Overzichten

Begroting op deelprogramma

Rekening*

Actuele Begroting

Primitieve Begroting

Begroting op deelprogramma
(bedragen x 1.000 euro)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

01 Werk en inkomen

95.350

93.299

100.071

96.744

96.820

97.554

01.1 Werk en activering

52.332

51.166

55.683

52.990

52.163

51.942

Lasten

63.123

68.643

66.444

63.251

61.923

61.702

Baten

10.792

17.477

10.761

10.261

9.761

9.761

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

43.018

42.133

44.388

43.754

44.657

45.612

Lasten

197.947

199.548

199.322

201.659

206.264

211.067

Baten

154.928

157.415

154.934

157.905

161.606

165.455

02 Economie en werkgelegenheid

-27.417

-5.677

24.115

24.707

25.174

25.726

02.1 Economische ontwikkeling

5.752

5.475

5.324

5.402

5.502

5.582

Lasten

7.155

6.470

6.239

6.263

6.267

6.347

Baten

1.403

994

915

861

765

765

02.2 Ruimtelijke economische ontwikkeling

3.478

1.444

1.863

1.826

1.738

1.734

Lasten

4.693

2.561

3.015

2.978

2.890

2.886

Baten

1.215

1.117

1.152

1.152

1.152

1.152

02.3 Grondzaken en overige economie

-36.647

-12.596

16.929

17.479

17.934

18.410

Lasten

15.956

20.343

21.666

22.219

22.676

23.154

Baten

52.603

32.939

4.738

4.740

4.742

4.744

03 Onderwijs

20.088

25.210

24.759

25.077

25.403

25.692

03.1 Onderwijskansen

17.925

22.852

22.098

22.393

22.720

23.009

Lasten

30.923

32.586

31.627

31.899

32.217

32.503

Baten

12.998

9.734

9.529

9.505

9.498

9.495

03.2 Voorkomen schooluitval

2.163

2.358

2.662

2.684

2.684

2.684

Lasten

3.177

3.348

3.651

3.673

3.673

3.673

Baten

1.013

989

989

989

989

989

04 Welzijn gezondheid en zorg

275.179

281.195

262.547

253.785

256.980

260.306

04.1 Sociaal klimaat

27.486

24.388

23.955

24.188

24.202

24.553

Lasten

50.903

25.942

28.098

28.279

29.573

30.735

Baten

23.417

1.554

4.143

4.092

5.371

6.181

04.2 Passende ondersteuning en zorg

247.693

256.807

238.592

229.597

232.778

235.753

Lasten

256.191

265.654

245.692

236.633

239.841

242.844

Baten

8.498

8.848

7.100

7.036

7.063

7.091

05 Sport en bewegen

17.994

18.359

20.030

19.959

19.962

20.069

05.1 Sportieve infrastructuur

16.048

16.037

17.823

17.680

17.665

17.755

Lasten

25.199

25.860

27.005

27.022

27.014

27.054

Baten

9.150

9.823

9.182

9.343

9.349

9.300

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

1.945

2.322

2.207

2.279

2.296

2.315

Lasten

2.219

2.360

2.343

2.413

2.483

2.535

Baten

274

38

136

134

187

221

06 Cultuur

37.479

36.093

37.694

38.608

39.145

39.637

06.1 Culturele infrastructuur

15.677

13.896

14.995

14.851

15.065

15.265

Lasten

27.267

25.306

28.593

28.497

28.761

29.010

Baten

11.590

11.410

13.597

13.646

13.695

13.745

06.2 Cultuur beleven

21.802

22.198

22.699

23.757

24.080

24.372

Lasten

25.368

23.119

24.870

25.895

26.973

27.742

Baten

3.566

921

2.171

2.138

2.894

3.371

07 Verkeer

10.107

9.387

6.946

7.621

8.813

10.406

07.1 Fiets

2.562

1.986

3.083

3.382

3.576

3.615

Lasten

2.562

1.986

3.083

3.382

3.576

3.615

Baten

0

0

07.2 Openbaar vervoer

674

-343

-1.047

376

-491

510

Lasten

1.251

-343

-1.047

376

-491

510

Baten

578

0

07.3 Auto

692

407

195

195

195

195

Lasten

800

761

195

195

195

195

Baten

109

354

07.4 Parkeren

-5.165

-4.572

-7.180

-8.489

-6.936

-6.629

Lasten

16.027

18.026

16.339

17.359

17.479

17.804

Baten

21.192

22.598

23.519

25.848

24.415

24.432

07.5 Verkeersveiligheid

1.282

963

539

539

539

539

Lasten

1.282

1.384

539

539

539

539

Baten

0

421

07.6 Overig verkeer

10.062

10.946

11.356

11.618

11.929

12.176

Lasten

11.668

11.246

11.656

11.950

12.261

12.508

Baten

1.606

300

300

332

332

332

08 Wonen

4.719

10.190

14.188

16.788

11.890

12.408

08.1 Gezinnen

2.075

3.113

1.941

3.457

3.657

3.857

Lasten

2.297

3.165

1.994

3.509

3.709

3.909

Baten

222

52

52

52

52

52

08.2 Jongerenhuisvesting

1.342

892

732

899

899

899

Lasten

1.382

942

919

1.086

1.086

1.086

Baten

40

50

187

187

187

187

08.3 Wonen en zorg

953

0

235

0

0

0

Lasten

1.149

31

266

31

31

31

Baten

196

31

31

31

31

31

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

7.327

7.847

8.895

8.828

3.753

4.018

Lasten

13.810

