Financiële positie

Reserves

Omschrijving (bedragen x  1.000 euro)

Begroot
Saldo
31-07-2020

Prognose
2020

Prognose
Saldo
31-12-2020

Begrote toevoeging 2021

Begrote onttrekking 2021

Saldo
31-12-2021

Algemene Reserve

52.643

1.125

53.768

5.347

16.835

42.280

Algemene Bestemmingsreserve

13.281

2.000

15.281

9.984

5.297

Aandelen Essent NV

1.345

1.345

1.345

Actualisering Bestemmingsplan

12

12

12

Afkoopsom onderhoud fietspad

449

449

449

Afkoopsommen erfpacht

12.585

12.585

12.585

Begraafplaatsen

109

109

30

30

109

Bijdrage MFA de Wijert

1.160

1.160

46

1.114

Bijdrageregeling dorpshuizen

20

20

20

Bovenwijkse infrastructuur

1.986

1.986

1.986

Cofinancieringinvesteringfonds

1.639

1.639

29

1.610

Duurzaamheid Scholen

399

399

399

Eemskanaalzone

8.515

8.515

144

8.659

Egalisatiereserve Instellingen

4.154

4.154

3.296

4.311

3.139

ESF

1.280

1.295

2.575

1.250

1.325

Esserberg

171

171

11

160

Extra Beleid

1.258

1.258

1.258

Flankerend beleid

1.547

1.547

1.547

Gebruiksovereenkomst voetbalverenigingen

51

51

6

45

Gresco

12

12

12

GrESCo aanpak 24 gebouwen

125

125

125

Hergebruik grond

626

626

626

Kunst op straat

263

263

263

Nieuw Raadhuis Haren

1.579

1.579

147

126

1.600

Nieuwbouw VMBO

953

953

238

715

Onderhoud en vastgoed

37

37

37

Onderwijshuisvesting

1.569

1.569

2.195

3.764

Openbaar Gebied

24

24

24

Quintusschool

285

285

285

Realisering Speelvoorzieningen

89

89

89

Regio Specifiek Pakket ZZL

9.400

9.400

9.400

Regionale Energie Strategie

844

-422

422

422

0

Reserve Bouwleges

40

-40

0

0

Reserve Kapitaallasten (BK)

17.932

17.932

420

1.176

17.176

Scholenfonds

1.595

1.595

135

1.730

SIF

23.366

23.366

500

2.000

21.866

WarmteStad

60

60

60

Zernike College

7.832

7.832

1.186

244

8.774

Totaal

169.236

3.958

173.194

13.400

36.708

149.886

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12