Paragraaf 2 Duurzaamheid

Groningen geeft energie

Voor het verder brengen van de energietransitie en het ontwikkelen van activiteiten en projecten in de verschillende sporen van het energieprogramma zijn kennis en innovatie onmisbaar. Binnen het spoor Smart Energy City zetten we in op de ontwikkeling van innovatieve energieprojecten. Ook zetten we daarbij in op regionale, nationale en Europese samenwerking. De gemeente functioneert als netwerker om samenwerking tussen publieke organisaties, private partijen en burgers te versterken. Omdat we waterstof ook zien als slimme oplossing voor uitdagingen in de energietransitie, leest u hierover ook in dit spoor.

Making City
Making City is een Europees subsidie project waarbij we innovatieve, veelal energie gerelateerde, oplossingen willen demonstreren in de praktijk. Het project is gestart in december 2018 en loopt tot december 2023. Naast de samenwerking met vele Europese partners werken we samen met 10 lokale partners. Hierbij werken we aan de volgende thema’s:

 • Demonstreren van innovatieve technische toepassingen in het kader van de energietransitie
 • Nieuwe business modellen en financiering
 • Bewonersparticipatie in het kader van de wijkgerichte aanpak
 • Wet en regelgeving en lokaal beleid
 • ICT en Urban data
 • Monitoring en evaluatie
 • E-mobility en netstabiliteit
 • Communicatie en Disseminatie

Hoe staan we ervoor?

Making City
Het project heeft een samenwerking met vele lokale en Europese partners. Daarnaast is het project breed opgezet en gaat onder andere om het beleids- en technische innovaties in te zetten in wijken om deze energiepositief (PED) te maken. Hiervoor wordt in de wijken Paddepoel, Zernike en Europapark gewerkt aan diverse technische inpassingen waarvan verscheidene acties inmiddels zijn gerealiseerd.

Waterstof
Als Hydrogen Valley speelt de regio Groningen een belangrijke rol in de toepassing van waterstof in mobiliteit, klimaattransitie en economische ontwikkeling. De gemeente Groningen is betrokken bij verschillende regionale, nationale en Europese waterstofinitiatieven. Waterstof wordt toegepast als grondstof in de chemie, als warmtebron in de industrie en de gebouwde omgeving, als brandstof in de mobiliteit en als medium voor transport en opslag op de korte en langere termijn, ook om het elektriciteitsnet te balanceren en de levering van elektriciteit te garanderen.

Wat willen we bereiken in 2021?

Making City
Tezamen met de kennis en kunde van de partners in het project kunnen we een goede bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente om CO2-neutraal te worden. Hierbij willen we zoveel mogelijk nieuwe oplossingen aandragen die daaraan bijdragen. De innovatieve technische oplossingen moeten in eerste instantie opschaalbaar zijn, hebben in potentie een goede business case, zijn financierbaar, passen binnen de wet- en regelgeving en laten zien dat Groningen een voorbeeld kan zijn voor anderen.

Waterstof
In 2021 willen we ons binnen de nationale en internationale samenwerkingsverbanden verder profileren als de groene waterstof regio van Europa. We werken aan innovatieve toepassingen van waterstof binnen en buiten de gemeente en we zetten onze projectontwikkeling voort samen met onze regionale, nationale en Europese partners.

Wat gaan we hiervoor doen?

Making City
Het project kenmerkt zich door 54 acties, wat in de meeste gevallen op zichzelf staande projecten zijn. Een paar concrete activiteiten zijn:

 • Er zijn 3 DEMO woningen geselecteerd in Paddepoel. Hier gaan we het komende jaar diverse maatregelen treffen die bijdragen aan de verduurzaming van de woningvoorraad. Dit betreft onder andere hoge temperatuur warmtepompen (voor minder geïsoleerde woningen), stillere warmtepompen, PVT panelen (warmte & stroom), isolatie, een gesimuleerde lage temperatuurwarmtenet woning.
 • We willen voor 2 flats in Paddepoel gevelpanelen realiseren.
 • We willen de liftcapaciteit van 1 flat benutten om elektrische deelauto’s aan te kunnen bieden in een wijk, waarbij het stroomnet dus niet extra belast wordt.
 • We willen zonnestroom opwek in een voetpad of fietspad in het Europapark.
 • We werken aan een nieuw model, Urban Financial Metabolism, voor het in kaart brengen van geldstromen in wijken om inzichtelijk te maken dat gericht investeren zich op de lange termijn terugverdient.

Waterstof

•   Profileren van regio Groningen als een waterstofregio, onder meer door middel van deelname aan het Europese project HEAVENN;
•   Verdere verduurzaming van ons gemeentelijk wagenpark door middel van het aanschaffen van diverse waterstof-voertuigen en de daarbij benodigde aanpassingen aan de werkplaats en stalling;
•   Realiseren van een waterstofvulstation;
•   Onderzoeken in welke mate waterstof als groen gas een oplossing kan bieden als warmtebron;
•   Participeren in diverse EU-projecten, zoals REVIVE (twee vuilniswagens), JIVE2 (twintig bussen), Hytrec2 (zes voertuigen plus vulstation), HECTOR (een vuilniswagen en aanpassing werkplaats) en in nieuw te ontwikkelen projecten. Dankzij de bijdrage vanuit Europese Unie zijn we in staat om deze projecten kosteneffectief uit te voeren.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12