Paragrafen

Paragraaf 2 Duurzaamheid

Met de CO2 monitor houden we doorlopend in beeld hoe we vorderen met onze doelstelling CO2-neutraal in 2035. De CO₂-uitstoot die is te relateren aan energiegebruik in de gemeente Groningen bedraagt 1.234 kton in 2018 (Cijfer uit de CO2-monitor. Voor deze monitor zijn wij afhankelijk van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) data die jaarlijks publiceert over het jaar ervoor ). Hiervan wordt 46% door bedrijven en instellingen uitgestoten, 28% door woningen en 26% door verkeer en vervoer. Daarnaast staan de indicatoren voor woningen vanuit het programma Energie vermeld in deelprogramma 8.4 Kwaliteit woningvoorraad. Om u goed inzicht te bieden in de vordering van onze doelstelling CO2-neutraal in 2035, zullen wij u aanvullend op de P&C cyclus, begin 2021 een brief sturen met daarin expliciet aandacht voor de resultaten uit de CO2 monitor die dan gepubliceerd is.

Regionale energie strategie
Met alle lokale overheden uit onze provincie werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES). De RES bevat de opgaven uit het klimaatakkoord die door het Rijk aan de regio’s zijn toebedeeld. Het gaat hierbij om grootschalige zon en wind op land en de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Na het gereedkomen van de concept-RES in 2020 werken we deze verder uit in een RES 1.0 vóór 1 juli 2021.

Taakstelling duurzame energieopwekking
De verwachting om vanaf 2022 1 miljoen euro per jaar te kunnen genereren door investeringen in de transitie naar duurzame energieopwekking bleek te vroeg. Echter zien we nog steeds kansen om gelden te kunnen genereren door investeringen in de transitie naar duurzame energieopwekking waarbij we deze toekomstige te verwachten revenuen ten goede zullen laten komen van de gemeente. We zijn aan het verkennen hoe de potentiële opbrengsten van duurzame energie die opgewekt kan worden op gronden in bezit van de gemeente sociaal ingezet kunnen worden. We komen hierover met een voorstel.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12