Programma 6 Cultuur

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Cultuur

Nr

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

06.1

Culturele infrastructuur

27.267

25.306

28.593

28.497

28.761

29.010

06.1.1

Een sterke basis

6.290

6.101

6.271

6.470

6.648

6.766

06.1.2

Ruim baan voor talent en verni

683

703

659

678

697

708

06.1.3

Evenementen

378

393

387

400

412

418

06.1.4

Overal cultuur

18.896

17.224

20.464

20.137

20.193

20.308

06.1.5

Evenementen

1.020

885

811

811

811

811

06.2

Cultuur beleven

22.405

22.715

23.703

24.275

24.883

25.229

06.2.1

Samenleven met cultuur

16.327

17.083

17.475

17.973

18.464

18.763

06.2.2

Overal cultuur

6.078

5.633

6.228

6.302

6.419

6.466

Totaal

49.672

48.021

52.296

52.772

53.644

54.240

Baten

06.1

Culturele infrastructuur

11.332

11.410

13.597

13.646

13.695

13.745

06.1.1

Een sterke basis

236

0

0

0

0

0

06.1.2

Ruim baan voor talent en verni

1

2

2

2

2

2

06.1.3

Evenementen

13

0

0

0

0

0

06.1.4

Overal cultuur

10.690

11.053

13.130

13.178

13.228

13.278

06.1.5

Evenementen

392

355

466

466

466

466

06.2

Cultuur beleven

639

921

645

643

643

643

06.2.1

Samenleven met cultuur

502

617

617

617

617

617

06.2.2

Overal cultuur

137

304

28

26

26

26

Totaal

11.971

12.331

14.242

14.288

14.338

14.388

Geraamd resultaat voor bestemming

37.702

35.690

38.054

38.484

39.306

39.852

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

2.962

403

1.167

1.619

2.090

2.513

Totaal onttrekkingen

3.185

0

1.527

1.495

2.251

2.728

Geraamd  resultaat na bestemming

37.479

36.093

37.694

38.608

39.145

39.637

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2021 ten opzichte van 2019. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2021.

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

14

Verzelfstandiging CBK

6.1

I

-22

15

Cultuurnota

6.1

S

-300

-300

-300

-300

Totaal programma 6

-322

-300

-300

-300

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2021.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2021-2024

Nr

Opgaven

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

36

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom

6.1

S

14

40

Stijgende kosten bedrijfsvoering SPOT

6.1

S

-185

-185

-185

-185

41

Plankosten Nieuwbouw Oosterpoort

6.1

I

-450

Totaal deelprogramma 6.1

-635

-185

-185

-171

2

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

6.2

S

5

4

3

3

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

6.2

I

7

36

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom

6.2

S

1

38

Optimale structuur DMO

6.2

S

-96

-96

-96

-96

59

Ruimte voor nieuwe makers en cultuurtalent

6.2

S

-100

-100

-100

-100

Totaal deelprogramma 6.2

-184

-192

-193

-192

Totaal programma 6

-819

-377

-378

-363

Zie de financiële knelpunten 2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2021.

Overzicht hervormingen 2021-2024

Nr

Hervormingen

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

7

Reserve accres instellingen*

6.2

I

850

7

Accres instellingen

6.2

S

-45

97

97

97

Totaal programma 6

805

97

97

97

*Het gaat om een reservemutatie, deze is niet opgenomen onder intensiveringen en hervormingen in de integrale financiële toelichting van programma 6.2.

Ga naar hervormingen 2021-2024 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2021

6.1 Culturele infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

27.958

13.597

-14.361

Intensiveringen en hervormingen

635

0

-635

Begroting 2021

28.593

13.597

-14.996

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

2.652

2.187

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 28,0 miljoen euro
Van de totale lasten heeft 14,8 miljoen euro betrekking op de Oosterpoort & Stadsschouwburg (SPOT). Dit betreft zowel de lasten voor de culturele activiteiten als de horeca- en de facilitaire kosten. Tegenover deze lasten staat een bedrag van 9,6 miljoen euro aan huur- en horecaopbrengsten. Daarnaast gaat 13,2 miljoen euro naar de culturele infrastructuur, subsidies in het kader van podiumkunsten en beeldende kunsten. Het betreft hier bijdragen aan culturele gebouwen zoals het Groninger Museum, Martiniplaza, Vrijdag, Grand Futura en bijdragen voor onder andere het Noord Nederlands toneel, Noorderlicht, Eurosonic Noorderslag, Vera, de Kunstraad en Noorderzon.

  Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2020

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten 2,7 miljoen euro hoger. Dit verschil heeft voornamelijk betrekking op lasten die gemoeid zijn met het Groninger Forum. Tegenover deze extra lasten staan extra baten.

Toelichting op de baten van 13,6 miljoen euro
De baten hebben voor 9,6 miljoen euro betrekking op inkomsten Oosterpoort en Stadsschouwburg. Het resterende deel betreft voornamelijk de huurbedragen die we onder andere ontvangen van het Groninger Museum, het Groninger Forum en Vrijdag.

 Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2020

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de baten 2,2 miljoen euro hoger. De extra bate is grotendeels toe te rekenen aan de huuropbrengst van het Groninger Forum. Deze huuropbrengst zit in 2021 voor het eerst in de begroting.

6.2 Cultureel beleven

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

23.517

688

-22.829

Intensiveringen en hervormingen

186

-43

-229

Begroting 2021

23.703

645

-23.058

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

802

-233

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 23,5 miljoen euro
Van de lasten is 9,6 miljoen euro begroot voor het Groninger Forum. Daarnaast is 3,2 miljoen euro begroot voor Stichting Vrijdag, 2,5 miljoen euro voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RHC Groninger Archieven, 1,9 miljoen euro voor Martiniplaza, 1,0 miljoen voor CBK en 0,8 miljoen euro voor Het Clockhuys (waaronder Centrum voor Kunst en Cultuur).
Voor de extra ambities op het gebied van cultuur is vanuit het coalitieakkoord 1 miljoen euro in de begroting opgenomen. Tevens is in de begroting een bedrag van 1,3 miljoen euro opgenomen voor de uitvoeringskosten culturele voorzieningen. De overige bedragen, die optellen tot 32 miljoen euro, zijn begroot voor diverse andere musea, mediabeleid, cultuureducatie, amateurkunst en het jeugdtheater.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2020
Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten 0,8 miljoen euro hoger. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door toekenning van accres aan instellingen.

Toelichting op de baten van 0,7 miljoen euro
De baten hebben voor 0,3 miljoen euro betrekking op huuropbrengsten betreffende Het Clockhuys. De overige baten van 0,4 miljoen euro ontvangen we als bijdragen voor cursussen (o.a. muziekscholing).

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2020
Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de baten 0,2 miljoen euro lager. In de begroting 2020 is de hervorming 'niet doorgeven accres' als taakstellende bate geboekt. In de begroting 2021 realiseren we een deel van deze taakstelling, waardoor de bate deels vervalt.

Zie voor het overzicht van de financiële risico’s paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel Risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12