Paragrafen

Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Wijken en buurten
Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Oosterpoort, Corpus den Hoorn, Hoornse meer, Hoornse Park, Piccardthof, De Wijert, De Wijert-Zuid, Helpman, Coendersborg, Villabuurt, De Linie, Europapark, De Meeuwen, Klein Martijn.

Hoe staan we ervoor?

Uit de wijkkompassen blijkt dat vooral de Wijert en in mindere mate Corpus den Hoorn zich onderscheiden op sociaal vlak. De kwaliteit van leven wordt beduidend lager beoordeeld dan gemiddeld het geval is. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte wordt lager beoordeeld. De Wijert is daarom aangewezen als wijkvernieuwingsgebied met prioriteit voor de komende jaren. We moeten voorkomen dat Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse wijken een verdere negatieve afwijking van het Gronings gemiddelde krijgen. De wijken Kop van Oost, Oosterpoort, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt, Grunobuurt en Laanhuizen verschillen sterk in demografie en sociaaleconomische samenstelling. Het is nodig om verbinding en samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende bevolkingsgroepen en instellingen binnen deze wijken. De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg A7 hebben voor de komende jaren impact op de bereikbaarheid en verkeersoverlast in de aangrenzende wijken Oosterpoort, Herewegbuurt, Rivierenbuurt en de Wijert.
Wijkvernieuwingsplan De Wijert

Wat willen we bereiken in 2021?

In nauwe samenspraak met bewoners, scholen, woningcorporaties, ondernemers en andere partijen in de wijk is een integrale strategie en bijbehorend wijkprogramma opgesteld uitmondend in Wijkdeal de Wijert. Hierin worden oplossingsrichtingen aangedragen op het gebied van: meedoen en samenzijn; groen en buitenzijn; verkeer en veiligheid en bouw en duurzaamheid. Concreet betekent dit onder meer dat we in De Wijert in 2021 gezamenlijk met alle betrokkenen inzetten op maatregelen ten behoeve van positieve gezondheid en zelfredzaamheid, het uitbouwen van het bewonersbedrijf, beheer van groen door middel van een leer-/werktraject via SWO, het realiseren van verkeersmaatregelen ten behoeve van veiligheid en leefbaarheid, verduurzaming van de bebouwde omgeving samen met corporaties en bewoners en start van herontwikkeling (sloop/nieuwbouw) in delen van de wijk. Hier uitvoering aan geven draagt bij aan versterking van de sociale cohesie in de wijk en het vergroten van de draagkracht in de wijk. Op de Werkplaats Wijkdeal de Wijert worden de visies samengesteld, plannen bedacht en tot uitvoering gebracht.

Samen met belanghebbenden willen we in Corpus den Hoorn en Hoornse Wijken een agenda samenstellen die als routekaart van de wijk kan dienen. Binnen dit proces willen we de verbinding tussen partijen en initiatieven stimuleren. De resultaten van de wijkvernieuwing in Corpus willen we daarmee bestendigen en afglijden voorkomen en verbeteren waar nodig. Het Stadspark is het grootste park van de stad. Onze Raad is een nieuwe visie op het Stadspark toegezegd op basis van de uitgangspunten van de visie uit 2006. Gezamenlijk met het Programma 9: Kwaliteit van de Leefomgeving zetten we onder andere in op het versterken van de biodiversiteit in het park.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Realiseren uitkomsten van Wijkdeal De Wijert;
  • Doorontwikkeling van het wijkvernieuwingsplan De Wijert, aansluitend bij de thema’s van de Wijkdeal;
  • Met de in deze wijken aanwezige partijen en het Gebiedsondersteuningsnetwerk (GON) komen tot een positieve impuls aan collectief preventieve voorzieningen;
  • Samenstellen van een gezamenlijke agenda voor Corpus den Hoorn en Hoornse wijken, met een focus op sport en bewegen, versterking van de leefomgeving en sociale cohesie;
  • Versterken van de biodiversiteit in Zuid met als speerpunt het Stadspark;
  • Volgen van de effecten van de Aanpak Zuidelijke Ringweg op de omliggende wijken;
  • Met het Wijkwethoudersbudget kansen benutten, initiatieven stimuleren en ondersteunen waar deze ontstaan en knelpunten oplossen waar dat nodig is, met een nadruk op de kwaliteit van groen en de leefkwaliteit van wijken.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12