34.998

11.702

11.213

6.138

6.402

Baten

6.483

27.151

2.807

2.385

2.385

2.385

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh

31

-1

99

-1

-1

-1

Lasten

31

0

100

Baten

1

1

1

1

1

1

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

1.311

1.170

1.224

1.224

1.124

1.125

Lasten

1.311

1.995

1.224

1.224

1.124

1.125

Baten

0

825

08.7 Overig wonen

-8.319

-2.831

1.060

2.381

2.459

2.510

Lasten

17.148

16.875

16.531

15.854

15.932

15.983

Baten

25.467

19.706

15.470

13.473

13.473

13.473

09 Kwaliteit van de leefomgeving

37.670

34.375

33.123

34.524

35.605

37.708

09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte

40.610

36.821

36.847

37.842

39.027

41.141

Lasten

66.315

72.313

74.707

75.910

76.948

78.824

Baten

25.704

35.492

37.860

38.068

37.921

37.683

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

-5.959

-5.685

-6.409

-6.006

-6.060

-6.069

Lasten

35.774

27.487

27.407

28.509

28.454

28.445

Baten

41.734

33.172

33.816

34.514

34.514

34.514

09.3 Leefkwaliteit

3.019

3.238

2.685

2.687

2.637

2.636

Lasten

6.472

12.883

6.297

2.700

2.649

2.649

Baten

3.453

9.645

3.612

12

12

12

10 Veiligheid

22.123

23.082

25.337

25.799

26.294

26.317

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

2.703

3.051

3.464

3.539

3.663

3.780

Lasten

5.594

5.764

6.222

6.297

6.421

6.539

Baten

2.891

2.713

2.758

2.758

2.758

2.758

10.2 Jeugd en veiligheid

580

595

595

595

595

595

Lasten

587

595

595

595

595

595

Baten

6

0

10.3 Integriteit en veiligheid

518

655

774

774

774

774

Lasten

908

1.411

1.530

1.530

1.530

1.530

Baten

390

756

756

756

756

756

10.4 Fysieke veiligheid

18.322

18.781

20.505

20.891

21.262

21.167

Lasten

18.550

18.798

20.522

20.909

21.280

21.185

Baten

228

17

17

17

17

17

11 Dienstverlening

9.886

10.358

10.330

10.559

10.544

10.386

11.1 Publieke dienstverlening

9.744

10.255

10.214

10.443

10.427

10.269

Lasten

14.710

14.522

14.514

14.743

14.727

15.072

Baten

4.965

4.267

4.300

4.300

4.300

4.803

11.2 Communicatie met de burger

142

103

116

116

116

116

Lasten

145

103

116

116

116

116

Baten

2

0

12 College, raad en gebiedsg.werk

-16.648

3.363

-10.547

5.864

12.732

13.829

12.1 College en Raad

-20.812

-1.016

-14.292

2.118

11.136

12.233

Lasten

19.387

11.065

11.777

15.373

17.112

15.233

Baten

40.199

12.081

26.069

13.255

5.976

3.000

12.2 Gebiedsgericht werken

4.164

4.379

3.746

3.746

1.596

1.596

Lasten

4.402

4.544

3.911

3.911

1.761

1.761

Baten

237

165

165

165

165

165

13 Algemene inkomsten (excl. post onvoorzien)

-640.187

-648.007

-654.546

-664.563

-676.627

-688.660

13.1 Algemene inkomsten (excl. post onvoorzien)

-640.187

-648.007

-654.546

-664.563

-676.627

-688.660

Lasten

14.802

13.593

12.915

8.955

6.170

4.570

Baten

654.990

661.600

667.460

673.518

682.797

693.230

14 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 overhead)

6

278

480

666

758

708

14.1 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 overhead)

6

278

480

666

758

708

Lasten

4.001

3.553

3.642

3.832

3.928

3.876

Baten

3.995

3.275

3.161

3.166

3.170

3.168

Overhead (14.1.1)

111.414

108.329

105.300

103.691

106.336

107.744

Lasten

126.185

116.838

115.433

113.636

116.507

117.944

Baten

14.771

8.509

10.133

9.945

10.171

10.199

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

Baten

0

0

Post Onvoorzien

0

166

170

170

170

170

Lasten

0

166

170

170

170

170

Totaal

-42.236

0

0

0

0

0

Baten en lasten totaal

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten totaal

1.098.670

1.096.439

1.051.823

1.044.585

1.050.504

1.063.467

Lasten totaal (exclusief reservemutaties)

1.063.155

1.072.389

1.038.423

1.025.790

1.028.231

1.041.430

Baten totaal

1.140.907

1.096.439

1.051.823

1.044.585

1.050.504

1.063.467

Baten totaal (exclusief reservemutaties)

1.033.553

1.045.628

1.015.114

1.026.836

1.038.365

1.052.012

*De rekening 2019 wordt weergegeven volgens de programmastructuur die wordt gebruikt bij de begroting 2021. De weergave van de cijfers wijkt hierdoor bij een aantal programma's af ten opzichte van de vastgestelde jaarrekening van 2019.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12