Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Welzijn gezondheid en zorg

Nr

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

04.1

Sociaal klimaat

48.537

25.211

26.134

25.554

26.055

26.505

04.1.2

Bevorderen soc samenhang leefb

13.174

11.992

12.582

12.793

13.068

13.272

04.1.3

Positief opgroeien

17.871

3.897

4.198

4.221

4.242

4.264

04.1.4

Diversiteit integratie emancip

853

1.248

756

743

739

749

04.1.5

Lok gezondheidsbeleid IZB OGZ

16.639

8.074

8.597

7.798

8.006

8.220

04.2

Passende ondersteuning en zorg

254.139

263.142

245.692

236.633

239.841

242.844

04.2.1

Ondersteunende voorzieningen

31.454

32.159

34.427

34.674

35.441

36.161

04.2.2

Specialistische zorgvoorzienin

192.689

202.099

181.679

175.915

178.245

180.497

04.2.3

Interventies veilig opgroeien

251

152

153

155

156

157

04.2.4

Besch.wonen,opvang,huis.geweld

23.917

24.073

24.217

24.145

24.147

24.148

04.2.5

Vluchtelingen en asielzoekers

5.828

4.660

5.216

1.745

1.852

1.881

Totaal

302.676

288.353

271.826

262.187

265.896

269.349

Baten

04.1

Sociaal klimaat

21.543

1.516

1.519

1.520

1.528

1.535

04.1.2

Bevorderen soc samenhang leefb

445

497

497

501

509

517

04.1.3

Positief opgroeien

14.065

814

817

816

816

816

04.1.4

Diversiteit integratie emancip

491

9

0

0

0

0

04.1.5

Lok gezondheidsbeleid IZB OGZ

6.542

196

205

203

203

203

04.2

Passende ondersteuning en zorg

7.903

7.953

7.100

7.036

7.063

7.091

04.2.1

Ondersteunende voorzieningen

-7

32

19

5

5

5

04.2.2

Specialistische zorgvoorzienin

5.547

6.399

5.465

5.417

5.444

5.472

04.2.3

Interventies veilig opgroeien

1

0

0

0

0

0

04.2.4

Besch.wonen,opvang,huis.geweld

1.895

1.261

1.353

1.353

1.353

1.353

04.2.5

Vluchtelingen en asielzoekers

467

261

264

262

262

262

Totaal

29.446

9.468

8.619

8.556

8.591

8.626

Geraamd resultaat voor bestemming

273.230

278.885

263.207

253.631

257.306

260.722

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

4.418

3.243

1.964

2.725

3.518

4.229

Totaal onttrekkingen

2.469

933

2.625

2.572

3.843

4.646

Geraamd  resultaat na bestemming

275.179

281.195

262.546

253.784

256.980

260.306

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2021 ten opzichte van 2019. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2021.

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

8

Subsidies beheer & accommodaties

4.1

I

-25

-25

9

Transitiefonds buurt- en sportaccommodaties

4.1

I

-100

Totaal deelprogramma 4.1

-125

-25

10

Wmo BW en Jeugd

4.2

I

-4.300

Wmo en Jeugd (begroting 2019)

4.2

S

3.270

3.270

3.270

3.270

Zorgkosten Wmo (begroting 2020)

4.2

S

319

2.298

184

184

Zorgkosten Jeugd (begroting 2020)

4.2

S

-2.400

-1.600

-400

-400

11

Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)

4.2

S

-225

-150

-150

-150

12

Aanpak problematische groepen

4.2

I

-98

-98

Totaal deelprogramma 4.2

-3.434

3.720

2.904

2.904

Totaal programma 4

-3.559

3.695

2.904

2.904

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2021.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2021-2024

Nr

Opgaven

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

2

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

4.1

S

15

12

8

8

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

4.1

I

-266

4

WMO beschermd wonen

4.1

S

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

School als Wijk

4.1

S

-165

-165

-165

-165

27

Herindelingseffect DMO

4.1

I

-108

36

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom

4.1

S

6

38

Optimale structuur DMO

4.1

S

-85

-85

-85

-85

56

Versterken sociale infrastructuur

4.1

S

-140

-140

-140

-140

Totaal deelprogramma 4.1

-749

-378

-382

-376

2

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

4.2

S

112

-99

-125

-125

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

4.2

I

328

3

Problematische jeugdgroepen

4.2

I

-165

-165

4

WMO overig

4.2

S

265

425

176

-71

4

WMO volumegroei

4.2

S

-812

-979

-970

-960

5

Jeugdhulp

4.2

I

-700

27

Herindelingseffect DMO

4.2

S

-476

-476

-476

-476

36

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom

4.2

S

26

38

Optimale structuur DMO

4.2

S

-116

-116

-116

-116

50

Tekort WIJ organisatie

4.2

I

-400

55

Verhoging meerkostenregeling

4.2

S

-165

-165

-165

-165

Totaal deelprogramma 4.2

-2.129

-1.575

-1.676

-1.887

Totaal programma 4

-2.878

-1.953

-2.058

-2.263

Zie de financiële knelpunten 2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2021.

