Financiële gegevens verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Enexis Holding NV (netwerkbedrijf)

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats

Arnhem

Doelstelling en openbaar belang

Met de verkoop van de aandelen van Essent BV in 2009 is de gemeente Groningen direct aandeelhouder geworden van Enexis Holding N.V.
Het publieke belang van deze deelneming betreft het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water. De Nederlandse klimaatdoelstellingen zijn uitdagend. Tevens hebben ze een impact op de beleidsdoelen die Enexis heeft geformuleerd: excellent netbeheer en versnellen energietransitie.

Relatie met programma

2. Economie en werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Van het totaal van 2.000.000 aandelen bezit de gemeente Groningen 24.211 aandelen. Diverse gemeenten en provincies zijn aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Enexis Holding.

Financieel Belang

De gemeente Groningen heeft 1,21054 % van de aandelen in Enexis. In 2020 heeft de gemeente een converteerbare hybride lening verstrekt van ruim 6 miljoen euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2021en op 31 december 2021 bedraagt naar verwachting 4.088 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2021 en op 31 december 2021 bedraagt naar verwachting 4.435 miljoen euro. Deze verwachting is gebaseerd op de balanspositie per 30 juni 2020 zoals die blijkt uit de gepubliceerde halfjaarcijfers 2020 van Enexis.

Financieel resultaat

Het verwachte resultaat over 2021 bedraagt 99,9 miljoen euro.

Financiële risico's

De aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 20 duizend euro). Daarmee is dat risico relatief gering. Het risico op oninbaarheid van de verstrekte converteerbare hybride lening van ruim 6 miljoen euro is gering in verband met de huidige triple A-status, de prominente plaats die het behouden daarvan inneemt in het financiële beleid van Enexis en het feit dat Enexis een (gereguleerde) monopoliepositie op de markt heeft.

Tijdelijke deelnemingen als gevolg van verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent

Rechtsvorm

Besloten vennootschappen

Vestigingsplaats

Den Bosch

Doelstelling en openbaar belang

Met de verkoop van de aandelen van Essent BV in 2009 is de gemeente Groningen ook aandeelhouder geworden van Attero Holding N.V. (dit belang is verkocht in 2014 aan Waterland). Daarnaast zijn, ter beperking van de risico's van de verkooptransactie, de onderstaande vijf tijdelijke rechtspersonen opgericht.

a. CBL Vennootschap B.V.
Zoals gemeld in de paragraaf Verbonden partijen in de Jaarstukken 2019 is deze vennootschap op 9 april 2020 ontbonden.

b. Vordering op Enexis B.V.
Zoals gemeld in de paragraaf Verbonden partijen in de Jaarstukken 2019 is deze vennootschap op 9 april 2020 ontbonden.

c. Verkoop vennootschap B.V.
Zoals gemeld in de paragraaf Verbonden partijen in de Jaarstukken 2019 is deze vennootschap op 9 april 2020 ontbonden.

d. CSV Amsterdam B.V.
De vennootschap zal na de afwikkeling van een bezwaar- en/of beroepsprocedure richting Belastingdienst of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure kunnen worden opgeheven. De resterende liquide middelen kunnen dan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Het verwachte eigen vermogen per 1 januari 2021 bedraagt 375 duizend euro en per 31 december 2021 300 duizend euro. Het verwachte vreemd vermogen per 1 januari 2021 en per 31 december 2021 is nihil.

e. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Ondanks dat er geen claims meer kunnen worden ingediend bij deze vennootschap, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden.
Het doel is dat de vennootschap in 2021 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Het verwachte eigen vermogen per 1 januari 2021 bedraagt 1,6 miljoen euro en per 31 december 2021 0 euro. Het verwachte vreemd vermogen per 1 januari 2021 en per 31 december 2021 is nihil.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12