 

2017

2018

2019

2020

Demografische druk

49,3%

49,6%

49,8%

49,6%

Gemiddelde WOZ-waarde (x 1.000 euro)

171

182

-

-

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

10,4

10,4

15,1

-

* Eerste halfjaar 2019

Wettelijke beleidsindicatoren 

2017

2018

2019

2020

Gemeentelijke woonlasten (éénpersoonshuishouden) in euro's

664

678

713

762

Gemeentelijke woonlasten (meerpersoonshuishouden) in euro's

756

771

799

858

Hernieuwbare elektriciteit

4,5%

6,1%

-

Wettelijke indicator(en)

2016

2017

2018

2019

Fijn huishoudelijk restafval (kg/inwoner)*

211

217

208

204

*De website “Waar staat je gemeente” vermeld de “niet gescheiden hoeveelheid restafval” en houdt geen rekening met nascheiding van huishoudelijk afval. Groningen laat een aantal deelstromen achteraf uit het restafval (na-)scheiden zoals kunststof verpakkingen, drankenkartons, metaal en organisch materiaal. Rekening houdend met nascheiding werd in 2017 157 kg/inwoner en in 2018 148 kg/inwoner restafval geproduceerd. In 2019 is dit gedaald naar 134 kg/inwoner.

Wettelijke beleidsindicatoren 

2016

2017

2018

2019

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

5,0

5,0

3,6

-

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

8,4

8,3

7,3

-

Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

4,4

4,4

3,0

-

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

7,0

7,4

7,6

8

Wettelijke indicator(en)

 2016

 2017

2018

2019

Landelijk
gemiddelde
2018

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

872

917

987

927

789

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

11,2

11,8

11,3

12,7

8,4

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

10,8

11,3

10,9

12,6

8,0

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen)

15,2%

16,6%

15,8%

13,4%

17,4%

Overhead (% van de totale formatie)

26,7%

30,9%

27,5%

11,4%

12,1%

Wettelijke indicator(en)

 2016

 2017

 2018

 2019

Landelijk
gemiddeld
 2018

% betalingen binnen wettelijke termijn

95%

97%

95%

93%

90,6%

% bezwaarprocedures afgehandeld binnen de wettelijke termijn

78%

76%

75%

73%

-

% bezwaarschriften via informele weg

44%

38%

38%

48%

-

% oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen)

-

19%

28%

38%

-

% oninbare facturen belastingen

-

1,10%

0,4%

2,2%

-

% oninbare facturen overig privaatrechtelijk

-

0,60%

0,18%

0,15%

-

% duurzame inkoop  (aanbestedingen >50.000 euro)

100%

100%

100%

100%

55 %

% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde

-

44,7%

39%

48,2%

39%

% regionale inkoop

-

53,7%

53%

60,1%

46,8%

percentage aanbestedingen waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

-

43,0%

35,3%

45,0%

43%

Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken

6

13

40

159

-

Percentage melden  (mogelijke) datalekken binnen 72 uur

-

-

100%

100%

-

Instroom – aantal medewerkers in dienst

-

276

272

241

-

Uitstroom – aantal medewerkers uit dienst

-

317

260

619

-

Uitgaven persoonlijke ontwikkeling per medewerker x 1 euro

1.574

1021

1.040

-

Medewerkerstevredenheidscijfer gemeentebreed (MTO)

-

-

-

-

7,2

Ziekteverzuim

6,7%

5,3%

5,9%

6,5%

5,6%

Meldingsfrequentie

1,2

0,9

0,99

1,06

1

Aantal stagiairs en trainees

-

229

269

213

-

Interne mobiliteit - % medewerkers dat veranderd is van functie of afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers aan het begin van het jaar

-

2,1%

3,04%

-

6,9%

Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in een afspraakbaan

36

10

11

10

-

% vrouwen in leidinggevende posities

-

36,3%

36,4%

37,4%

40%

% medewerkers onder 35 jaar

-

8,2%

11,3%

13%

13%

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12