Paragrafen

Paragraaf 9 Bedrijfsvoering

Onze gemeentelijke opgaven zijn sterk verweven met andere maatschappelijke opgaven, deze houden niet op bij een gebiedsgrens of domein. Integraliteit en samenwerken worden daarom belangrijker.
We kunnen onze ambities alleen verwezenlijken in nauwe samenwerking en verbondenheid met maatschappelijke organisaties, ondernemers en kennisinstellingen.  En binnen de eigen organisatie domein- en directie-overschrijdend als één gemeente. We werken niet alleen, we werken samen. De medewerkers geven we ruimte en vertrouwen door verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. We werken gebiedsgericht en geven bewoners meer zeggenschap in hun wijk of dorp. Initiatiefnemers helpen we om participatietrajecten vorm te geven en het democratisch proces versterken we op basis van samenwerken. We hebben het Werkwijze- en Organisatiebesluit geactualiseerd om zo effectief te kunnen bijdragen aan meer concernsturing; werken als één gemeente, één organisatie; een meer wendbare en flexibele organisatie met een vereenvoudigde medezeggenschap. Met de ondernemingsraad zijn in 2020 gesprekken gestart om te komen tot een mogelijke vereenvoudiging van de medezeggenschapstructuur. Dit proces zetten we in 2021 voort.

Het geheel is een  omslag in een manier van werken waarbij iedereen nodig is. We willen meer in onderlinge verbinding en samen ons werk doen. In het najaar van 2020 is daarom een traject ingezet voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke missie en visie. Iedereen neemt hier deel aan; van medewerker tot wethouder. Met workshops en bijeenkomsten, die vanwege coronabeperkingen veelal digitaal zullen moeten plaatsvinden.  In de tweede helft van 2021 wordt gestart met de implementatie van de dan ontwikkelde missie en visie.

Resultaten 2021

  • Een gedragen missie en visie van de organisatie.
  • Een resultaatgericht plan om de missie en visie te implementeren.
  • Het proces om te komen tot een mogelijke vereenvoudiging van de medezeggenschapstructuur is afgerond.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12