Paragraaf 2 Duurzaamheid

Groningen geeft energie

In de Routekaart is doorgerekend en vastgesteld dat in 2035 zestig procent van lokaal duurzaam opgewekte energie van de zon afkomstig is. Met 810 megawatt (MW) geïnstalleerd vermogen in 2035 wordt zonne-energie de grootste duurzame elektrische energiebron van de gemeente. Dit komt overeen met ongeveer 2,5 miljoen zonnepanelen. Wij werken vanuit de zonneladder; de potentie van de daken moet ten volle benut worden. Van de opgave kan naar verwachting 300 MW op daken van woningen en bedrijven worden gerealiseerd. De overige 500MW realiseren we in zonneparken.

Hoe staan we ervoor?

In de gemeente Groningen liggen op dit moment bijna 295.000 zonnepanelen (tweederde daarvan liggen op daken, eenderde in zonneparken) en doet het hiermee landelijk gezien bovengemiddeld goed. De geprognosticeerde 216.000 panelen (64 MW) in 2020 is daarmee ruimschoots behaald. We liggen vooralsnog ruim een jaar vóór op schema. Hoewel de ambities op korte termijn ruimschoots gehaald zijn, constateren we dat door het afbouwen van de salderingsregeling en de versobering van de SDE++ regeling voor zonnedaken de groei van het aantal zonnepanelen steeds minder vanzelfsprekend wordt. De verwachting is dat hierdoor vanaf 2023 de groei achter blijft ten opzichte van de prognose.

Wat willen we bereiken in 2021?

In 2021 willen we voor ten minste 101 MW aan zonnepanelen in de gemeente hebben liggen, zowel op daken als in zonneparken. Dat komt overeen met ongeveer 340.000 zonnepanelen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Op daken

•   We updaten in 2021 het beleid ‘De Zonnewijzer 2017-2020’ met de nieuwste ambities en inzichten;
•   In 2021 ligt de focus op de ontwikkeling van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Hier is de grootste groei te halen. Hiervoor doen wij twee projecten; het provinciale project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ voor grote daken en voor de kleine daken (kleinverbruikersaansluiting) ontwikkelt Groningen Werkt Slim een programma;
•   We willen gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed voorzien van zonnedaken. Zo willen we op alle geschikte schooldaken starten met zonnepaneelprojecten en voorzien we dit jaar weer minimaal acht gemeentelijke daken van zonnepanelen.
•   We onderzoeken hoe P+R terreinen verduurzaamd kunnen worden door het plaatsen van zonnedaken. We nemen daarbij uitdrukkelijk de koppelingskansen met laadinfrastructuur voor auto’s en lijnbussen mee;
•   We stimuleren en faciliteren lokale initiatieven zoals Grunneger Power, Zon Op Alle Daken, Duurzaam Glimmen en de ECTB door bijvoorbeeld hen te ondersteunen bij aanvragen voor omgevingsvergunning.

In zonneparken

•   In 2021 geven we invulling aan de aangemerkte locaties voor de ontwikkeling van grote zonneparken. Het gaat daarbij om: opstellen van een business case, milieu-ruimtelijk onderzoek (waaronder natuur en ecologie), landschappelijke inpassing en sociaal eigenaarschap. De verkenning wordt in een gebiedsparticipatief proces uitgevoerd, samen met de omwonenden en stakeholders;
•   In 2020 zijn omgevingsvergunningen en SDE+ beschikkingen afgegeven voor de uitbreiding van het bestaande zonnepark Roodehaan met twee aanliggende zonneparken. De verwachting is dat in 2021 begonnen kan worden met de bouw van deze zonneparken;
•   In Haren is een omgevingsvergunning verleend voor zonnepark Mikkelhorst. De verwachting is dat dit zonnepark in 2021 wordt opgeleverd.
•   Duurzaam Glimmen realiseert langs het spoor een klein coöperatief zonnepark. De verwachting is dat hiervoor in 2021 begonnen kan worden met de bouw.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12