Paragrafen

Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij de uitvoering van onze taken worden we geconfronteerd met risico’s en ontwikkelingen die financiële gevolgen kunnen hebben voor de gemeente. De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de gemeente is door de risico’s van de gemeente af te zetten tegen de mogelijkheden die een gemeente heeft om de risico’s op te kunnen vangen. De afgelopen jaren hebben we al geconstateerd dat de financiële positie van de gemeente onder druk staat en het noodzakelijk is deze de komende jaren te versterken.

Voor 2021 en verder zien we een toename van de risico’s op verschillende fronten. De risico’s nemen toe door de corona pandemie, de risico’s in het sociaal domein nemen toe, er moet meer worden bezuinigd, we gaan scherper ramen en we staan aan de vooravond van nieuwe gebiedsontwikkelingen zoals op het Suikerfabriek terrein en de Eemskanaalzone. Al met al nog meer reden om de financiële positie en met name het aandeel reserves in het weerstandsvermogen te versterken. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.

Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen kijken we naar de verhouding tussen risico’s en beschikbaar weerstandsvermogen, naar de omvang van de Algemene reserve en naar de ontwikkeling van de financiële kengetallen. Met name het lage aandeel van de Algemene reserve in het beschikbaar weerstandsvermogen en de lage solvabiliteit maken duidelijk dat een versterking van de Algemene reserve nodig is. De omvang van Algemene reserve is belangrijk omdat deze direct te gelde is te maken in het geval zich risico’s voordoen.
Voor de ratio weerstandsvermogen is onze streefwaarde om op 100% uit te komen. In 2021 komt de ratio uit op 93%. In de jaren daarna neemt het toe naar 100% in 2024. Het aandeel van de reserves in 2021 is 36% (37,4 miljoen euro). Dit aandeel neemt in de periode tot 2024 toe naar 47%. De streefwaarde voor het aandeel van de reserves is 50%.

Ter versterking van het weerstandsvermogen stellen we voor het voordelige saldo in de jaren 2021-2024 toe te voegen aan de algemene reserve. Het voordeel doet zich met name in 2024 voor. In de jaren 2021 en 2023 is nog sprake van een tekort dat we in die jaren onttrekken aan de algemene reserve. Deze mutaties zijn verwerkt in de cijfers voor het weerstandsvermogen.

In het coalitie akkoord is opgenomen dat er wordt gestreefd naar een ratio van 100% aan het eind van de coalitieperiode. Dit betekent dat in de begroting 2022 de ratio weerstandsvermogen tenminste 100% moet zijn.

De gemeente Groningen heeft gekozen om de omvang van en de achtergronden in de risico's en het beschikbare weerstandsvermogen voor meerdere begrotingsjaren (vier jaren) te bezien. Dit wordt dynamisch weerstandsvermogen genoemd. Deze keuze is vastgelegd in de kadernota weerstandsvermogen van de gemeente Groningen (raadsbesluit 22 april 2020).

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12