Paragrafen

Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Dorpen
Ten Boer, Ten Post, Garmerwolde, Thesinge, Woltersum, Sint Annen, Lellens, Wittewierum en Winneweer.

Hoe staan we ervoor?

Het gebied Ten Boer met de negen dorpen valt in z’n geheel samen met het projectgebied van het programma Vernieuwen en Versterken. De reden hiervoor is gelegen in de problematiek die de aardbevingen en de gevolgen daarvan hebben meegebracht. De opgave in het gebied is integraal en divers van aard. Integraal omdat het niet alleen om gebouwen gaat die versterking of herstel van schade nodig hebben. Het gaat ook om behoud en versterking van de sociale basis, het perspectief van de gemeenschap en het economisch en sociaal economisch perspectief. Dit staat onder druk. En divers omdat het raakt aan thema’s zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en het stimuleren van de biodiversiteit in het gebied.

Versterking en dorpsvernieuwing
Concept Lokaal Programmaplan Nationaal Programma Groningen

Wat willen we bereiken in 2021?

We gaan investeren in de in dorpen aanwezige samenwerkingsvormen om de ontwikkelkracht binnen de dorpen te verstevigen. Doel is dat we tot gemeenschappelijk gedragen meerjarige dorpsagenda’s komen die ook met de hulp van of door bewoners gerealiseerd kunnen worden. Deze agenda’s vormen mede de basis voor projectaanvragen binnen de toegekende middelen uit het Nationaal Programma Groningen. Een voorbeeld is het versterken van de Dorpscoöperatie Ten Boer. Hierbinnen kan gewerkt worden aan verschillende opgaven zoals eenzaamheid, sociaal-economisch perspectief en samenbrengen van diverse bevolkingsgroepen. We leveren hiermee een agenderend programma op. Binnen dit programma werken we de komende tien jaar aan door alle partijen gedragen perspectieven gericht op de integrale ontwikkeling van het gebied. Er is ruimte en aandacht voor de diversiteit tussen de dorpen, de landelijke gebieden en de prioriteiten in de specifieke dorpen en gebieden. Het gebiedsteam Ten Boer en het team van het programma Versterking en dorpsvernieuwing werken als één team om met alle partijen in Ten Boer de agenda’s en projecten vorm te geven. Met deze samenwerking bereiken we dat er aan de verschillende doelen en opgaven die zich voordoen tegelijkertijd en in samenhang kan worden gewerkt.  

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Onderzoek naar de behoefte en mogelijke realisatie van een eigen plek voor de jongeren van Ten Boer;
  • Investeren in de Dorpscoöperatie Ten Boer om haar programma uit te breiden en haar basis te versterken;
  • Ontwerpen en uitvoeren van processen waarmee we samen de meerjarige dorpsagenda’s maken;
  • In kaart brengen van kansen om deel uit te maken van projectaanvragen binnen het programma Versterken en Vernieuwen;
  • Bewoners- en ondernemersinitiatieven stimuleren en helpen realiseren;
  • Een agenderende functie innemen in het kader van de harmonisatie en het Nationaal Programma Groningen om knelpunten op te lossen en opgaven in het gebied aan te scherpen.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12