Deelprogramma 1.1 Werk en activering

1.1.3 Maatschappelijke participatie

We helpen mensen die iets willen doen maar die niet (betaald) kunnen werken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden. We geven ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte plek. Voor sommigen is dat dagbesteding of vrijwilligerswerk, voor mensen met een beperking een beschutte werkplek en weer anderen kunnen een eerste stap richting de arbeidsmarkt maken.

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal beschutte werkplekken nieuw (P-wet)

90

119

138

% klanten uit KIK doelgroep in beeld.

74%

82%

90%*

* 8-12% wordt niet bereikt. Het is onduidelijk op dit moment hoe groot de invloed van de coronacrisis zal zijn.

Hoe staan we ervoor?

Meedoen
Bestaat uit het team coaches Meedoen en het team Kansen in Kaart (KIK). De coaches Meedoen ondersteunen bewoners en bijstandsgerechtigden bij het vinden van vrijwilligerswerk, een wijkactiviteit, een participatiebaan of ze begeleiden naar een ander, beter passend, traject zoals sociale activering. Kansen in Kaart (KIK) brengt in beeld wie er allemaal in het bestand zitten door, in ieder geval eenmaal per jaar, een gesprek te voeren over werk of activering. De insteek is positief en gericht op het herstellen van persoonlijk contact. Tussen de 8-12 % bereiken we niet. Via maatwerk bepalen we het vervolg. De coronacrisis leert ons dat persoonlijk contact cruciaal is voor effect, bereik en kwaliteit. We zetten in op fysiek contact op verschillende locaties met inachtneming van de actuele richtlijnen. Inmiddels werken onze consulenten KIK en de coaches Meedoen goed samen met de Wij en de GON- partijen. De coaches werken gebiedsgericht.

Beschut werk
De instroom in nieuw beschut blijft geleidelijk toenemen. Daarmee gaan we ervan uit dat we het quotum voor 2020 gaan halen (119). Het aantal SW-medewerkers daalt gemiddeld met 4% per jaar (5 % uitstroom en 1% terugval vanuit detacheringen) en verloopt daarmee zoals verwacht.

Wat willen we bereiken in 2021?

Meedoen
We willen de zelfstandigheid en het welbevinden van inwoners versterken zodat niemand armoede ervaart. We  faciliteren een optimale vorm van participatie en re-integratie voor inwoners:

 • Inwoners begeleiden naar en in werk en bij maatschappelijke participatie en integratie;
 • Inwoners ondersteunen bij leren en ontwikkelen;
 • Inwoners doorverwijzen naar zorg (GKB/WIJ);
 • Aantal verwijzingen naar sociale activering en het GON neemt toe;
 • Vraag en aanbod bij elkaar brengen (ook regio);
 • Inwoners, werkgevers en maatschappelijke instellingen informeren en adviseren;
 • Verbeterslag realiseren in onze registratie en zaakgericht (maatwerk) gericht werken;
 • Aantal mensen op een P-baan neemt weer toe;
 • KIK-instrument verder ontwikkelen door meer vraaggericht te werken waarbij we streven om 90% te spreken en afhankelijk van het ontwikkelingspotentieel mogelijk vaker dan 1x per jaar contact te hebben.
 • In de pilot mobility mentoring krijgen coach en deelnemer beter zicht op de onderdelen waar extra begeleiding nodig is. Daarbij maken we gebruik van nieuwe inzichten met betrekking tot de gevolgen van stress.

Beschut werk
In 2021 willen we het quotum Nieuw Beschut halen (138). Daarnaast willen we naar een verdere verbreding van werksoorten, onder andere via plaatsing bij externe werkgevers (Nieuw Beschut in de Markt). Het aantal SW-ers zal ook in 2021 dalen met gemiddeld 4% (5 % uitstroom en 1% terugval vanuit detacheringen).

Wat gaan we hiervoor doen?

Meedoen

 • Implementeren doorontwikkeling Participatiebaan die -naast activering- ook een re-integratie-instrument wordt en aantal deelnemers weer laten groeien ;
 • Sociale activering organiseren we via de GON-partijen. We voeren gesprekken om de werkwijze te vereenvoudigen;
 • De consulenten KIK zorgen voor herstel van het verloren contact met bijstandsgerechtigden en initiëren beweging richting participatie of werk;
 • Pilot Oost werkt integraal en met behulp van 1 contactpersoon waardoor we onze dienstverlening naar mensen vereenvoudigen. Zie paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken Oost ;
 • Stapelingsproject/doorbraakproject Ten Boer: wijkgerichte insteek om bij 240 gezinnen onze dienstverlening efficiënter in te zetten en het aantal indicaties terugbrengen. Zie paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken Ten Boer ;
 • Het project ABC, dat tot doel heeft om de overlast door problematische personen vanuit de Antilliaanse gemeenschap verminderen wordt opgenomen in onze reguliere dienstverlening;
 • Pilot Participatieteam Zuid: onderzoeken of sociale activering in combinatie met WMO dagbesteding kan worden ingezet. Sociale activering bekender maken binnen WIJ en met bewoners bekijken waar nog groei zit. Zie paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken Zuid ;
 • SWO-groen samenwerkende ondernemers: realiseren eerste dienstverbanden;
 • Via onze ontwikkelmedewerkers realiseren we een verbeterslag in ons registratieproces.

Beschut werken
We gaan intensiever samenwerken met relevante partijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie in het kader van de verbreding van doelgroepen met als doel het verhogen van de instroom van potentieel nieuw beschutters. Daarnaast willen we een sluitende ketenaanpak realiseren om de uitval bij Nieuw Beschut terug te dringen. Ook gaan we intensiever samenwerken met relevante partijen met als doel het verbreden van het werkaanbod zowel binnen als buiten iederz.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12