Overzichten

Subsidies en inkomensoverdrachten

Deelprogramma
(bedragen x 1.000 euro)

Rekening
 2019

Actuele
begroting 2020

Begroting
2021

01.1 Werk en activering

               7.728

            12.458

               5.245

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

          177.785

          176.942

          177.044

02.1 Economische ontwikkeling

               1.461

                  713

               2.709

02.2 Aantrekkelijke stad

               1.402

               1.445

                      -  

02.3 Grondzaken en overige economie

                  412

                  500

               4.136

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

               4.691

               4.595

                      -  

03.1 Onderwijskansen

               8.294

               9.468

               8.910

03.2 Voorkomen schooluitval

               1.586

               1.622

               1.641

04.1 Sociaal klimaat

            18.730

            20.713

            20.697

04.2 Passende ondersteuning en zorg

          237.655

          246.227

          247.895

05.1 Sportieve infrastructuur

               1.287

               1.431

               1.266

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

               1.853

               2.196

               2.206

06.1 Culturele infrastructuur

            11.982

            10.626

               7.696

06.2 Cultuur beleven

            16.284

            16.975

            20.840

07.1 Fiets

                       3

                      -  

                       3

07.2 Openbaar vervoer

                  168

                  165

                  165

07.4 Parkeren

                    46

                  992

               1.026

07.5 Verkeersveiligheid

                    92

                      -  

                      -  

07.6 Overig verkeer

                  114

                    19

                       7

08.1 Gezinnen

                       6

                  291

                    56

08.2 Jongerenhuisvesting

                    84

                      -  

                      -  

08.3 Wonen en zorg

                       5

                    31

                    31

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

               3.630

               6.863

                    35

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

                  173

                  125

                  124

08.7 Overig wonen

                  350

                  870

                    71

09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte

               1.279

               1.484

               1.508

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

               4.498

               5.256

               5.813

09.3 Leefkwaliteit

                      -  

                  513

                    67

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

                  562

                  621

                    86

10.2 Jeugd en veiligheid

                    91

                    22

                      -  

10.3 Integriteit en veiligheid

                    25

                      -  

                      -  

10.4 Fysieke veiligheid

            18.319

            18.772

            20.497

11.1 Publieke dienstverlening

               7.224

               5.463

               5.252

11.2 Communicatie met de burger

                    14

                      -  

                      -  

12.1 College en Raad

                  701

                  745

                  758

12.2 Gebiedsgericht werken

               1.808

               2.752

                  500

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

               1.399

                  965

                  865

14.1 Overhead en ondersteuning organisatie

                  408

                  775

                  809

Hulpkostenplaatsen

                      -  

                      -  

                      -  

Totaal subsidies en inkomensoverdrachten

532.149

552.635

537.958

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het subsidieregister van de gemeente Groningen.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12