Overzicht hervormingen 2021-2024

Nr

Hervormingen

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

7

Reserve accres instellingen*

4.1

I

1.430

7

Accres instellingen

4.1

S

-91

147

147

147

Totaal deelprogramma 4.1

1.339

147

147

147

7

Accres instellingen

4.2

S

198

198

198

198

Totaal deelprogramma 4.2

198

198

198

198

Totaal programma 4

1.537

345

345

345

*Het gaat om een reservemutatie, deze is niet opgenomen onder intensiveringen en hervormingen in de integrale financiële toelichting van programma 4.1.

Ga naar hervormingen 2021-2024 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2021

4.1 Sociaal klimaat

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

25.380

1.604

-23.776

Intensiveringen en hervormingen

754

-85

-839

Begroting 2021

26.134

1.519

-24.615

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

169

88

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 25,4 miljoen euro
Van de 25,4 miljoen euro is 8,2 miljoen euro begroot voor openbare gezondheidszorg. Naast de inwonersbijdrage is er inzet voor onder andere rijksvaccinaties, forensische geneeskunde, healthy ageing, geboortezorg, positief opgroeien, JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht, seksuele gezondheidszorg en prostitutiebeleid.
Daarnaast hebben we voor sociale participatie een bedrag begroot van 10,3 miljoen euro; onder andere voor inzet op mantelzorg, maatschappelijke dienstverlening, dorpshuizen, Torion, buurt-/wijkcentra, bewonersorganisaties en vrijwilligerswerk. Voor positief opgroeien en innovatie jeugd hebben we 4,0 miljoen euro in de begroting opgenomen, voor vastgoed sociaal cultureel, welzijnsinstellingen 2,1 miljoen euro en voor diversiteitsbeleid 0,8 miljoen euro.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2020
Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten 0,2 miljoen euro hoger. In de begroting 2021 zijn de bezuinigingstaakstellingen betreffende gezondheid (0,3 miljoen euro GGD en 150 duizend euro gezondheid algemeen) verwerkt. Daarnaast zijn incidentele lasten voor school als wijk (260 duizend euro) en transformatie budget GGD (0,3 miljoen euro) wel in de begroting 2020 opgenomen en niet in de begroting 2021. Tegenover deze voordelen staan hogere lasten als gevolg van toekenning van nominale compensatie en herverdeling van budgetten.

Toelichting op de baten van 1,6 miljoen euro
We ontvangen bijdragen van andere gemeenten en VSV-middelen (Vroegtijdig School Verlaten) voor ‘School als Wijk’ en bijdragen van andere gemeenten voor ‘Zorg voor jeugd' , totaal 0,8 miljoen euro. Daarnaast ontvangen we 0,5 miljoen euro aan huuropbrengsten van sociaal cultureel, welzijnsinstellingen en een rijksbijdrage van 0,2 miljoen euro in verband met overgangsregeling ambulancezorg FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag).

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2020
Geen relevante verschillen.

4.2 Passende ondersteuning en zorg

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

243.520

7.372

-236.148

Intensiveringen en hervormingen

2.115

183

-1.932

Effect accres instellingen niet onder hervormingen en intensiveringen

57

-455

-512

Begroting 2021

245.692

7.100

-238.592

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

-19.622

-581

 Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 243,5 miljoen euro
Voor Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwen Opvang (VO) geldt dat we een regionale taak hebben. Met deze beleidsvelden is respectievelijk 63,4 miljoen euro (BW), 17,8 miljoen euro (MO) en 6,0 miljoen (VO) euro gemoeid.
Voor de posten die alleen betrekking hebben op de gemeente Groningen zijn de belangrijkste posten: Jeugd zorgkosten (66,2 miljoen euro), Wmo 18+ (49,7 miljoen euro), WIJ (33,5 miljoen euro), Bed Bad en Brood (3,9 miljoen euro), Opvang asielzoekers (1,3 miljoen euro), Heroïneverstrekking (1,0 miljoen euro) en projectkosten 'Zorgkosten in Control' (1,0 miljoen euro). Om de transformatie van het sociaal domein te versnellen en daarop een betere sturing in te richten, is de stuurgroep ‘Zorgkosten in control’ ingesteld. Hiervoor heeft de raad in februari 2020 reeds budget beschikbaar gesteld voor de jaren 2020 en 2021.

 Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2020

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten in de begroting 2021 19,6 miljoen euro lager. Dit verschil kan als volgt verklaard worden:

Beschermd wonen (V 17,2 miljoen euro)
Vanaf 2021 ontvangen we 18,1 miljoen euro minder in het gemeentefonds voor BW in verband met de overstap van cliënten van Wmo/BW naar de Wlz We hebben de lasten evenredig verlaagd. Compensatie van prijs- en loonstijging van 0,9 miljoen euro brengt  het totale verschil voor BW ten opzichte van de begroting 2020 op 17,2 miljoen euro.

Wmo (V 0,8 miljoen euro)
We realiseren in de begroting 2021 een taakstelling van 0,3 miljoen (voor de Meerkostenregeling en de WIJ). Daarnaast hebben we in de begroting 2020 een incidenteel bedrag van 0,9 miljoen euro opgenomen voor afschaffing van de Algemene voorziening Huishoudelijke hulp. In de begroting 2021 hebben we hier geen bedrag  voor begroot. Compensatie van prijs- en loonstijging van 0,5 miljoen euro en wat kleinere afwijkingen brengen het totale verschil voor de Wmo op 0,8 miljoen euro.

Jeugd (V 3,4 miljoen euro)
Ten opzichte van de begroting 2020 vallen de totale jeugdlasten 3,4 miljoen euro lager uit. In de begroting 2021 hebben we 2,5 miljoen euro minder aan zorgkosten jeugd opgenomen. Aan dit verschil liggen diverse mutaties ten grondslag. Een belangrijke mutatie betreft de verwerking van de extra besparing van 4,7 miljoen euro vanuit het coalitieakkoord. Het gaat om besparing als gevolg van de integrale aanpak multiproblematiek, inzet OJG, acceleratiemodel WIJ en innoveren inkoop. Aan de andere kant hebben we in de begroting 2021 1,8 miljoen euro aan prijscompensatie opgenomen en hebben we op basis van de mei-circulaire 2020 0,6 miljoen euro extra opgenomen voor Voogdij/18+.
Daarnaast hebben we voor de inzet OJG in de begroting 2021 0,2 miljoen euro extra opgenomen.
Tot slot hebben we in de begroting 2021 geen bedrag opgenomen voor de transformatieagenda jeugd. In 2020 staat hiervoor een bedrag van 1,2 miljoen euro in de begroting, 2020 is het laatste jaar dat we deze incidentele, regionale middelen krijgen.

Overige (N 1,8 miljoen euro)
Naast bovengenoemde mutaties kan het verschil verklaard worden door hogere lasten betreffende projectkosten 'Zorgkosten in Control' (1,0 miljoen euro), Accres WIJ (0,9 miljoen euro), Opvang vluchtelingen en asielzoekers (0,4 miljoen euro), Bed Bad en Brood (0,2 miljoen euro) en Vrouwenopvang (0,2 miljoen euro). Daarnaast zien we dat vooral door herverdeling van kosten aan dit deelprogramma lagere lasten zijn toegerekend (0,9 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 7,4 miljoen euro
De grootste post is de eigen bijdrage die we van cliënten verwachten. We verwachten 3,9 miljoen euro aan eigen bijdrage Beschermd wonen en 1,4 miljoen euro aan eigen bijdrage Wmo te ontvangen. Daarnaast hebben we een Rijksbijdrage voor heroïneverstrekking begroot van 1,0  miljoen euro. De overige baten zijn geringer van omvang en hebben o.a. betrekking op ontvangsten voor Vrouwenopvang en opvang asielzoekers.

  Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2020

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de baten 0,6 miljoen euro lager. In de begroting 2020 is de hervorming 'niet doorgeven accres' als taakstellende bate geboekt. In de begroting 2021 realiseren we een deel van deze taakstelling, waardoor de bate deels vervalt.

Zie voor het overzicht van de financiële risico’s paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel Risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12