Deelprogramma 1.2 Inkomen en armoedeverlichting

1.2.2 Armoede- en minimabeleid

Met het ontwikkelplan Toekomst met perspectief is per 2020 een nieuwe richting aan het armoedebeleid gegeven: de aanpak van generatiearmoede. In 2030 willen we voor wat betreft het percentage kinderen in armoede in vergelijking met andere grotere gemeenten op het landelijk gemiddelde zitten. Dit willen we bereiken met o.m. de inzet van ervaringsdeskundigheid, het meer armoedebewust maken van de eigen organisatie en de mobilisatie van de samenleving vooral daar waar het om verlichtende activiteiten gaat.

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal verstrekte inkomensondersteunende
 voorzieningen

25.477

stijging

stijging

Aantal  huishoudens met een bijstandsuitkering die behoren tot de 'nieuwe' instroom van langdurige (4 jaar of langer) die zich in een financieel afhankelijke situatie bevinden.

-

-

stabiel

Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering die uitstromen uit een langdurige (4 jaar of langer) financieel afhankelijke situatie.

-

-

stabiel

Het % bijstandshuishoudens dat gebruik maakt van 1 of meerdere inkomensregelingen

-

-

stijging

Voor alle indicatoren geldt dat het op dit moment onduidelijk is hoe groot de invloed van de coronacrisis zal zijn.

Hoe staan we ervoor?

Groningen behoort tot de grotere gemeenten met de meeste minima. In de stad behoort 19% van de bevolking tot de minima en groeit een op de zes kinderen op in een minimahuishouden. De meeste minimahuishoudens zijn huishoudens met 1 volwassene. De belangrijkste inkomensbron is in 37% van de gevallen bijstand, in 17% betreft het betaald werk. (Cijfers uit 2017.) We hebben een grote klus voor ons liggen die om een lange adem vraagt.

Wat willen we bereiken in 2021?

Met Toekomst met perspectief willen we inzetten op een structurele aanpak, integraal en vanuit de leefwereld van mensen. De nadruk ligt op voorzieningen en werkwijzen die mensen daadwerkelijk helpen om barrières te doorbreken, niet op verlichting, al willen we hiervoor in tijden van corona nog voldoende ruimte laten.
De werkzame bestanddelen van het succesvolle project mobility mentoring bijvoorbeeld worden breder in de uitvoering meegenomen en zijn daarom niet meer als apart productnummer in de begroting opgenomen. Het doorbreken van generatiearmoede is niet iets van enkele jaren. Wel verwachten we in 2021 de eerste veranderingen te zien, hoewel die zich zeer waarschijnlijk nog niet vertalen in concrete cijfers.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Verdere uitrol van de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de gemeentelijke organisatie en WIJ;
  • Verdere facilitering van de uitvoering Werk & Inkomen en WIJ als armoedebewuste hoofdrolspelers;
  • Doorontwikkeling van het platform Omarm Groningen waar maatschappelijk bewuste ondernemers en andere partijen kunnen bijdragen aan de ambities rond armoedebestrijding;
  • Verdere ontwikkeling en inzet van effectieve armoede-interventies, zowel gemeentebreed als in de gebieden.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12