Paragrafen

Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Wijken en buurten
Beijum, Noorderhoogebrug, De Hunze, Van Starkenborgh, Drielanden, Ruischerwaard, Zilvermeer, Lewenborg, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Noorddijk, Ruischerbrug, Middelbert, Engelbert, Euvelgunne, Meerstad. Dit gebied heeft twee WIJ-teams: WIJ Beijum en WIJ Lewenborg.

Hoe staan we ervoor?

In Oost onderscheiden Lewenborg en Beijum zich van de verspreid liggende dorpen en nieuwbouwwijken in dit gebied. In beide wijken groeien relatief veel kinderen op in een kwetsbare situatie – zoals eenoudergezinnen en armoede (soms van generatie op generatie). Er zijn relatief veel jongeren en jongvolwassen die (nog) geen startkwalificatie hebben. Dit kan leiden tot sociale uitsluiting en achterstand. We willen de intergenerationele armoede doorbreken en voor ieder kind en jongere optimale kansen om zich te ontplooien. Daarnaast willen we proberen eenzaamheid te voorkomen door onder andere het stimuleren van de informele ondersteuning van bewoners onderling. In de dorpen en nieuwbouwwijken concentreren de vraagstukken zich rondom verkeersveiligheid, soms jongerenoverlast en behoud van voorzieningen. Op sommige plekken zetten bewoners zich in voor duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Wijkvernieuwingsplan Beijum
Concept Lokaal Programmaplan Nationaal Programma Groningen

Wat willen we bereiken in 2021?

Met de integrale aanpak van wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg ontwikkelen we structurele maatregelen die daadwerkelijk een verschil maken. Dit richten we op het doorbreken van intergenerationele armoede, het voorkomen van achterstanden bij de jeugd en het realiseren van twee aantrekkelijke toekomstbestendige wijken. Voor beide wijken is in het kader van het Nationaal Programma Groningen een apart meerjarenprogramma opgesteld dat zich richt op een aantal thema’s: gezonde en kansrijke generatie, toekomst met perspectief, versterken van de sociale basis, levensloopbestendige wijk en aantrekkelijke gezonde en veilige wijk. We sluiten hierbij aan bij het wijkvernieuwingsplan Beijum en het integraal wijkplan Lewenborg XL en gestarte (bewoners) initiatieven in beide wijken . In Lewenborg en Beijum werken cultuuraanjagers gezamenlijk met bewoners aan het versterken van kunst en cultuur in de wijk, met als doel om de sociale cohesie en gemeenschapsvorming te versterken .

In de dorpen en overige wijken willen we bewonersorganisaties ondersteunen bij vraagstukken rondom verkeersveiligheid, bijdragen aan aantrekkelijke speelvoorzieningen en bewonersinitiatieven rondom groenvoorzieningen en ondersteunen en faciliteren bij het behoud van accommodaties. Er wordt gewerkt aan een ontwikkelingsvisie voor de Eemkanaalzone en aan de uitvoering van de visie op voorzieningen in Meerstad. Voor het Kardingegebied is ook een ontwikkelingsvisie in de maak, waarin we het gebied willen aansluiten op de omliggende wijken. Op initiatief van het Groninger Landschap wordt gezamenlijk met de gemeente en bewoners gewerkt aan een visie en plan om de Hunze zichtbaar te maken. Voor alle gebieden zetten we in op het versterken van bewonersparticipatie en ondersteunen van bewonersinitiatieven.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • (Door)ontwikkelen en uitvoeren van wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg, met onder meer de Heerdenaanpak, wijkenergieplannen, vervolgstappen pilot Kansrijk Oost, uitvoeren sociale agenda maatschappelijke coalitie “Sterk Netwerk”, de ontwikkeling van structurele algemene voorzieningen met een Wijkbedrijf, de Oude Bieb, en de Wiershoeck; zie Wijkvernieuwingsplan Beijum en NPG Beijum en Lewenborg ;
  • Faciliteren van het uitvoeringsplan Lewenborg XL;
  • Doorontwikkelen proeftuin Lewenborg/ Bakkie aan de deur;
  • Uitwerken cultuur- en sportprogramma’s in Beijum en Lewenborg;
  • Faciliteren van de ontwikkeling en uitvoering van de dorpsvisie Meerdorpen;
  • Faciliteren van de nieuwbouw of verbouwing van de Schakel;
  • Bewonersparticipatie ondersteunen in samenwerking met bewonersplatforms Golvend Lewenborg, Scheepsraad, de Oude Bieb en Wijkplatform Beijum;
  • Uitvoeren quick wins plan de Hunze;
  • Uitvoeren van plannen voor een beweegplek in het Kardingegebied.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12