Financiële gegevens verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Assen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang van het OV-bureau is het vormgeven van het openbaar vervoer en het aansturen van de vervoerders in het openbaar vervoer. Op basis van de kaderstellingen van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen heeft het OV-bureau de volgende doelstellingen voor het openbaar (bus-)vervoer geformuleerd, waar vanuit het ook in 2021 zijn werkzaamheden wil verrichten:
- ontsluiting van landelijk gebied;
- bereikbaarheid van steden, instellingen en voorzieningen;
- streven naar groei reizigers en reizigersinkomsten;
- verduurzaming van het OV-aanbod;
- bijdrage aan maatschappelijke mobiliteitsvraagstukken.

Relatie met programma

7. Verkeer

Deelnemende partijen

Het OV-bureau is een initiatief van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen.

Bestuurlijk belang

De gemeente Groningen wordt in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door een collegelid. Het algemeen bestuur bestaat uit 9 leden, drie uit ieder betrokken overheidsorgaan. De gemeente Groningen wordt hierin vertegenwoordigd door drie collegeleden.

Financieel belang

De gemeente is als deelnemer voor 21% risicodragend in het OV-bureau. De provincies Groningen en Drenthe zijn dit voor respectievelijk 44% en 35%. De gemeente Groningen draagt geen jaarlijkse deelnemersbijdrage af aan het OV-bureau voor de uitvoering van het OV. Wel draagt de gemeente bij aan de exploitatiekosten van het OV-bureau als organisatie.

Vermogen

Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2021 is 13,3 miljoen euroen op 31 december 2021 15,0 miljoen euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2021 is 2,8 miljoen euro en op 31 december 2021 12,4 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2021 bedraagt 22 duizend euro..

Financiële risico’s

Het gevoerde beleid past binnen de financiële kaders die het OV-bureau hanteert. Per 9 april 2019 zijn deze vervat in de ‘Notitie risicomanagement en weerstandsvermogen 2018-2022’. Op basis van die kaders is in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de Begroting 2021 van het OV-bureau in beeld gebracht dat de minimaal benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico's 4,8 miljoen euro bedraagt en de verwachte weerstandscapaciteit per 31 december 2021 11,0 miljoen euro. Dat is dus ruim voldoende en dat maakt het risico voor de gemeente beperkt.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12