Paragrafen

Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Dorpen
Haren, Glimmen, Noordlaren, Onnen. Het gebiedsteam Haren en WIJ Haren zijn gevestigd aan het Raadhuisplein in Haren.

Hoe staan we ervoor?

De inwoners van Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen zijn overwegend tevreden en trots op hun leefomgeving en vinden het belangrijk dat de leefbaarheid en identiteit van het gebied overeind blijft. Veel inwoners zijn betrokken bij en zetten zich vrijwillig in voor de gemeenschap. De woon- en leefkwaliteit van de dorpen wordt hoog gewaardeerd, evenals het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van het gebied. Mensen maken zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van voorzieningen en de dorpse leefbaarheid. Contacten tussen mensen, netwerken, organisaties en accommodaties in het gebied dragen bij aan sociale, leefbare dorpen, buurten en wijken van het gebied. Dit noemen we de sociale basis. Als we kijken naar de omgevingsvisie zijn met name duurzame landbouw, (betere) kwaliteit natuur en landschap en sociaal economische vitaliteit en leefbaarheid de thema’s voor de toekomst zijn. In 2020 is een start gemaakt met een breed participatieproces om samen met inwoners een gebiedsagenda voor de toekomst op stellen.

Wat willen we bereiken in 2021?

We willen samen met inwoners de gebiedsagenda voor de komende jaren vormgeven. Dit noemen we Groene Parel. De in 2020 opgehaalde ideeën en wensen geven richting aan de gebiedsagenda. We streven ernaar dat we in gespreksbijeenkomsten een verdiepingsslag kunnen maken. We willen dat de jeugdigen (0-12 jarigen) en jongeren (13-27 jarigen) in Haren kunnen opgroeien in een veilige, positieve, gezonde en uitdagende leefomgeving. We vinden het belangrijk dat zij ruimte krijgen voor inbreng op hun leefomgeving en faciliteren dat. We willen dat ouderen in Haren gezond en vitaal blijven. Behoud van de eigen regie, eenvoud in de organisatie van (medische) ondersteuning, integrale benadering van de cliënt, samenwerking tussen professionals en mantelzorg, digitalisering van dienstverlening en passende woonvormen zijn essentieel in de invulling van positieve gezondheid voor ouderen. In 2020 is het accommodatiebeleid geharmoniseerd. In 2021 gaan we samen met betrokkenen aan de slag met de ontwikkeling van het buurt- dorpshuis van de toekomst. Belangrijk element in het Groenplan is het stimuleren en ondersteunen van inwonersinitiatieven die bijdragen aan een duurzame en ecologische versterking van het gebied. Haren maakt als onderzoeksgebied onderdeel uit van de ontwerpmanifestatie in het kader van de klimaatadaptatieweek in januari. Zie programma 9: Kwaliteit van de Leefomgeving . We geven binnen het programma Economie en werkgelegenheid samen met andere partijen een vervolg aan de ontwikkeling van de centrumvisie. Hierbij staan leefkwaliteit, aantrekkelijkheid en ondernemerschap in het centrum van het dorp Haren centraal.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Vormgeven van een gebiedsagenda en een samenwerkingsvorm tussen inwoners en gemeente met de Groene Parel, we voeren de plannen uit die in de eerste fase van het participatieproject zijn opgehaald;
  • We faciliteren het proces om samen met kinderen en jongeren in het gebied manieren te ontwikkelen om participatie bij hun leefomgeving te bevorderen;
  • We gaan samen met partners en inwoners in het gebied in gesprek over het vormgeven van het WIJ-team Haren;
  • We ondersteunen accommodatiebesturen met de ontwikkeling van het buurt- en dorpshuis van de toekomst;
  • Projecten met betrekking tot het actieplan centrumvisie wordt door ons gestimuleerd en ondersteund;
  • We faciliteren inwoners uit het gebied om deel te nemen aan de ontwerpmanifestatie in de klimaatadaptatieweek;
  • Het Boeremapark wordt opgeknapt vanuit het onderhoudsprogramma. Wij vullen hierop aan als het gaat om de functie spelen/ontmoeten;
  • We stimuleren en ondersteunen inwonersinitiatieven die bijdragen aan vergroening en het gebied duurzaam en ecologisch versterken; initiatieven in het kader van cultuur, sport, bewegen, spelen en ontmoeten; en initiatieven die bijdragen aan positieve gezondheid voor ouderen.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12