Financiële positie

Reserves

Omschrijving

Doel

Maximale omvang

Saldo 
31-12-2021

Toelichting mutaties

Beoordeling niveau

Algemene Reserve (AR)

Deze reserve dient ter dekking van het opvangen van onvoorziene verliezen op de korte en lange termijn 

42.280

In de begroting 2021 wordt een totaalbedrag van 5,347 miljoen euro aan de algemene reserve toegevoegd:
- aanvulling weerstandsvermogen op grond van de begroting 2017 ad 1,845 miljoen euro;
- terugbetaling ruil businesscase outsourcing ICT ad 2,478 miljoen euro;
- uit meerjarenbegrotingen van de voormalige gemeente Haren/Ten Boer 460 duizend euro;
- terugbetaling effect vervroegde aflossing lening Royal Bank of Scotland ad 46 duizend euro;
- terugbetaling bijdrage toekomst Groningen Airport Eelde ad 300 duizend euro;
- vrijval herindelingsbudget ad 218 duizend euro.

In de begroting 2021 wordt een totaalbedrag van 16,835 miljoen euro aan de algemene reserve onttrokken:
- saldo begroting 2021 ad 618 duizend euro;
- saldo meerjarenbegroting 2020 ad 9,564 miljoen euro;
- saldo meerjarenbegroting 2019 ad 4,078 miljoen euro;
- inzet geluid-reducerend asfalt ad 75 duizend euro;
- dekking begroting grondbedrijf 2,5 miljoen euro.

Voldoende

Algemene Bestemmings Reserve (ABR)

De algemene bestemmingsreserve is voor bestemde middelen, waarvoor geen afzonderlijke bestemmingsreserve is ingesteld. 

5.297

In de begroting 2021 wordt een totaalbedrag van 10 miljoen euro aan de algemene bestemmingsreserve onttrokken:
- dekking amendementen begroting 2020 ad 355 duizend euro;
- verwachte onttrekking bodemsanering 2,0 miljoen euro;
- inzet weerstandsvermogen risico Meerstad zoals besloten bij begroting 2019 3,6 miljoen euro;
- dekking bovenwijkse voorzieningen (begroting 2020) 1,5 miljoen euro;
- invulling hervormingsmaatregel grondopbrengst (zoals besloten bij de rekening 2019) 2,5 miljoen euro.

Voldoende

Vastgoed verkoopopbrengst tbv bezuinigingen

Deze reserve dient om de opbrengsten van het afstoten van vastgoed in enig jaar aan een bezuinigingstaakstelling van een volgende jaar toe te rekenen en tijdelijk te reserveren.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Gresco

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van Gresco

12

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

ICT modules vastgoedmanagement (BK)

Deze  reserve dient ter dekking van kapitaallasten

163

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Aandelen Essent NV (BK)

Deze reserve dient als tegenwaarde ontvangen aandelen EGD bij overgang EGG naar EGD (nu: Essent).

1.345

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Extra beleid

Deze reserve dient om de nog te besteden extra beleidsgelden op te nemen.

1.258

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Regio Specifiek Pakket ZZL

Deze reserve dient om Projecten uit het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL)  te financieren.

9.400

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Martiniplaza BV (BK)

Deze reserve is ingesteld bij de herwaardering van de aandelen van Martiniplaza BV.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Van Lenneplaan (BK)

Deze (beklemde) reserve dient ter dekking van de kapitaallasten conform het BBV mogen middelen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat

505

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Flankerend beleid

Deze reserve dient voor herplaatsing van medewerkers in het kader van de
bezuinigingsoperatie.

1.547

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Gele steentjes (BK)

Deze (beklemde) reserve dient ter dekking van de kapitaallasten conform het BBV mogen middelen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat

491

Ingaande 2022 is jaarlijks voor een periode van 40 jaar een onttrekking uit de reserve van 12 duizend euro nodig om de kapitaallasten van de investeringen voor gele stenen te dekken.

