Programma 14 Overhead en ondersteuning organisatie

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Overhead en onderst. organisat

Nr

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

14.1

Overhead en ondersteun. organisa

129.624

120.244

118.906

116.523

120.289

121.673

14.1.1

Overhead

125.622

116.691

115.264

112.690

116.360

117.797

14.1.2

Ondersteuning organisatie

396

0

0

0

0

0

14.1.3

Overige werken voor derden

3.605

3.554

3.642

3.832

3.928

3.876

Totaal

129.624

120.244

118.906

116.523

120.289

121.673

Baten

14.1

Overhead en ondersteun. organisa

18.640

11.658

13.168

12.985

13.181

13.206

14.1.1

Overhead

14.645

8.383

10.007

9.819

10.011

10.038

14.1.3

Overige werken voor derden

3.995

3.275

3.161

3.166

3.170

3.168

Totaal

18.640

11.658

13.168

12.985

13.181

13.206

Geraamd resultaat voor bestemming

110.983

108.586

105.738

103.537

107.108

108.467

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

563

147

169

946

147

147

Totaal onttrekkingen

126

126

126

126

161

161

Geraamd  resultaat na bestemming

111.420

108.607

105.781

104.358

107.094

108.453

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2021 ten opzichte van 2019. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2021.

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

35

Revitalisering Stadhuis

14.1

S

-589

-589

-589

-589

36

Digitale archiefbestanden

14.1

I

-140

-140

Transitie DIV

14.1

I

-298

37

Huur Oosterboog

14.1

I

-125

38

Huur I&A

14.1

I

-141

39

Huisvesting Iederz

14.1

S

0

-400

-1.400

-1.400

40

Frictiekosten

14.1

I

-1.170

Totaal programma 14

-2.463

-1.129

-1.989

-1.989

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2021.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2021-2024

Nr

Opgaven

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

28

Vereenvoudiging financiële administratie

14.1

I

-153

-153

-77

29

Financiering datawarehouse

14.1

I

-158

-158

-142

-125

30

Formatie functioneel beheer

14.1

I

-333

-333

-317

-300

31

Onderhoudskosten software

14.1

S

-600

-600

-600

-600

32

Huisvesting huur Tromphuis

14.1

S

-22

-132

-132

-132

33

Inzet extra leidinggevende laag Sport050

14.1

I

-48

34

Cybercrime en interstatelijke dreigingen

14.1

S

-14

-14

-14

-14

36

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom

14.1

S

190

36

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 Optimalisatie panden

14.1

S

-100

-100

-100

-100

38

Optimale structuur DMO

14.1

S

-75

-75

-75

-75

49

Tekort ICT faciliteiten

14.1

I

-300

Totaal programma 14

-1.803

-1.565

-1.457

-1.156

Zie de financiële knelpunten 2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2021.

Overzicht hervormingen 2021-2024

Nr

Hervormingen

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

8

Inzet DOIB

14.1

I

253

175

175

175

10

 Effect herindeling op leges

14.1

S

300

300

300

300

Totaal programma 14

553

475

475

475

Ga naar hervormingen 2021-2024 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2021

Deelprogramma 14.1 Overhead en ondersteuning organisatie

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

117.678

13.190

-104.488

Intensiveringen en hervormingen

1.228

-22

-1.250

Begroting 2021

118.906

13.168

-105.738

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

-2.566

1.532

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 117,7 miljoen euro:
We hebben er voor gekozen om zowel de overhead als een deel van de algemene werken voor derden onder programma 14 te laten vallen. Een deel van deze lasten kunnen worden verrekend met externe partijen. De lasten voor werken voor derden bedragen 3,9 miljoen euro. De zuivere overhead last binnen dit deelprogramma bedraagt 113,8 miljoen euro. Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Conform de definitie vanuit notitie overhead van de commissie BBV bevat overhead de volgende elementen: Leidinggevenden primair proces; financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; personeel- en organisatiemanagement (HRM); opleidingskosten personeel; inkoop, aanbesteding en contractmanagement; interne- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie; juridische zaken; bestuurszaken en bestuursondersteuning; informatievoorziening en automatisering (ICT); facilitaire zaken en huisvesting; documentatie en informatievoorziening en managementondersteuning primair proces.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020:
Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten 2,6 miljoen euro lager begroot. Dit heeft enerzijds te maken met dat de lasten voor de Businesscase Outsourcing in 2021 5,3 miljoen euro lager zijn. In 2020 was er sprake van incidentele projectuitgaven voor de transitie naar Fujitsu in het kader van de Businesscase Outsourcing ICT. Dit is in lijn met de huidige businesscase Outsourcing ICT. Verder zijn er in de begroting 2020 intensiveringsmiddelen opgenomen welke niet geheel terugkomen in de begroting 2021, zoals frictiekosten met 1 miljoen euro en Transitie Documentaire Informatievoorziening met 0,3 miljoen euro, per saldo 1,3 miljoen euro.

Anderzijds stijgen de lasten doordat er een intensivering vanuit voorgaande jaren is waarvoor in 2021 extra geld beschikbaar is gesteld, 0,2 miljoen euro voor Revitalisering Stadhuis. De lasten stijgen verder met 1,6 miljoen euro doordat het personeel Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) vanaf 2021 in de begroting is opgenomen. Hier tegenover staat een evenredige verhoging van de baten. Daarnaast worden de kosten voor onderhoud ICT met 0,4 miljoen euro hoger begroot. De kosten van software licenties en onderhoud stijgen jaar op jaar sneller dan de nominale compensatie. Bovendien nemen de lasten met 1,8 miljoen toe door nominale compensatie en door overige lasten.

Toelichting op de baten van 13,2 miljoen euro:
De begrote baten voor werken voor derden bedragen 3,2 miljoen euro. Deze baten bestaan voor het grootste gedeelte uit inkomsten door diverse kostendekkende dienstverlening aan derden (1,7 miljoen euro). Daarnaast ontvangen we inkomsten uit de doorbelasting van overhead voor inzet van de milieudienst voor Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) (0,9 miljoen euro) en overige te ontvangen baten (0,6 miljoen euro).
We hebben 4,7 miljoen euro begroot aan baten voor dienstverlening aan derden en we verwachten 2,3 miljoen euro aan inkomsten voor (onder) verhuur van panden door Vastgoed te ontvangen. Verder zijn er 0,4 miljoen euro baten begroot voor taakstellende verhoging voor de dekkingsgraad van tarieven en voor overige opbrengsten is 1,1 miljoen euro begroot.

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020:
Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de baten met 1,5 miljoen euro gestegen. Dit komt voor het grootste gedeelte, 1,6 miljoen euro, doordat de baten voor het personeel RIGG per 2021 in de begroting zijn opgenomen. Hier tegenover staat een evenredige verhoging van de lasten.

Zie voor het overzicht van de financiële risico’s paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel Risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12