Deelprogramma 4.2 Passende ondersteuning en zorg

4.2.3 Interventies Veilig opgroeien

Ouders hebben in de opvoeding de eerste verantwoordelijkheid. Maar ook familieleden, leerkrachten, vrienden, buren en sportbegeleiders spelen een rol. Samen zorgen ze voor 'opvoedkracht'. Waar nodig en mogelijk bieden we ondersteuning. Dat doen we zo vroeg mogelijk waarbij het gezin en de jeugdige in het dagelijks leven centraal staan. Hierbij werken wij aan preventie door zowel vroegsignalering te bevorderen als voorwaarden te creëren die bijdragen aan een positieve leefomgeving. Daar waar onveilige situaties toch ontstaan plegen wij effectieve interventies in het kader van onze aanpak Kindermishandeling.
In Groningen geven we deze aanpak hoge prioriteit, want alle kinderen hebben recht op een veilige leefomgeving. Tevens merken we hierbij op dat kindermishandeling hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengt, want slachtoffers doen een groter beroep op gezondheidszorg en hulpverlening en lopen een sterk verhoogd risico om later opnieuw slachtoffer of pleger te worden van huiselijk geweld. De veiligheid van kinderen is daarom voor ons een thema met grote maatschappelijke urgentie en we willen op verschillende niveaus op de kwaliteit van de aanpak sturen, zowel preventief als curatief.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2019

Beoogd

2020

Beoogd
2021

Aantal kinderen dat uit huis geplaatst wordt *

59

< 70

< 70

Aantal op de wachtlijst Veilig Thuis

79

< 10

< 10

Aantal beschermingsonderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming rondom opvoedingsproblemen

186

< 150

< 180

Aantal meldingen bij Veilig Thuis kindermishandeling

826

> 700

> 700

* dit aantal heeft niet alleen betrekking op veiligheid maar op opvoedingsproblematiek in het algemeen. Gegevens van JB Noord.

Hoe staan we ervoor?

Om kindermishandeling zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren organiseren we voor maatschappelijke partners en omstanders activiteiten die gericht zijn op het herkennen van signalen en op de toepassing van de Wet meldcode. Daarnaast faciliteren we samen met de andere Groninger gemeenten Veilig Thuis Groningen, het regionale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. In 2020 is een tweede pilot uitgevoerd met betrekking tot een multidisciplinaire aanpak (MDA++) voor ernstige casuïstiek huiselijk geweld en kindermishandeling, wat moet leiden tot structurele borging van deze aanpak in 2021. Tenslotte is de regio Groningen een van de deelnemende regio’s aan het landelijke meerjarige onderzoek van Verwey-Jonker naar de effectiviteit van de hulp bij huiselijk geweld. Het resultaat van dit onderzoek verwachten we eind 2020.

Wat willen we bereiken in 2021?

Het bevorderen van een veilige leefomgeving voor kinderen heeft voor ons grote prioriteit. Samen met alle betrokken partijen vanuit zorg en veiligheid realiseren we een duurzame aanpak, die we gezamenlijk hebben geformuleerd in het regionale actieplan Geweld hoort nergens thuis. De maatregelen zijn enerzijds gericht op signalering en melding van kindermishandeling en anderzijds op een effectieve aanpak.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Wij investeren door middel van de inzet van de aandacht(s) functionaris kindermishandeling in kennisbevordering en in het voorkomen van handelingsverlegenheid bij professionals en omstanders;
  • In lijn met landelijke afspraken geven we samen met de Groninger gemeenten en alle betrokken partijen vanuit zorg en veiligheid uitvoering aan het regionaal actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’;
  • Wij continueren de samenwerking met het onderwijs, onze activiteiten ten aanzien van de Week tegen de Kindermishandeling, de publiekscampagne en de ontwikkeling en implementatie van effectieve instrumenten om chronische problematiek te doorbreken;
  •  Zie ook beleidsveld: 4.1.3 Positief opgroeien.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12