Deelprogramma 4.2 Passende ondersteuning en zorg

4.2.4 Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld

De Gemeente Groningen vervult op de beleidsterreinen Beschermd Wonen en Opvang de rol als Centrumgemeente.  We willen als gezamenlijke Groninger gemeenten kwetsbare inwoners, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en ex-gedetineerden, zo kort als mogelijk en zolang als nodig, onderdak en begeleiding bieden gericht op rehabilitatie en duurzaam herstel. De voorzieningen Beschermd wonen en Opvang bieden opvang aan inwoners in de provincie Groningen bij crisissituaties én opvang plus begeleiding aan inwoners die vanwege psychiatrische aandoening of psychosociale problematiek aangewezen zijn op een niet (geheel) zelfstandige woonvoorziening. Daarnaast richten we ons op het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. De gemeente Groningen is aangewezen als Centrumgemeente en ontvangt hiervoor rijksmiddelen. Onder huiselijk geweld verstaan we (ex-)partner-, ouderen- en kindermishandeling. We willen huiselijk geweld zoveel mogelijk signaleren en effectieve systeemgerichte hulp bieden zodat het geweld duurzaam wordt beëindigd. Indien nodig bieden we opvang.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal geregistreerde daklozen dat gebruik maakt van opvangvoorzieningen

494

480

stabiel

Aantal unieke personen dat gebruikmaakt van de nachtopvang

292

270

stabiel

Aantal unieke personen dat gebruikmaakt van de crisisopvang

157

180

stabiel

Aantal unieke personen dat gebruikmaakt van de dagopvangvoorzieningen

724

700

700

Percentage unieke personen dat na crisisopvang duurzaam rehabiliteert met een eigen woonplek c.q. woonadres

69

> 30%

stabiel

Percentage personen dat in 2 weken tenminste 3x of vaker per week gebruik maakt van de nachtopvang

39%

<40%

<40%

Aantal unieke personen (voorzieningen) met een voorziening Beschermd wonen

1.623
(2.097)

1.600

Daling*

Aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis/gemeente

746

>700

> 800  

Aantal huisverboden gemeente

28

>40

> 40

Aantal betrokken kinderen bij huisverboden

25

>40

> 40

Aantal casussen intensief casemanagement bij Veilig Thuis regio

85

>100

> 100

Aantal vrouwen van 18 jaar of ouder in de vrouwenopvang 

134

<200

< 200

Aantal kinderen in de vrouwenopvang

168

<250

< 250

Aantal vrouwen dat niet kan worden opgenomen in de VO vanwege maximale bezetting

30

0

0

Gemiddelde duur van de opnameperiode van vrouwen ( in dagen)

9,4 mnd.

400

400

 In bovenstaande tabel zijn geen beoogde aantallen opgenomen met de indicatoren over het aantal gebruikers van nacht- en dagopvangvoorzieningen. De reden hiervoor is dat de opvangvoorzieningen onderdak moeten bieden aan iedereen die op de opvang een beroep doet zodat niemand op straat hoeft te slapen.
* In 2021 zal een deel van de huidige BW cliënten overgaan naar de WLZ en een deel gaat over naar de regiogemeenten vanwege decentralisatie: we verwachten dus een daling van het aantal unieke cliënten BW.

Hoe staan we ervoor?

Per 1 januari 2021 worden de taken Beschermd Wonen, op basis van de met alle gemeenten gemaakte samenwerkingsafspraken, in fasen door gedecentraliseerd naar elke individuele gemeente. Er zal, kijkend naar de huidige ontwikkelingen, nog sprake zijn van een overgangstermijn waarin Groningen als centrumgemeente  activiteiten uitvoert ten behoeve van alle gemeenten.  

