Paragrafen

Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Wijken en buurten
Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren, De Hoogte, Indische buurt, Professorenbuurt, Oosterparkwijk, Woonschepenhaven. In dit gebied zijn drie WIJ-teams actief: WIJ Schilderswijk/Centrum, WIJ Korrewegwijk en WIJ Oosterparkwijk.

Hoe staan we ervoor?

In Oude Wijken onderscheiden de woonwijken zich vooral door de woningvoorraad, in het bijzonder het verschil in koop en huur. In de Indische Buurt en De Hoogte is sprake van concentratie van sociale problematiek op gebieden als armoede, schulden, opvoeding en overlast. De hoge concentratie van (multi)probleemhuishoudens zorgt voor een negatief effect op de veiligheid en de objectieve en subjectieve leefbaarheid. In de Oosterparkwijk verbloemt de diverse samenstelling van de wijk de intergenerationele problematiek van lage inkomens en hogere werkloosheid. Kostverloren kent een concentratie van kwetsbare personen, dit legt een grote druk op deze kleine wijk. De ontwikkeling gaat echter de goede kant op. De Schildersbuurt, Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt en Professorenbuurt staan er goed voor. De openbare ruimte staat hier echter wel onder druk, door een hoge parkeerdruk van auto’s en fietsen, en wensen voor meer vergroening. Meer is terug te vinden in de nieuwe Wijkkompassen van deze wijken.

Wijkvernieuwingsplan Indische buurt / De Hoogte

Wat willen we bereiken in 2021?

De Indische Buurt en De Hoogte zijn in 2018 opnieuw aangemerkt als wijkvernieuwingswijken. Voor de noordelijke wijken in Groningen (waaronder De Hoogte, Indische buurt, Professorenbuurt en Oosterparkwijk) is een Regio Deal Groningen Noord gesloten met het rijk. Met deze deal streven we ernaar om de brede welvaart en algemene leefbaarheid in Groningen Noord over 10 jaar dichter bij het stedelijk gemiddelde te brengen. We werken aan drie inhoudelijke actielijnen. Met uitnodigende publieke ruimtes verlagen we de drempel om contact te maken en samen te komen. Bij deze initiatieven zetten we in op werk in de wijk. Met het stimuleren van persoonlijke ontmoetingen gaan we anonimiteit in de wijken tegen. Lokale, multidisciplinaire teams onderzoeken per straat of netwerk wat er nodig is voor een prettige en veilige leefomgeving. Tenslotte willen we dat kinderen die opgroeien in deze wijken dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen als ieder ander kind.

Met de Stratenaanpak hebben we de sociale opgave in Kostverloren in beeld. We willen hiermee stapeling van problematiek voorkomen en met snelle oplossingen de sociale cohesie versterken. In de Schildersbuurt, Plantsoenbuurt en Oranjebuurt hebben we aandacht voor de schaarse openbare ruimte en het prettig samenleven tussen studenten en stadjers. We willen bewoners zelf de keuze laten maken bij initiatieven uit de wijk. De leefkwaliteit in de Oosterhamrikzone staat voorop. Een autoverbinding komt pas in beeld als alternatieven niet voldoen en alleen dan als de negatieve effecten van een autoverbinding in de omgeving substantieel kunnen worden opgevangen. Voor het prettig samenleven in straten, buurten en wijken zijn een aantal randvoorwaarden nodig zoals ontmoetingsplaatsen, activiteiten en voorzieningen voor kinderen en volwassenen. Dit wordt ook wel de sociale basis genoemd. Het beleidskader dat daarvoor in 2020 is vastgesteld werken we gebiedsgericht samen met bewoners en organisaties uit. Met passende schoolgebouwen willen we effecten van armoede en kansenongelijkheid verkleinen en hiermee segregatie tegengaan.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeren wijkvernieuwingsplan Mooie Wijken, met een aanpak voor het kindvriendelijk inrichten van de wijken, het realiseren van een stevige groenstructuur langs het spoor, aanpak van de Floresstraat en onderzoeken hoe we de Bedumerweg groener en aantrekkelijker kunnen maken;
  • Uitvoeren actielijnen Regio Deal, met onder andere creëren van werk en participatie in deze wijken, aanpak van centrale ontmoetingsplekken en kleine hofjes in de Oosterparkwijk, starten met De Hoogte Schuldenvrije wijk, investeren in de verlengde schooldag op de scholen in de Korrewegwijk en Oosterparkwijk;
  • Voortzetten van de Stratenaanpak Kostverloren, investeren in U en de buurt in de Indische buurt en De Hoogte en starten met multidisciplinaire teams in onder andere de Bloemenbuurt en Vogelbuurt;
  • In de Oosterparkwijk maken we plannen voor de transformatie van de Siebe Jan Boumaschool naar wijk-werkplaats;
  • Doorontwikkelen van zeggenschap in de Oosterparkwijk;
  • We geven bewoners een belangrijke rol in het opstellen van de leidraad openbare ruimte. Zie Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving ;
  • Onderzoek naar een fietsvriendelijke Korreweg, in samenhang met een mogelijke toekomstige auto- én fietsverbinding langs het Oosterhamrikkanaal. Zie Programma 7. Verkeer ;
  • Investeren in huisvesting van basisscholen, met een transformatie van De Kleine Wereld, Rosensteinlaan en Nassauschool; en nieuwbouw van de IKC Borgmanschool en De Kleine Wereld, Celebesstraat;
  • Met het wijkwethoudersbudget financieren we initiatieven uit de wijken, met speciale aandacht voor buurtinitiatieven voor kinderen in De Hoogte en Indische buurt en initiatieven rondom prettig samenleven in de buurten waar veel studenten wonen.
  • Inzet WIJS.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12