Paragraaf 2 Duurzaamheid

Groningen geeft energie

Uit de routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 volgt dat 54 procent van de totale energievraag van onze gemeente bestaat uit warmte. Er zijn goede duurzame technische alternatieven voor het huidige op aardgas gebaseerde warmtesysteem. Ook kan de vraag sterk worden verminderd door aanbrengen van (extra) isolatie en het nemen van efficiëntiemaatregelen. De warmtevoorziening zal in de toekomst per wijk verschillen. Hier bereiden we ons nu op voor.

Hoe staan we ervoor?

Warmte
WarmteStad is volop bezig met het uitbreiden van het warmtenet in Noordwest (Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen). Buurtwarmte 050 heeft haar projectomvang inmiddels vergroot van 450 naar 3000 woningen. Warmte staat goed in de steigers maar om door te pakken is vooral aangepast landelijk beleid voor bestaande bouw noodzakelijk. Pas in 2022 zijn er enige wijzigingen te verwachten. In de tussentijd gaan wij door met onze wijkaanpak en werken met buurten en wijken op vrijwillige basis aan een aardgasloze toekomst.

Wijkenergieaanpak
In 9 wijken/dorpen zijn we actief met bewoners bezig om plannen te maken om van het aardgas af te gaan. De focus ligt op Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen (PSV-wijken). Op dit moment is het vanwege gebrek aan financieringsconstructies en wet- en regelgeving nog niet mogelijk grondgebonden woningen aan te sluiten op een warmtenet. Via het energieloket helpen we huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen. Inclusiviteit is hierbij een belangrijk thema, iedereen moet mee kunnen doen. De wijkvernieuwingsplannen vormen de basis voor de wijkenergieplannen. We maken samen met bewoners plannen, zodat wijkvernieuwing en energietransitie hand in hand gaan.

Wat willen we bereiken in 2021?

Warmte
Uit de bronnenstrategie warmte blijkt dat er voldoende warmtebronnen beschikbaar zijn, maar dat voor zowel bronnen als het bijbehorende distributiesysteem hierin wel keuzes gemaakt moeten worden. We willen een richtingbepalende warmtestrategie maken in combinatie met de (door het Rijk) verplichte transitievisie warmte. In 2023 is onze doelstelling om 6.000 woningen aan te sluiten op een warmtenet.

Wijkenergieaanpak
We krijgen beschikking over financieringsconstructie(s) en ontzorgingssystematiek om woningen aardgasvrij te maken. Via onderzoek willen we duidelijkheid hoe de grondgebonden woningen in de PSV wijken het beste van het aardgas kunnen. Samen met de financiering en ontzorging willen we een plan om dit te realiseren.

Wat gaan we hiervoor doen?

Warmte

  • Op basis van bronnenstrategie maken van een warmtestrategie;
  • Maken en vaststellen transitievisie warmte (verdere uitwerking ‘openingsbod’);
  • Vastleggen mogelijke bronnen (zoals oppervlakte- en afvalwater) in een geografisch systeem;
  • Maken masterplan bodemenergie Binnenstad;
  • Onderzoeken of de Larix aangesloten kan worden op het warmtenet van Warmtestad;
  • Doorgaan met overleg Ministerie Economische Zaken en Klimaat over geothermie (risico’s, wet- regelgeving).

Wijkenergieaanpak

  • In de PSV wijken werken we samen met bewoners aan de plannen om de gehele wijken aardgasvrij te maken. In de overige wijken waar het participatietraject gestart is houden we de informatievoorziening en ondersteuning zoveel mogelijk in stand;
  • We gaan een pilot starten om de financieringsconstructie en ontzorgingssystematiek uit te proberen;
  • Het energieloket is voor de inwoners van de gemeente Groningen en blijven we inzetten als plek waar huiseigenaren en buurtinitiatieven ondersteuning kunnen krijgen bij verduurzaming.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12