 

Ten behoeve van de aanpak van huiselijk geweld faciliteren we samen met de andere Groninger gemeenten de vrouwenopvang bij Het kopland en Veilig Thuis Groningen (VTG), het regionale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Bij Veilig Thuis hebben we ook het Intensief casemanagement voor huisverboden structureel ondergebracht. In 2020 geven we uitvoering aan een tweede regionale pilot voor zeer ernstige casuïstiek huiselijk geweld/kindermishandeling, waarin we samen met een aantal partners vanuit zorg en veiligheid een multidisciplinaire aanpak (MDA++) realiseren. Verder hebben we samen met de Groninger gemeenten op basis van ons regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis een uitvoeringsprogramma geformuleerd.  We geven daarin prioriteit aan de versterking van de lokale infrastructuur en de samenwerking met Veilig Thuis. Bij Veilig Thuis zijn in 2019 als gevolg van de aangepaste Wet meldcode forse wachtlijsten ontstaan bij de veiligheidsbeoordeling en bij onderzoek. De wachtlijst bij veiligheidsbeoordeling is begin 2020 met behulp van extra middelen vanuit de Groninger gemeenten goed aangepakt, maar er bestaat nog steeds een wachtlijst bij onderzoek. Vanuit het Ministerie zijn begin 2020 extra middelen toegezegd en Veilig Thuis verwacht dit jaar de wachtlijst te hebben opgelost.

Wat willen we bereiken in 2021?

Onverkort streven wij ernaar te voorkomen dat mensen zonder voorzieningen op straat belanden. Dit doen we door: 

 • Mensen zoveel mogelijk lokaal, in de eigen regio en omgeving, in een vroeg stadium ondersteuning te bieden zodat verdere afhankelijkheid van zwaardere zorg wordt voorkomen; 
 • De uitstroom van cliënten Beschermd wonen bevorderen door de samenwerking tussen aanbieders, gemeenten en corporaties te intensiveren;
 • Een betere afstemming en aansluiting organiseren van de verschillende wettelijke ondersteuningsvoorzieningen (Jeugd, Wmo en BW&O) per gemeente, maar ook als samenwerkende gemeenten in de regio;
 • Goede afstemming en samenwerking tussen betrokken ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid bij de aanpak van huiselijk geweld;
 • Verdere ontwikkeling en uitvoering van effectieve interventies bij huiselijk geweld op lokaal en regionaal niveau, ook om te voorkomen dat huiselijk geweld verder escaleert en crisisopvang nodig is.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We implementeren de samenwerkingsafspraken die gericht zijn op overheveling van taken (bijvoorbeeld de toegang en de regionale uitvoering van de front- en backoffice) en middelen naar elke afzonderlijke Groninger gemeente in de uitvoering van Beschermd wonen;
 • We monitoren de consequenties van de door decentralisatie met behulp van de in 2020 vernieuwde monitor Beschermd wonen & Opvang;
 • We maken regionaal en lokaal concrete werkafspraken om de in-, door en uitstroom van Beschermd wonen verder te optimaliseren (toeleiding naar een geschikte woning en woonomgeving, zachte landing in de wijk, ondersteuning door de zorg, inkomen, etc.) ;
 • Samen met de samenwerkingspartners ontwikkelen we een nieuwe visie over Opvang en voeren we gerichte activiteiten uit ter voorkoming van dak- en thuisloosheid;
 • We subsidiëren Veilig Thuis (wettelijke en bovenwettelijke taken, zoals intensief casemanagement bij huisverboden) en sturen onder ander op het wegwerken en voorkomen van wachtlijsten;
 • We faciliteren de vrouwenopvang en monitoren de in-, door- en uitstroom. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we een ambulante aanpak kunnen realiseren ter voorkoming van opvang;
 • We evalueren samen met de Groninger gemeenten de resultaten van de tweede regionale pilot multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++) en afhankelijk van de uitkomsten realiseren we een aanpak voor ernstige casuïstiek;
 • We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma Geweld hoort nergens thuis met specifiek aandacht voor de implementatie van het landelijk kwaliteitskader voor lokale teams en de samenwerking met Veilig Thuis.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12