Paragraaf 2 Duurzaamheid

Groningen geeft energie

Alle energie die we kunnen besparen hoeven we niet op te wekken. Grote besparingen zijn mogelijk in woningen en bij bedrijven en kantoren. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met het eigen vastgoed (Gresco). Besparingen zijn goed voor een derde deel van ons einddoel. Dit spoor valt uiteen in wonen (nieuwbouw, huursector, particuliere woningen), bedrijven en de eigen gemeentelijke organisatie.

Hoe staan we ervoor?

Wonen
Vanaf 2020 is het energieloket Groningen de plek waar inwoners van de gemeente alle informatie over het verduurzamen van het eigen huis, de plannen van de gemeente voor de wijken of dorpen (wijkenergievisie) en de samenwerking in de buurt (Grunneger Power, Buurkracht en buurtinitiatieven) kunnen vinden. Het loket werkt samen met andere gemeenten in de provincie Groningen. We hebben subsidie ontvangen van de Regeling Reductie Energiebesparing (RRE) waarbij we bij 10.000 woningeneigenaren kunnen voorzien van kleine energiebesparende maatregelen. Met de woningcorporaties wordt samengewerkt om de corporatieve woningvoorraad te verduurzamen. We hebben hiervoor prestatieafspraken gemaakt waarin we streven naar een CO2 neutrale en aardgasvrije woningvoorraad.

Bedrijven
Via het regulerende spoor (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en stimulerende spoor worden de bedrijven in de gemeente Groningen geactiveerd om energiezuiniger en duurzamer te ondernemen. Om het bedrijfsleven in de gemeente Groningen te inspireren en te ondersteunen bij hun ambitie om te verduurzamen is samen met de Groningse bedrijvenverenigingen en de provincie Groningen het platform Groningen werkt Slim (GWS) opgericht. Via de thema’s Energie, Mobiliteit en Circulair worden verschillende projecten uitgevoerd.

Gresco
De Gresco, de gemeentelijke organisatie om al ons eigen vastgoed te verduurzamen, blijft zich ontwikkelen. Maatregelen die zichzelf terugverdienen worden genomen en we kijken vooruit wat de klimaatwet straks van ons als vastgoedeigenaar gaat verlangen. Zo blijven we voorop lopen en kunnen we een goed voorbeeld zijn voor de inwoners en bedrijven in de stad. We zijn goed op weg om energiebesparende maatregelen te treffen die zichzelf terugverdienen uit de energiebesparing. Er is binnen het krediet van 7,8 miljoen euro al 5 miljoen euro geïnvesteerd. Onze energie kopen we sinds 2019 duurzaam in: 15 jaar lang groene stroom, opgewekt in eigen provincie met nieuwe installaties. Gas wordt sinds 2019 steeds een stapje groener ingekocht.

Wat willen we bereiken in 2021?

Wonen
Het energieloket willen we in 2021 verder ontwikkelen waarbij we onafhankelijk advies geven met een goede doorverwijzing naar lokale aanbieders. We willen in iedere wijk energiecoaches inzetten en zowel via de digitale weg als via een fysiek loket de woningeigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van de woning. We willen dat minimaal 13.000 bezoekers de website bezoeken. Samen met de corporaties is afgesproken om de bestaande voorraad naar basiskwaliteit te brengen: minimaal label A (energie index 1,2). Dit betekent dat in 2024 50% van de woningen voldoet aan deze basiskwaliteit.

Bedrijven
Binnen Groningen Werkt Slim (GWS) werken bedrijven en kennisinstellingen samen om bedrijven te ondersteunen bij vraagstukken en met slimme oplossingen. Het loket biedt onafhankelijke informatie en ondersteuning voor de ondernemer, geeft advies en werkt aan nieuwe producten en diensten. We streven ernaar om 50 bedrijven via een bedrijfsbezoek te voorzien van een advies, 150 bedrijven telefonisch te adviseren en met 300 bedrijven te gaan samenwerken in projecten.

Gresco
Met maatregelen die zichzelf terugverdienen zetten we belangrijke stappen maar zijn we nog niet klimaatbestendig. Om de klimaatdoelen die op ons af komen te kunnen realiseren moet er een extra stap worden gezet. De Gresco is met de opgedane ervaring toegerust om een rol te spelen in deze opgave.

Wat gaan we hiervoor doen?

  Wonen

  • De inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van de woningen waar bij we het energieloket een duidelijke en zichtbare plek geven in de wijkaanpak met kwalitatief goede, onafhankelijke adviezen;  
  • Een goede samenwerking zoeken met de lokale aanbieders waarbij de bewoners een goed aanbod krijgen van energiebesparende maatregelen;
  • Ondersteunen van de wijk- en buurtinitiatieven bij het verduurzamen van de wijk;
  • Om de energielasten direct naar beneden te brengen worden energiecoaches ingezet en we hebben extra aandacht voor inwoners met een smalle beurs;
  • De corporaties verduurzamen de komende vijf jaar naar verwachting zo’n 9000 woningen en een deel van de oudere woningvoorraad wordt vervangen door zeer duurzame nieuwbouw.

Bedrijven

  • Het loket verder doorontwikkelen o.a. door de inzet van een CO2 rekenmachine (tool om de CO2 uitstoot inzichtelijk te maken van een bedrijf) bij advisering aan bedrijven;
  • Het aantal leden van platform GWS uitbreiden;
  • Samen met bedrijven willen we diverse projecten uitvoeren en ondersteunen zoals: dicht-actie, zon op bedrijfsdaken, de warmtemeter, vergroenjegas, stimuleren van laadpalen-deelauto’s-elektrische fiets en het opstellen van een plan van aanpak Circulair.

Gresco

  • In 2020 hebben we naast ons reguliere jaarplan ook een voorstel gedaan om meer met onze bestaande middelen te kunnen doen. We noemen dat “Gresco, de doorontwikkeling”. In deze notitie aan ons college hebben we gevraagd om een aantal pilots uit te werken waarin we onderzoeken of onze denkrichtingen werken. In 2021 kunnen we deze pilots in de praktijk gaan toepassen.
  • Het Vastgoedbedrijf is bezig met het vormen van een overkoepelende klimaatstrategie om onze vastgoedportefeuille te verduurzamen conform wet- en regelgeving voortvloeiende uit de klimaatambities van het Rijk. Hierin duiden we de opgave, waar de opgave van de Gresco een eerste aanzet voor is.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12