Paragrafen

Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Naam ontwikkeling 

Flora en Fauna 

Programma

9. Kwaliteit van de leefomgeving

Omschrijving

Flora en fauna (Exoten)
Invasieve exoten, planten of dieren die niet van nature voorkomen in Nederland en zich snel uitbreiden, vormen een groeiend probleem in de gemeente Groningen. Ze bedreigen de biodiversiteit en kunnen schade aan verharding veroorzaken of doorvaarbaarheid verhinderen. Het is belangrijk deze soorten, waaronder Japanse duizendknoop en grote waternavel, te beheersen en/ of te bestrijden. We werken aan een gerichte aanpak voor de exoten; voor de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn is nog geen dekking.
Fauna (Eikenprocessierups)
Het aantal nesten van eikenprocessierups in de gemeente neemt toe waardoor het belang om preventief maatregelen te treffen groter wordt. Wij verwachten komend jaar hierdoor meer kosten te maken voor het aantrekken van natuurlijke vijanden door middel van het aanbieden van nestgelegenheid en het vergroten van variatie in vegetatie.  

Actie

Naam ontwikkeling 

Omgevingswet

Programma

Divers

Omschrijving

De Omgevingswet zou op 1 januari 2021 in werking zal treden, maar de invoering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Het is een wettelijke verplichting deze wet in te voeren. Voor de gemeente Groningen dienen er o.a. één omgevingsvisie en één omgevingsplan te komen, waarin alle regels uit alle bestemmingsplannen, de bruidsschat van het Rijk en vele gemeentelijke verordeningen verwerkt dienen te worden. De Omgevingswet heeft invloed op het gehele ruimtelijke domein en heeft de nodige raakvlakken met het sociale domein. De voorbereiding op het omgevingsplan (van rechtswege), het maken van het omgevingsplan, en de verbetertrajecten van de diverse werkprocessen zoals vergunningverlening zijn grote opgaven.

Een belangrijk aandachtspunt is de noodzakelijke digitaliseringsslag die wordt gemaakt en de gevolgen voor het ICT-beheer bij (volledig) digitaal werken en werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 

Actie

In deze begroting is voor het programma Omgevingswet 990 duizend euro opgenomen voor extra werkzaamheden op het gebied van digitalisering van het archief, digitalisering van werkprocessen en werkzaamheden voor de totstandkoming van het omgevingsplan. Hierin is ook een budget voor de implementatie van de Wet kwaliteitsborging bouw meegenomen.

Naam ontwikkeling 

Toetsing bouwplannen door derden

Programma

Wonen

Omschrijving

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 mei 2019 het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. De minister BZK heeft met de VNG een bestuursakkoord gesloten dat de start gekoppeld wordt aan de invoering Omgevingswet. Tevens is onderdeel van het bestuursakkoord dat er voldoende proefprojecten uitgevoerd zijn.

Kern van deze wet is dat:

  • Kleine bouwwerken en verbouwingen vrij zijn van toets Bouwbesluit 2012;
  • De gemeente controleert of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking;
  • De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuwbouw en verbouw bij de vergunningverlening door de gemeente vervalt;
  • Private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 2012;
  • Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen.

Doelstelling van de nieuwe wet is het verhogen van de bouwkwaliteit en het verlagen van de regeldruk voor bedrijven, professionals en consumenten. De wet wordt stapsgewijs ingevoerd: als eerste met eenvoudige bouwwerken: gevolgklasse 1. Zo kunnen markt en overheid wennen aan de nieuwe situatie met het door partijen zelf laten borgen van de kwaliteit van ‘eenvoudige’ bouwwerken.

De met de invoering van gevolgklasse 1 van de Wkb vervallen taken zijn totaal ongeveer 1 fte (0,5 fte Inspectie, 0,11 fte technische toets, 0,33 fte constructieve toets en 0,06 vergunningverlening). De legesopbrengsten zullen hiervoor ook komen te vervallen.
We verwachten dat ongeveer 0,8 fte aan taken in de handhaving erbij komen (0,5 fte inspectie / constructieve controle, 0,3 fte juridisch advies). 

Actie

De consequenties voor de gemeente Groningen worden nader uitgewerkt in afstemming met het project Omgevingswet. In de aanvullende middelen voor de implementatie van de omgevingswet is ook een budget voor de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen meegenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12