Deelprogramma 4.1 Sociaal klimaat

4.1.6 Sociale basisvoorzieningen

We staan binnen het sociaal domein voor de opgave om een grootschalige transformatie te bewerkstelligen. Doel van deze transformatie is een inclusieve samenleving waaraan iedereen naar vermogen mee kan doen. Daarbij gaan we uit van een inrichting van het sociale domein in drie sporen. Spoor één kenmerkt zich door een samenleving met een sterke sociale basis bestaande uit informele sociale verbanden en de sociale inzet van alle vrijwilligers, ondernemers, stichtingen en verenigingen die de gemeente rijk is met daarop aansluitend (basis)voorzieningen die beschikbaar zijn voor alle bewoners. Vervolgens richt spoor twee zich op het analyseren van ondersteuningsvragen van inwoners en het daarop acteren. Doel is ondersteuning dichtbij huis die aansluit op de behoefte en mogelijkheden van de inwoners en hun netwerk. Het gaat daarbij vaak om langdurige ondersteuning in het alledaagse. Tot slot vindt meer specialistische, geïndiceerde ondersteuning plaats voor veelal kortdurende en complexe interventies. De opgave bij het realiseren van het doel van de transformatie is om zoveel als mogelijk vragen van inwoners laagdrempelig op te lossen met gebruikmaking van spoor één en twee en daardoor het beroep op voorzieningen vanuit spoor drie te verminderen.

 In de transformatie van het sociaal domein spelen sociale basisvoorzieningen een sleutelfunctie. WIJ Groningen heeft een faciliterende taak richting de basisvoorzieningen in de wijken. Deze basisvoorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijken. WIJ Groningen zet zich daarom in op het zo goed mogelijk benutten van de mogelijkheden die in deze sociale basis aanwezig zijn. Hierbij kan worden gedacht aan basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur, werk & inkomen en gezondheid. Deze voorzieningen dragen eraan bij dat mensen zich kunnen ontwikkelen, problemen kunnen voorkomen en/of deze zo veel mogelijk zelf en met hun naaste omgeving kunnen aanpakken. Daarnaast speelt WIJ Groningen een ondersteunende en faciliterende rol in het kader van verschillende vormen van vrijwillige inzet: bijvoorbeeld in mantelzorg voor familieleden, in vrijwillige zorg voor vrienden en bekenden, in initiatieven voor buurt- en zorgcoöperaties, en in buurthuizen-in-zelfbeheer die ruimte bieden aan ondersteunende activiteiten. Vrijwillige inzet en maatschappelijke initiatieven verbinden mensen met elkaar en voegen iets toe aan het leven van alle betrokkenen.

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (wel eens) gehoord te hebben van WIJ Groningen

78%

toename

>80%

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (redelijk en goed) bekend te zijn met de dienstverlening van WIJ Groningen

66%

toename

>70%

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft te weten waar te moeten zijn met een hulpvraag

71%

toename

>75%

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft het gemakkelijk te vinden om bij WIJ Groningen naar binnen te lopen

71%

toename

>75%

Kengetallen

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden (wel eens) contact te hebben gehad met WIJ-Groningen (van het deel dat gehoord heeft van WIJ-Groningen)

30%

kengetal

kengetal

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden (wel eens) geholpen te zijn bij een hulpvraag door WIJ-Groningen (van het deel dat contact heeft gehad met WIJ-Groningen)

86%

kengetal

kengetal

Aantal geregistreerde meldingen entree WIJ-Groningen

39.940

kengetal

kengetal

% Meldingen WIJ-Groningen dat is afgehandeld met inzet van 'sociale basis'

61%

kengetal

kengetal

Hoe staan we ervoor?

In 2020 heeft een aantal kerninterventies die WIJ Groningen uitvoert in de sociale basis een versnelling gekregen. Met name het aanboren en benutten van de leefwereld van inwoners met ondersteuningsbehoefte was daarin cruciaal. Deze extra inzet op het benutten van de leefwereld van inwoners krijgt in 2021 een vervolg. Preventieve en doelgerichte interventies in het voorliggend veld moeten leiden tot passende ondersteuning tegen lagere kosten.

Een belangrijke randvoorwaarde voor het zo goed mogelijk kunnen benutten van de leefwereld is een professionele entree, bij WIJ Groningen, waar kwalitatief hoogstaande triage plaatsvindt, zodat inwoners met hun vragen zo goed mogelijk op de juiste plek terecht komen. Ook daar is in 2021 volop aandacht voor.

Wat willen we bereiken in 2021?

Ten behoeve van de sociale basis(voorzieningen) en met het oog op (collectieve) preventie werken de WIJ-teams, in opdracht van de gemeente Groningen, aan de volgende resultaten:

  • De eigen kracht en de gezamenlijke kracht van inwoners is versterkt door bij voorkeur gebruik te maken van sociale (pedagogische) netwerken en basisvoorzieningen;
  • Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal en groeien gezond en veilig op;
  • Inwoners hebben invloed op en zeggenschap over de door Stichting WIJ Groningen geïnitieerde initiatieven en voorzieningen in hun wijk;
  • Inwoners en maatschappelijke partners weten waarvoor ze Stichting WIJ Groningen kunnen benaderen en ervaren het WIJ-team als laagdrempelig en inwonervriendelijk;
  • Huisartspraktijken kennen en vertrouwen de expertise van WIJ Groningen en verwijzen inwoners door naar WIJ Groningen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoering geven aan het contractmanagement met stichting WIJ Groningen, waarin monitoring en verantwoording aan de hand van de gemaakte resultaatafspraken plaatsvindt;
  • Actief sturen op een versnelling van de transformatieopgave, zoals overeengekomen tussen de gemeente en WIJ Groningen (aan de hand van een aantal acceleratieprojecten);
  • In samenspraak en samenwerking met Stichting WIJ Groningen invulling geven aan een aantal ontwikkelopgaven, zoals het meer inzichtelijk maken van de inzet die WIJ Groningen pleegt in en ten behoeve van samenlevingsopbouw.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12