Deelprogramma 1.1 Werk en activering

1.1.2 Werk

Werk biedt mensen materiële welvaart en economische onafhankelijkheid en is daarmee een van de belangrijkste motoren achter het tegengaan van armoede en schuldenproblematiek. Daarnaast zorgt werk in veel gevallen voor een sociaal netwerk, zinvolle tijdsbesteding en de mogelijkheid tot verdere ontplooiing van talenten; het draagt bij aan het welzijn en welbevinden van mensen.

Wij streven naar een inclusieve arbeidsmarkt en willen iedere werkzoekende passende ondersteuning bieden op weg naar (betaald) werk. Mensen die niet op eigen kracht betaald werk vinden, ondersteunen we met de mogelijkheden die de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening ons bieden. We onderscheiden de zelfredders, de mensen die ondersteuning nodig hebben en de mensen die maatschappelijk actief of beschut werken. Jongeren zonder startkwalificatie leiden we zo veel mogelijk terug naar school (zie ook ‘programma 3: Voorkomen schooluitval').

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald

2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal personen dat uitstroomt naar een reguliere baan.

1.100

1.200

1.300

Aantal personen met een uitkering dat parttime
 inkomsten uit arbeid heeft.

325

350

450

Het aantal personen dat uitstroomt naar school/
onderwijs.

200*

Voor alle indicatoren geldt dat het op dit moment onduidelijk is hoe groot de invloed van de coronacrisis zal zijn.
* nieuwe indicator

Hoe staan we ervoor?

De periode van economische groei en krapte op de arbeidsmarkt is begin 2020 abrupt beëindigd door de coronacrisis. De pandemie heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. Ook voor de directie Werk betekent dit veel onzekerheid. Onzekerheid over het aantal mensen dat een beroep moet doet op een uitkering, maar ook onzekerheid over de mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden te plaatsen op de arbeidsmarkt. Tot nu toe maken veel mensen gebruik van de maatregelen die door het Rijk zijn genomen waardoor we niet precies weten hoeveel mensen uiteindelijk een beroep gaan doen op de bijstand als de maatregelen stoppen. We zien al een toename van het aantal mensen dat een uitkering aanvraagt. Vooral jongeren dienen een aanvraag in. Daarnaast is het de vraag hoe snel de arbeidsmarkt zich herstelt en hoe flexibel mensen zijn om ander werk, bijvoorbeeld in een andere sector, te vinden.

Wat willen we bereiken in 2021?

Ondanks de coronacrisis en de economische gevolgen houden we de koers die we vorig jaar hebben ingezet vast. Dit betekent meer werkzoekenden bemiddelen naar een betaalde baan en meer mensen activeren zodat ze een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. We verwachten dat de nieuwe instroom een relatief een korte afstand heeft tot werk. Omdat we niet weten hoe snel de economie kan herstellen, is het nu de uitdaging om voldoende geschikte werkplekken te vinden om uitkeringsgerechtigden te plaatsen in betaald werk of om ze om te scholen naar banen die wel beschikbaar zijn. Mensen die niet direct werk vinden houden we arbeidsfit, zodat ze direct aan het werk kunnen zodra het kan. Daarnaast zetten we nadrukkelijk in op het verwerven van parttime inkomsten uit arbeid.

Basisbaan
We willen een beperkte groep mensen die geen perspectief meer hebben op regulier werk een basisbaan aanbieden. Dit bestaat uit het doen van maatschappelijke taken tegen een CAO-loon.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We hebben vertrouwen in de uitgangspunten van het werkprogramma en de drie richtingen (instroom, doorstroom en uitstroom) die daarin zijn geformuleerd, ook in tijden van corona. Het programma zal dus niet wezenlijk veranderen, maar we kijken wel of bepaalde aanpassingen nodig zijn. Zo kunnen we onderdelen van het programma versnellen en intensiveren of juist vertragen en verminderen;
  • We gaan in samenwerking met EZ in gesprek met werkgevers om partnerschappen met hen te sluiten. Op die manier willen we ervoor zorgen dat nieuwe instroom snel weer naar werk toe geleid kan worden en dat de moeilijk plaatsbare kandidaten kunnen participeren en aansluitend waar mogelijk betaald aan het werk kunnen gaan;
  • Samen met het MBO en andere opleiders willen we werkzoekenden omscholen en bijscholen om ze daarmee te kunnen plaatsen in sectoren waar de vraag groot is;
  • We sluiten onze dienstverlening aan bij opgaven zoals ze geformuleerd zijn in de gebiedsprogramma’s. We zijn gestart met een pilot in Oost. Daar bieden we op een andere manier onze dienstverlening aan dan hoe we nu georganiseerd zijn. We onderzoeken dicht bij de inwoner, in een  multidisciplinair team,  hoe we de dienstverlening passender kunnen maken en beter aan kunnen laten sluiten bij de ontwikkeling van de individuele inwoner. We zoeken hierbij intensief de samenwerking met het WIJ-team en betrekken wijkinitiatieven bij de dienstverlening;
  • Naast de reguliere trajecten voor jongeren gaan we extra inzetten om jongeren een perspectief op werk te geven in de kansrijke plekken op de arbeidsmarkt en anders een cursus te volgen of terug naar school te gaan;
  • We gaan taken ophalen in de wijk voor een basisbaan en op zoek naar 40 mensen die aan de criteria voldoen om een match te maken;
  • Vooruitlopend op nieuwe wetgeving voeren we via de pilot statushouders regie op inburgering, opleiding en uitstroming naar werk.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12