Voldoende

Speelvoorzieningen (BK)

Deze (beklemde) reserve dient ter dekking van de kapitaallasten conform het BBV mogen middelen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat

779

Ingaande 2022 is jaarlijks voor een periode van 10 jaar een onttrekking uit de reserve van 78 duizend euro nodig om de kapitaallasten van de investeringen voor speelvoorzieningen te dekken.

Voldoende

Begraafplaatsen

De reserve dient ter dekking van toekomstige ruimingskosten en voor het opvangen van (kleine) verschillen in de inkomsten en uitgaven op de exploitatie begraafplaatsen.

109

In 2021 verwachten we 30 duizend euro toe te voegen en te onttrekken aan de reserve voor het aandeel ruimen in de tarieven voor grafuitgiftes. 

Onvoldoende

Kunst op straat

Deze reserve dient voor het financieren van kunst bij nader te bepalen kunstprojecten in de openbare ruimte.

263

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

WarmteStad

Deze reserve dient ter dekking van  het risico van het hebben van een rekening courant-verhouding met WarmteStad BV 

60

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Bovenwijkse infrastructuur grondexploitaties (BK)

Deze reserve is ingesteld om middelen die vrijkomen door activering van bovenwijkse voorzieningen in de grondexploitaties te reserveren

1.986

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

SIF

Deze reserve is ingesteld voor nog niet uitgegeven (rijks)middelen voor toekomstige projecten. 

21.866

De taakstelling uit het coalitieakkoord om 2 miljoen euro aan subsidies te verwerven ter vervanging van de inzet van eigen middelen wordt vooralsnog ten laste van de reserve SIF gebracht. Getracht wordt vrijvallende middelen aan deze reserve weer toe te voegen ter dekking van deze onttrekking. Hiernaast wordt jaarlijks 500 duizend euro toegevoegd voor Groen, waarvan bestedingen ten laste van de reserve worden gebracht.

Voldoende

Reserve Kapitaalslasten (BK)

Deze (beklemde) reserve dient ter dekking van de kapitaallasten conform het BBV mogen middelen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat

11.230

De baten ad 350 duizend euro met betrekking tot de centrumgarage worden op basis van kredieten ten behoeve van het binnenstadsprogramma tot en met 2023 aan deze reserve toegevoegd.
In 2021 onttrekken wij incidenteel 1 miljoen euro ter dekking van de gemeentebegroting. .

Voldoende

Hergebruik grond

Deze reserve dient om vooruit ontvangen gelden  voor de toekomstig te maken kosten te reserveren. Jaarlijks zal het exploitatieresultaat  verrekend met deze reserve.

626

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Afkoopsommen erfpacht

Deze reserve dient voor het reserveren van afkoopsommen erfpacht. De ontvangen afkoopsom erfpacht wordt toegevoegd aan deze reserve tot maximaal de waarde van de uitgegeven kavel. 

12.585

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Eemskanaalzone (BK)

Deze reserve dient voor het aanhouden van middelen als gevolg van marktwaarde-toetsen. Middelen die vrijkomen doordat waardering van de strategische gronden en gebouwen worden verhoogd naar de waarde bij huidige bestemming op basis van een taxatie. .

8.659

De rente ad 144 duizend euro wordt jaarlijks aan deze reserve toegevoegd.

Voldoende

Regionale Energie Strategie 

Gemeente Groningen ontvangt als centrumgemeente voor een periode van drie jaar middelen van het Rijk voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES). Deze reserve is ingesteld voor de nog te ontvangen en nog niet bestede middelen.

0

Naar verwachting wordt in 2021 de laatste jaarlaag van 422 duizend euro ingezet ten behoeve van het RES traject.

