Financiële positie

Samenvatting financieel beeld 2021-2024

In onderstaand overzicht staan de financiële consequenties samengevat van het financieel meerjarenbeeld, de financiële knelpunten en ambities en de dekkingsbronnen.

Financieel perspectief

2021

2022

2023

2024

Financieel meerjarenbeeld

4.826

8.173

5.118

12.770

Financiële knelpunten en ambities

-18.493

-13.794

-13.681

-14.182

Dekkingsbronnen/hervormingen

13.049

6.754

6.617

6.545

Saldo MJB te verrekenen met AR

-618

1.133

-1.946

5.133

In hoofdstuk Financieel meerjarenbeeld wordt ingegaan op de ontwikkeling van het meerjarenbeeld. Het startpunt is de meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2020. Vervolgens worden ieder van de autonome ontwikkelingen vanaf de begroting 2020 toegelicht. Dit betreffen de ontwikkelingen zoals opgenomen in de Voorjaarsbrief 2020 maar ook enkele nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zijn enkele ontwikkelingen uit de Voorjaarsbrief 2020 geactualiseerd.

De opgaven en hervormingen zoals die in eerdere begrotingen zijn opgenomen voor de jaarschijven 2021-2024 maken onderdeel uit van het saldo van het meerjarenbeeld. De opgaven en hervormingen zoals opgenomen in de voorgaande begrotingen lichten we toe in de hoofdstukFinanciële knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd in) voorgaande jaren en Hervormingen voorgaande jaren

Ook in 2021 t/m 2024 hebben we te maken met nieuwe opgaven. Deze opgaven zijn opgenomen in hoofdstuk Financiële knelpunten 2021 en worden daar afzonderlijk per opgave toegelicht. Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen stellen we in hoofdstuk Hervormingen 2021-2024 een aantal maatregelen en hervormingen voor.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12