Overzichten

Intensiveringen voorgaande jaren

01 Werk en inkomen

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 01.1  Werk en activering

Basisbaan

700

700

Intensivering begeleiding en participatie

1.500

1.000

 01.2 Inkomen en armoedebestrijding

Individuele inkomenstoeslag

190

Aanvullen tekort rijksmiddelen BUIG

9.500

Tekort BUIG

7.100

7.900

8.200

Meer geld voor minder armoede

30

30

30

Totaal 01 Werk en inkomen

9.330

9.690

8.630

1.000

30

8.200

0

0

02 Economie en werkgelegenheid

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 02.3 Bedrijvige stad

Werklocaties (inc)

350

200

Werklocaties (struct)

265

380

495

 02.4 Overig economie en werkgelegenheid

Suikerunie (kapitaallasten)

460

920

Totaal 02 Economie en werkgelegenheid

615

0

580

0

460

495

0

920

03 Onderwijs

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 03.1 Onderwijskansen

Onderwijshuisvesting

2.500

Totaal 03 Onderwijs

0

2.500

0

0

0

0

0

0

04 Welzijn, gezondheid en zorg

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 04.1 Sociaal klimaat

Subsidies beheer en accommodaties (inc)

25

25

Subsidies beheer en accommodaties (struct)

Zorgkosten Wmo

19

Buurt-, dorps-accomm. en speeltuingebouwen

100

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Wmo/BW/Jeugd

4.300

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

9.632

Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)

1.275

1.200

Aanpak problematische doelgroepen

98

98

Zorgkosten Wmo

1.022

-957

1.157

Zorgkosten Jeugd

6.100

5.300

4.100

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

12.920

9.651

4.466

1.200

0

5.257

0

0

05 Sport en bewegen

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 05.1 Sportieve infrastructuur

Vervanging kunstgrasvelden

92

95

Vervanging kunstgrasvelden (struct)

74

259

296

Vervanging kunstgrasvelden (inc)

2

517

200

Totaal 05 Sport en bewegen

168

0

776

95

200

296

0

0

06 Cultuur

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

06.1 Culturele infrastructuur

Verzelfstandiging CBK

22

Cultuurnota

300

Totaal 06 Cultuur

22

300

07 Verkeer

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 07.1 Fiets

Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen

300

250

 07.2 Openbaar vervoer

Stationsgebied

400

1.822

1.956

 07.6 Overig verkeer

Oosterhamrikzone

250

Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (struct)

253

Kapitaallasten binnenstad

360

540

720

900

Totaal 07 Verkeer

1.060

503

2.612

0

720

1.956

0

900

08 Wonen

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 08.1 Gezinnen

Stadshavens (voorheen Eemskanaalzone)

400

600

800

1.000

 08.4 Kwaliteit woningvoorraad

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

4.000

4.000

Wijkvernieuwing (fysiek)

700

Energie (inc)

1.110

1.150

 08.6 Cultuurhistorie en archeologie

Erfgoed

100

100

Totaal 08 Wonen

5.610

700

5.850

0

800

0

0

1.000

09 Kwaliteit van de leefomgeving

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 09.1  Onderhoud en beheer openbare ruimte

Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

137

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

304

Gladheid gele stenen  binnenstad (opruwen)

252

Stadsbeheer proef

125

125

Plankosten

50

50

Vervangingsinvesteringen onderhoud

52

94

Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving

312

556

227

0

0

94

0

0

10 Veiligheid

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 10.3 Integriteit en veiligheid

Actiecentrum Veiligheid en Zorg

164

 10.4 Fysieke veiligheid

Veiligheidsregio

811

Totaal 10 Veiligheid

0

975

0

0

0

0

0

0

11 Dienstverlening

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 11.1  Publieke dienstverlening

Digitale dienstverlening

330

220

Totaal 11 Dienstverlening

330

0

220

0

0

0

0

0

12 College, raad en gebiedsgericht werken

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 12.1  College en raad

Aanvulling weerstandsvermogen

1.848

Niet realiseren oude taakstellingen

1.322

468

-41

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken (inc)

2.150

2.150

Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer

1.075

1.075

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

4.547

1.848

3.693

0

0

-41

0

0

13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer

810

540

258

Totaal 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

810

0

540

0

258

0

0

0

14 Overhead, ondersteuning organisatie

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

 14.1  Algemene ondersteuning

Revitalisering Stadhuis

589

Digitalisering archiefbestanden

140

140

Transitie DIV

298

Huur Oosterboog

125

Huur I&A

141

Huisvesting Iederz

400

1.400

Frictiekosten

1.170

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

1.874

589

540

0

0

1.400

0

0

Totaal continuering beleidsmiddelen

37.598

27.312

28.134

2.295

2.468

17.657

0

2.820

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12