Financiële gegevens verbonden partijen

Stichtingen

Stichting WeerWerk Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft het aanbieden van re-integratievoorzieningen aan personen omschreven in de Wet Werk en Bijstand, de Re-integratieverordening van de gemeente Groningen, evenals in de bij deze verordening behorende uitvoeringsbesluiten en voorts het verrichten van al wat tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn of daarmee verband houdt. De stichting tracht de doelstellingen te bereiken onder meer door het aanbieden van een dienstverband aan hiervoor bedoelde personen op basis van door de gemeente Groningen vast te stellen arbeidsvoorwaarden, zoals het detacheren van werknemers bij werkgevers, zowel in de markt- als in de collectieve sector. De gemeente heeft besloten de stichting gefaseerd af te bouwen.

Relatie met programma

1. Werk en Inkomen

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen is enig deelnemer.

Bestuurlijk belang

Statutair worden de bestuurders benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.

Financieel belang

Het financieel belang valt samen met de vergoeding die de gemeente Groningen aan de stichting verstrekt voor de loon- en overige personeelskosten van de personen die een dienstverband zijn aangegaan met de stichting. In 2018 was hiermee een bedrag van 227 duizend euro gemoeid. Momenteel is nog één persoon in dienst van de stichting. Het voornemen is deze persoon bij een andere organisatie in dienst te laten treden en vervolgens de stichting zo snel mogelijk te liquideren.

Vermogen

De laatst bekende cijfers hebben betrekking op 2018. Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 40 duizend euro en bedroeg op 31 december 2018 eveneens 40 duizend euro. Het vreemd vermogen was op 1 januari 2018 167 duizend euro en op 31 december 2018 91 duizend euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 was nihil.

Financiële risico’s

Geen.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12