Financiële positie

Balans

Activa (bedragen x 1.000 euro)

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

2.605

2.578

2.552

2.525

2.498

2.472

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

2.160

2.160

2.160

2.160

2.160

2.160

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

445

418

392

365

338

312

Materiële vast activa

1.326.633

1.383.582

1.423.174

1.472.903

1.490.021

1.488.358

waarvan economisch nut

732.811

763.054

778.707

821.448

818.973

811.217

waarvan economisch nut heffing gerelateerd

196.538

219.323

244.774

254.212

263.721

274.548

waarvan maatschappelijk nut

397.284

401.205

399.693

397.243

407.327

402.593

Financiële vaste activa

400.731

409.771

382.391

354.576

330.185

307.179

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

19.415

19.415

20.278

20.278

20.278

20.278

Leningen aan deelnemingen

284.020

293.810

274.539

255.254

239.376

223.482

Leningen aan verbonden partijen

400

545

389

230

67

0

Leningen aan woningbouwcorporaties

84.880

75.780

68.016

60.671

53.353

46.396

Overige langlopende leningen

12.017

20.221

19.169

18.143

17.111

17.023

Totaal Vaste Activa

1.729.970

1.795.931

1.808.117

1.830.004

1.822.704

1.798.009

Vlottende Activa

Voorraden

74.684

59.410

71.743

72.353

74.303

62.455

Gereed product en handelsgoederen

1.981

1.981

1.981

1.981

1.981

1.981

Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

72.211

56.937

69.270

69.880

71.830

59.982

Overige grond- en hulpstoffen

492

492

492

492

492

492

Uitzettingen

150.498

145.248

145.248

145.248

145.248

145.248

Overige verstrekte kasgeldleningen

17.500

12.250

12.250

12.250

12.250

12.250

Overige vorderingen

90.507

90.507

90.507

90.507

90.507

90.507

Vorderingen op openbare lichamen

42.490

42.490

42.490

42.490

42.490

42.490

Liquide middelen

2.563

2.563

2.563

2.563

2.563

2.563

Overlopende activa

54.794

54.794

54.794

54.794

54.794

54.794

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU

611

611

611

611

611

611

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk

11.963

11.963

11.963

11.963

11.963

11.963

Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden

28.755

28.755

28.755

28.755

28.755

28.755

Overige overlopende activa

13.465

13.465

13.465

13.465

13.465

13.465

Vlottende Activa

282.538

262.014

274.347

274.957

276.907

265.059

TOTAAL ACTIVA

2.012.508

2.057.945

2.082.464

2.104.961

2.099.611

2.063.068

Passiva (bedragen x 1.000 euro)

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

231.963

173.194

149.886

150.931

161.065

171.647

Algemene reserve

29.031

53.768

42.280

42.223

49.939

57.806

Bestemmingsreserve

160.695

119.426

107.606

108.708

111.126

113.841

Saldo van de rekening

42.236

0

0

0

0

0

Voorzieningen

48.122

39.259

35.603

35.534

34.245

33.802

Vaste Schuld

1.466.793

1.590.362

1.641.845

1.663.366

1.649.171

1.602.489

Obligatieleningen

212.500

212.500

212.500

212.500

212.500

212.500

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

1.055.703

1.159.272

1.210.755

1.232.276

1.218.081

1.171.399

Onderhandse leningen van openbare lichamen

197.500

197.500

197.500

197.500

197.500

197.500

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

1

1

1

1

1

1

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Waarborgsommen

1.089

1.089

1.089

1.089

1.089

1.089

Totaal vaste passiva

1.746.878

1.802.815

1.827.335

1.849.832

1.844.481

1.807.939

Vlottende schuld

193.335

182.835

182.835

182.835

182.835

182.835

Bank- en girosaldo

353

353

353

353

353

353

Overige kasgeldleningen

72.500

62.000

62.000

62.000

62.000

62.000

Overige vlottende schulden

120.481

120.481

120.481

120.481

120.481

120.481

Overlopende Passiva

72.295

72.295

72.295

72.295

72.295

72.295

Overige vooruit ontvangen bedragen

13.619

13.619

13.619

13.619

13.619

13.619

Verplichtingen

17.978

17.978

17.978

17.978

17.978

17.978

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU

1.640

1.640

1.640

1.640

1.640

1.640

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk

31.883

31.883

31.883

31.883

31.883

31.883

Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden

7.174

7.174

7.174

7.174

7.174

7.174

Totaal vlottende passiva

265.629

255.129

255.129

255.129

255.129

255.129

TOTAAL PASSIVA

2.012.508

2.057.945

2.082.464

2.104.961

2.099.611

2.063.068

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12