Voldoende

Fonds Economische Ontwikkelingen

Deze reserve dient ter dekking van middelen die breed worden ingezet  ter stimulering van de economische ontwikkelingen in de stad.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

ESF

 Deze reserve dient om  vrijval van ESF- subsidie die de gemeente Groningen als centrumgemeente ontvangt te reserveren  en wordt zoveel als mogelijk weer ingezet ter dekking van projecten

1.325

De nieuwe ESF subsidieperiode loopt van 2021 t/m 2027. Het is nog niet duidelijk hoeveel subsidie we kunnen aanvragen én ook niet wanneer deze subsidieperiode wordt opengesteld, vandaar dat we de mogelijke toevoegingen nog niet in de begroting hebben opgenomen. In 2021 wordt er 1 miljoen euro ingezet ter dekking van het werkprogramma (incidenteel) en 250 duizend euro als structurele dekking voor de bedrijfsvoeringskosten werk.

voldoende

Esserberg (BK)

Deze beklemde reserve dient ter dekking van een deel van de kapitaallasten van het investeringsproject 'renovatieplan sportpark Esserberg'.

160

Jaarlijks wordt een bedrag aan deze reserve onttrokken ten behoeve van kapitaallasten.

Voldoende

Co financiering investerings- fonds

Deze reserve dient om de noodzakelijke uitbreiding en vervanging van gemeentelijke sportaccommodaties mogelijk te maken en om als gemeente via cofinanciering bij te kunnen dragen aan investeringen van sportverenigingen in sportaccommodatie

1.610

De begrote onttrekking ad 29 duizend euro is bedoeld voor het opruimen van rubber infill. In de voorbereiding van de begroting 2020 is voorgesteld om de incidentele saneringskosten voor SBR kunstgras hieruit te financieren. Een deel daarvan (216 duizend euro) is vanwege het verschuiven in het vervangingsprogramma teruggestort in 2020. Bij de kredietaanvraag voor vervangingsinvesteringen 2021 zal opnieuw worden bekeken of er een onttrekking moet plaatsvinden binnen dat kader. Een deel van de reserve (989 duizend euro) is voor toekomstige vervangingen kunstgras oud Haren.
De ambities (zie doel) dienen te worden afgestemd op de beschikbare middelen.

Voldoende

Reserve Kapitaalslasten (BK)

Deze beklemde reserve dient ter dekking van kapitaallasten

381

Jaarlijks wordt een bedrag aan deze reserve onttrokken ten behoeve van kapitaallasten.

Voldoende

Egalisatiereserve Instellingen in verband met concernaccres

Betreft de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

3.139

In 2021 voegen we 3,296 miljoen euro toe aan deze reserve zodat we deze over 2 jaar kunnen toevoegen aan de subsidiebudgetten en deze kunnen verrekenen met de betreffende instellingen. Via deze systematiek onttrekken wij een bedrag van 1,911 miljoen euro. In 2021 onttrekken wij aanvullend 2,0 miljoen euro aan deze reserve ter dekking van de gemeentebegroting en 400 duizend euro ter dekking van het tekort op de WIJ organisatie.

Voldoende

Bijdrage MFA de Wijert (BK)

Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van het project Multifunctionele Accommodatie De Wijert.

1.114

De begrote onttrekking van 46 duizend is ter dekking van (een deel van) de kapitaallasten van het pand MFA de Wijert.

Voldoende

BSV Paddepoel

Deze reserve dient voor de dekking van de kosten aanbouw BSV (Buurt en Speeltuinvereniging Paddepoel).

83

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Reserve Kapitaalslasten (BK)

Deze beklemde reserve dient ter dekking van kapitaallasten

2.675

De begrote onttrekking van 56 duizend euro is ter dekking van de kapitaalslasten van het pand Heesterpoort 1. Conform het raadsvoorstel 'Revitalisering Stadhuis TO' is de begrote storting van 22 duizend ter dekking van (een deel van) de kapitaallasten.

Voldoende

Gresco aanpak 24 gebouwen (BK)

Deze reserve dient voor de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten integrale aanpak 24 gebouwen

125

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Onderwijshuisvesting

Deze reserve is voor het opvangen van risico's en het mogelijk maken van toekomstige investeringen.

5.000

3.764

In 2021 wordt een bedrag van 2,195 miljoen euro aan deze reserve toegevoegd.
De initiële toevoeging van 2,795 miljoen is het overschot binnen het programma onderwijshuisvesting. Dit overschot is met name ter dekking van kapitaalslasten in de toekomst. In de komende jaren zullen ook substantiële onttrekkingen aan deze reserve plaatsvinden, echter deze zijn nog niet te begroten.
De initiële toevoeging verlagen wij met 600 duizend euro ter dekking van de gemeentebegroting.

