Financiële positie

EMU-saldo

 

T-1

T

T+1

2020

2021

2022

Omschrijving

Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2021

Volgens meerjarenraming in begroting 2021

(Bedragen x 1.000 euro)

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-63.175

-17.847

1.017

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

56.922

39.566

49.702

3.

Mutatie voorzieningen

-8.863

-3.656

-69

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-15.274

12.333

610

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-  

-  

-  

Berekend EMU-saldo

 -113.686

-73.402

-49.364

Toelichting
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Het EMU-saldo van de gemeente Groningen komt voor 2021 uit op 73 miljoen euro negatief. In EMU- termen betekent dit dat de uitgaven 73 miljoen euro groter zijn dan de inkomsten. We onttrekken per saldo in 2021 in totaal bijna 18 miljoen euro aan de reserves ter dekking van de lasten. Daarnaast nemen onze vaste activa met 40 miljoen euro toe en investeren we per saldo 12 miljoen euro in onze grondexploitaties. Tot slot zijn er uitgaven van ruim 3 miljoen euro die we rechtstreeks ten laste brengen van voorzieningen..  

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12