Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

Deelprogramma 4.2 Passende ondersteuning en zorg

In het deelprogramma passende ondersteuning en zorg staat het verlenen van (al dan niet tijdelijke) ondersteuning en zorg centraal, gericht op het herstel en de bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. De zorg en ondersteuning kennen een preventief karakter en staan in het teken van het voorkomen van escalaties. Indien hiervan toch sprake is, bieden we een doelmatig vangnet (bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijke opvang of jeugdhulp) en werken we vanuit dat perspectief aan het herstel van regie. In situaties waarbij de zelfredzaamheid van onze inwoners onder voortdurende druk staat en het risico op terugval aanwezig is, is de ondersteuning primair gericht op het stabiliseren en verbeteren van de situatie. Soms is sprake van zware, complexe problematiek, waarbij crisisinterventies nodig zijn. De geboden ondersteuning moet passend en op maat zijn bij de behoefte van de vrager, en tegelijkertijd doelmatig. Daarbij dient de ondersteuning aanvullend te zijn op de eigen kracht en mogelijkheden van onze inwoners.

Met de volgende indicator(en) wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

 Effectindicator(en): Lichamelijk en psychosociaal functioneren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

% bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft
(zeer) tevreden te zijn met de kwaliteit
 van leven

-

toename

-

% bewoners (18 jaar e.o.) dat  aangeeft
 een (zeer) goede gezondheid te ervaren

-

toename

-

% bewoners (18 jaar e.o.) dat  aangeeft
 zich in de afgelopen 2 weken (zeer)
 gelukkig te hebben gevoeld

-

toename

-

Effectindicator(en): Opgroeien

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) met psychosociale problemen

-

-

-

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat
  aangeeft een (zeer) goede gezondheid
 te ervaren

-

-

-

Schaalscore geluk: gemiddeld
 rapportcijfer dat jongeren (groepen 2 en
 4 VO) hebben gegeven aan hun ervaren
 gevoel van geluk (0-10) (op basis van de
 afgelopen 4 weken)

-

-

-

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat zich
 onvoldoende weerbaar voelt

-

-

-

Effectindicator(en): Eigen kracht, weerbaarheid en regie

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

% bewoners (18 jaar e.o.) dat  aangeeft
 zich (zeer) belemmerd te voelen in het
 dagelijks functioneren door lichamelijke
 en/of mentale gezondheidsproblemen

-

afname

-

% bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft
 terug te kunnen vallen op hulp of zorg
 vanuit de eigen omgeving, indien dit
 nodig is

-

0-meting; (hoger = beter)

-

% bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft
 gemakkelijk zelf hulp te kunnen regelen/
organiseren, indien dit nodig is

-

0-meting (hoger = beter)

-

Effectindicator(en): Maatschappelijke voorzieningen

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

% bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft
 (zeer) tevreden te zijn over de
 aanwezigheid van instanties voor
 ondersteuning en zorg, zoals WIJ
-Groningen, in of nabij de eigen buurt

-

toename

-

Lasten, baten en saldo

Lasten

245.692

89,7 %

Baten

7.100

63,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12