Paragrafen

Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door:

 • De verwachte impact van de aanwezige risico’s;
 • De mate waarin de risico’s al op andere wijze zijn afgedekt of beheerst;
 • De gewenste mate van zekerheid dat de risico’s kunnen worden opgevangen.

De risico’s zijn geïnventariseerd en de omvang van het risico (bedrag in euro’s) is geschat. De weging van het risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag.
De risico’s van de grondexploitaties worden volgens de risicoboxenmethode berekend en integraal in het benodigde weerstandsvermogen opgenomen.
Omdat de kans klein is dat als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, dit allemaal tegelijkertijd gebeurt, corrigeren we de totaaltelling met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%.

Begroting 2021

Schatting 

Schatting

Inc.

Struc

  1. Grondexploitatie incl Meerstad

80.000

  2. Verkeer- en vervoersprojecten

900

  3. Bodemsanering

450

375

  4. Parkeerbedrijf

2.680

  5.  Risico parkeerhandhaving

150

  6. Gemeentelijk aandeel risico Warmestad BV

1.434

  7. Sociaal domein

10.600

  8. Financiering uitvoering wet BUIG

412

  9. Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (OPSB en Sport 050)

425

 10. Niet halen bezuinigingen

9.179

 11. Verstrekte leningen en garanties

2.328

 12. Corona

6.251

 13. Verhoging ABP premie

1.250

 14. Overige risico's

450

175

Totale risico's

103.672

13.387

Structureel maal factor 2

26.774

Waarschijnlijkheidsfactor 90%

93.305

24.096

Benodigde weerstandscapaciteit

117.401

Beschikbare weerstandscapaciteit

108.833

Ratio weerstandscapaciteit

93%

Het benodigde weerstandsvermogen in 2021 is 117,4 miljoen euro. Dit is 2,2 miljoen euro hoger dan bij de rekening 2019.

Het belangrijkste verschil ten opzichte van de rekening 2019 ontstaat door de toename van het risico Corona met 5,6 miljoen euro en door het vervallen van het risico verhoging bijdrage Veiligheidsregio met 3,5 miljoen euro. In deze begroting doen we het voorstel om geld beschikbaar te stellen voor de verhoogde bijdrage aan de Veiligheidsregio.

Overige mutaties in het benodigd weerstandsvermogen leiden per saldo tot een toename van 0,1 miljoen euro ten opzichte van de rekening 2019. De veranderingen zijn:

 • Opname risico verhoging ABP premies met 2,3 miljoen euro;
 • Toename risico Parkeerbedrijf ad 1 miljoen euro door Corona;
 • Afname risico bezuinigingen met 2,1 miljoen euro. Alle maatregelen zijn beoordeeld op realisatie. We doen in deze begroting het voorstel om voor het deel van de bezuinigingen dat niet realiseerbaar is geld beschikbaar te stellen. Bij de bepaling van de hoogte van het risico is ervan uitgegaan dat het geld beschikbaar wordt gesteld;
 • Afname risico Sociaal Domein met 0,7 miljoen euro;
 • Overige wijzigingen van de risico’s leiden tot een verlaging van het benodigd weerstandsvermogen met 0,4 miljoen euro.

(Bij deze omvang van de veranderingen is rekening gehouden met het effect van structurele risico’s (bedrag x 2) en het effect van de waarschijnlijkheidsfactor van 90%.)

In het onderdeel risico’s wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de risico’s die het benodigd weerstandsvermogen bepalen.

De volgende risico's zijn ten opzichte van de rekening 2019 opgenomen:

 • Verhoging ABP premies

De volgende risico’s zijn ten opzichte van de rekening 2019 vervallen:

 • Multi Functionele Accommodatie ;
 • transitievergoeding UWV;
 • Verhoging bijdrage Veiligheidsregio;
 • Garanties op leningen Haren Noord.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12