Financiële positie

Investering- en financieringsstaat

Investeringen
(bedragen x 1.000euro)

Boekwaarde
1-1-2021

Bruto
investeringen

Verminderingen

Af-schrijvingen

Boekwaarde
31-12-2021

Immateriële vaste activa (totaal)

418

0

0

26

392

Bijdragen aan activa van derden

418

0

0

26

392

Materiële vaste activa (totaal)

1.383.582

83.712

0

44.120

1.423.174

I. Investeringen met economisch nut

73.440

0

Waarvan routine investeringen

14.942

0

Waarvan beleidsmatige investeringen

58.498

0

II. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

10.272

Vlottende activa (totaal)

56.937

32.819

20.486

0

69.270

Onderhanden werk inzake grondexploitaties

56.937

32.819

20.486

0

69.270

Financiële activa (totaal)

409.771

863

28.243

0

382.391

Kapitaalverstrekkingen

19.415

863

0

20.278

Uitgezette leningen

390.356

0

28.243

0

362.113

Totaal activa

1.850.708

117.394

48.729

44.146

1.875.227

Financiering
(bedragen x 1.000 euro)

Boekwaarde
1-1-2021

Bruto
investeringen

Verminderingen

Boekwaarde
31-12-2021

Reserves

173.194

13.400

36.708

149.886

Voorzieningen

39.258

10.063

13.718

35.603

Opgenomen geldleningen Treasury

1.590.365

51.480

1.641.845

Alsnog te financieren lang en kort

47.893

47.893

Totaal financiering

1.802.817

122.836

50.426

1.875.227

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12