Deelprogramma 4.1 Sociaal klimaat

4.1.3 Positief opgroeien

Positief opgroeien is ons preventief jeugdbeleid. Het is een beweging die het kind en de stem van het kind centraal stelt en zich richt op het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jeugdigen. Hiervoor richten wij voorzieningen in op zowel wijk- als stedelijk niveau. We streven er naar dat alle kinderen en jongeren, ook zij die meer risico lopen op ontwikkelingsachterstanden, opgroeien in een positieve en stimulerende leefomgeving, waarin ze kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen en actief te participeren en waarbij we zo veel mogelijk willen voorkomen dat kinderen en jongeren een beroep moeten doen op een zwaardere vorm van jeugdhulp.

 Activiteiten elders in deze begroting die passen bij Positief Opgroeien.

Hoe staan we ervoor?

Vanuit Positief Opgroeien ondersteunen en stimuleren we initiatieven in de wijk en in de school, die gericht zijn op het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jeugdigen. Deze inspanningen en extra investeringen zijn vooral gericht op het terugdringen van verschillen in ontwikkelingskansen tussen kinderen en op het terugdringen van het aantal kinderen dat opgroeit in risicovolle situaties wat betreft gezondheid en veiligheid. Wij zetten hierbij actief in op het stimuleren van de samenwerking tussen de kernpartners, zoals kinderopvang, scholen, JGZ en de WIJ-teams om te komen tot een samenhangend ondersteuningsnetwerk van preventieve voorzieningen en activiteiten voor met name kwetsbare kinderen. De ontwikkeling van positief opgroeien in de wijk maakt ook onderdeel uit van het gebiedsgericht werken.

Wat willen we bereiken in 2021?

  • Meer doorlopende lijnen in de ontwikkeling en in de zorg en ondersteuning van kinderen (in de school en in de wijk), te beginnen bij het jonge kind met het programma Kansrijke start en het vensterschool programma voor kinderen in de basisschool leeftijd en initiatieven in het kader van aansluiting jeugdhulp-onderwijs;
  • Inwoners en betrokken partijen in de wijk, waaronder scholen, kinderopvang, WIJ Groningen en JGZ, nemen meer regie en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de beweging van Positief Opgroeien in de wijk en voor het samen ontwikkelen van preventieve ondersteuningsnetwerken voor kinderen en jongeren voor het ontwikkelen van kindvriendelijke wijken;
  • Meerjarige subsidiëring van de wijkplannen Positief Opgroeien en een wijze van subsidieverantwoording die aansluit bij het proces om meer regie en verantwoordelijkheid neer te leggen bij inwoners zelf en bij betrokken maatschappelijke partners.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Meer samenhang en integratie op wijkniveau van Positief Opgroeien in de wijk, Wijkvernieuwing en de JOGG aanpak;
  • De Vensterschoolontwikkeling en de ontwikkeling van Positief Opgroeien in de wijk en de ontwikkelingen in het kader van Aansluiting jeugdhulp (passend) onderwijs optimaal op elkaar afstemmen en verbinden tot één gezinsgerichte, schoolgerichte en wijkgerichte samenhangende preventieve programmatische aanpak -  preventief jeugdbeleid – die aansluit bij de in het koersdocument visie inkoop jeugdhulp opgenomen uitgangspunten;
  • Binnen Positief Opgroeien in de (Venster)school en in de wijk prioriteit geven aan jeugdigen die meer risico lopen op ontwikkelingsachterstanden en aan jeugdigen die opgroeien in meer risicovolle situaties wat betreft gezondheid en veiligheid;  
  • Blijven investeren in positief opgroeien in minimaal vijf wijken waar relatief veel kwetsbare jeugdigen en gezinnen wonen;
  • Blijven investeren in stedelijke jeugdvoorzieningen die gericht zijn op het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van (kwetsbare) kinderen en jongeren;
  • Blijven Investeren in initiatieven in het kader van aansluiting jeugdhulp-onderwijs.

 Zie ook paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12