Paragrafen

Paragraaf 2 Duurzaamheid

In deze paragraaf vatten we samen op welke manier duurzaamheid in al onze programma's aan de orde komt. We hebben de duurzaamheidsambities en prestaties binnen alle sectorale programma's in beeld gebracht. Deze prestaties zijn terug te vinden in de begroting 2021, met name in de volgende programma's:

  • Programma 7: Verkeer : ons verkeerssysteem is in de basis erg duurzaam: het aandeel van de actieve mobiliteit (voetganger en fietser) blijft onverminderd hoog en ons openbaar busvervoer is inmiddels bijna geheel emissievrij. Onze inwoners, maar ook de bezoekers van buiten de gemeente, worden uitgedaagd om de auto zoveel mogelijk te laten staan door met het openbaar vervoer te reizen en op de kortere afstanden de fiets te pakken (of een combinatie daarvan). Naast onze keuze voor duurzame vervoermiddelen zetten we ons ook in op de vergroening van de vervoermiddelen zelf. De overgang van fossiele brandstoffen naar elektrisch (of waterstof) rijden is één van de belangrijkste veranderingen. We streven ernaar dat er in 2035 geen lokale uitstoot van schadelijke stoffen (NOx en fijnstof) meer plaatsvindt en dat ons verkeerssysteem vrij is van CO2;  
  • Programma 8: Wonen: we verduurzamen onze huidige woningvoorraad, onder andere door prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en via het energieloket Groningen. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om gericht in de wijken te investeren. Het gaat in dit verband om verbetering van bestaande woningen gecombineerd met verduurzaming;
  • Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving : Kwaliteit van de leefomgeving: we richten onze gemeente klimaatbestendig in door meer groen aan te leggen en het versterken van een groen netwerk dat stad en ommeland met elkaar verbindt. We zetten in op het verhogen van de biodiversiteit. We verbeteren de borging van het behoud van hoogwaardig groen. We verbeteren het gescheiden afval inzamelen en de mate van hergebruik. Ons voedselbeleid blijft zich focussen op belangrijke thema’s als herstel van lokale ketens, het tegengaan van voedselverspilling, gezondheid en participatie;
  • Paragraaf 9: Bedrijfsvoering : We gaan verder met de invulling van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en vertalen de duurzaamheidsdoelstellingen voor inkoop naar de categorie- en contractmanagement.

De resultaten hiervan zijn elders in deze begroting te vinden, gemarkeerd met het volgende icoontje .

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12