Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

Deelprogramma 12.2 Gebiedsgericht werken

De gebiedsprogramma’s zijn te vinden in Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken. Deze paragraaf kent een algemeen en zeven gebiedsprogramma's. In het algemene deel beschrijven we de inzet van een aantal budgetten, voor brede inzet in de wijk - zoals wijkkompassen, wijkcommunicatie en democratische vernieuwing. Daarna benoemen we per gebied specifieke wijk- en dorpsopgaven en formuleren we op basis hiervan het gebiedsprogramma. We onderscheiden zeven gebieden: Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost, West, Haren en Ten Boer.

Financiële paragraaf
De basis van de financiële grondslag van de gebiedsprogramma’s staat hier in Programma 12 College en Raad en kent een omvang van 5,320 miljoen euro in 2021. Voor een deel bevat het programma de inzet van wijk- en dorpswethoudersbudgetten, daarnaast is er sprake van wijk- en dorpsprojecten, -programma’s en -activiteiten.

Omschrijving ( bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Structurele middelen programma's

1.870

Algemene middelen

500

Coalitieakkoord 2019-2022

3.225

Hervormingen 2020-2023

-275

Totaal

5.320

We gaan uit van de volgende verdeling over het algemene programma en de gebied-specifieke delen.

Omschrijving ( bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Doorontwikkeling basismonitor wijkkompassen

300

StadDoetMee

150

Algemeen

75

Bijdrage sectorale inzet

370

Gebiedsprogramma Centrum

150

Wijkwethoudersbudget Centrum

200

Gebiedsprogramma Oude Wijken

400

Wijkwethoudersbudget Oude Wijken

200

Gebiedsprogramma Zuid

350

Wijkwethoudersbudget Zuid

200

Gebiedsprogramma Oost

400

Wijkwethoudersbudget Oost

200

Gebiedsprogramma West

400

Wijkwethoudersbudget West

200

Gebiedsprogramma Haren

150

Wijkwethoudersbudget Haren

200

Gebiedsprogramma Ten Boer

100

Wijkwethoudersbudget Ten Boer

200

Gebiedsgerichte inzet programma's

1075

Totaal

5.320

Met de volgende indicator(en) wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Lasten, baten en saldo

Lasten

3.911

24,9 %

Baten

165

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12