Voldoende

Nieuwbouw VMBO (BK)

Deze beklemde reserve dient ter dekking van kapitaallasten

715

De begrote jaarlijkse onttrekking van 238 duizend euro houdt verband met de dekking van de kapitaallasten van de gebouwen van VMBO.

Voldoende

Realisering Speelvoorzieningen

Deze reserve dient ter dekking van kosten realisering speelvoorzieningen .

89

Er zijn geen mutaties begroot

Voldoende

Bijdrageregeling Dorpshuizen

Deze reserve dient het verstrekken van een bijdrage in de kosten van groot onderhoud ten behoeve van dorpshuizen in het kader van de bijdrage regeling dorpshuizen.

20

Er zijn geen mutaties begroot

Voldoende

De Lessenaar Ten Post

Deze reserve is voor de ontvangen afkoopsom van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in verband met huuropzegging van school De lessenaar Ten Post.

0

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Afkoopsom onderhoud fietspad Stadsweg

Deze reserve dient ter dekking van de kosten van het jaarlijks onderhoud aan de Stadsweg Ten Boer

449

Er zijn geen mutaties begroot

Voldoende

Scholenfonds

Deze reserve dient ter dekking van de kosten bouw nieuwe school

1.730

De jaarlijkse toevoeging van 135 duizend euro houdt verband met de bouw van het nieuwe kindcentrum.

Voldoende

Res. Dekking Gerealiseerde Inv. (RDGI)

Deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten van bepaalde specifieke activa.

953

Jaarlijks wordt 106 duizend onttrokken en 48 duizend euro toegevoegd ter dekking van kapitaallasten.

toereikend

Bestemmingsreserve Nieuw Raadhuis

Deze reserve dient ter dekking van een deel van de kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis.

1.600

De toevoeging van 147 duizend euro betreft rente. De onttrekking van 126 duizend euro heeft betrekking op de dekking van de kapitaallasten.

Voldoende

Bestemmingsreserve Zernike College

Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw van het Zernike College. 

8.774

De toevoeging van 1,2 miljoen euro betreft het financiële voordeel (ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds) van de omschakeling van de Harense locaties van het Zernike College van dislocaties tot nevenvestigingen. De onttrekking van 244 duizend euro heeft betrekking op de dekking van kapitaallasten.

Voldoende

Bestemmingsreserve Quintusschool

Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van de verbouwing die is gepleegd in het kader van de samenvoeging van De Marke en De Meent tot de huidige Quintusschool

285

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Bestemmingsreserve. Duurzaamheid Scholen

Deze reserve dient ter dekking van kosten voortvloeiende uit een nieuwe duurzaamheidsregeling voor scholen als gevolg van het Integraal Huisvestingsplan 2014-2017. 

399

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Bestemmingsreserve Openbaar Gebied

Deze reserve dient ter dekking van kosten inrichting openbaar gebied

24

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Bestemmingsreserve onderhoud en vastgoed

Deze reserve dient ter dekking kosten beheer en onderhoud van vastgoed  

37

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Bestemmingsreserve actualisatie bestemmingsplannen

Deze reserve dient ter dekking voor kosten afronding bestemmingsplan buitengebied en  6.000 euro voor het project proeftuin omgevingswet- Woldwijk.

12

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Bestemmingsreserve Gebruiksovereenkomst voetbalverenigingen Ten Boer

Deze reserve dient ter dekking van het  fonds “Gebruiksovereenkomsten voetbalverenigingen” in ten Boer. Op grond van de gebruiksovereenkomsten kunnen voetbalverenigingen een beroep doen op de gemeente voor groot onderhoud aan de accommodaties en de financiering van een aantal zaken op en rond de velden. 

45

Jaarlijks worden vergoedingen verstrekt aan de vier voetbalverenigingen.

Voldoende

Totaal reserves

149.886

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12