Paragrafen

Paragraaf 8 Lokale heffingen

In de begroting geven we jaarlijks een overzicht van de opbrengsten van de lokale heffingen, te weten de belangrijkste belastingen, rechten en heffingen (leges). Het tarief van iedere lokale heffing wordt in het najaar door middel van een apart raadsvoorstel vastgesteld.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de in de begroting opgenomen opbrengsten voor de belastingen van de Gemeente Groningen.

Opbrengsten belastingen

Toename van

(bedragen x 1,- euro)

 Begroting 2020

Begroting 2021

 2020 naar 2021

Onroerende zaakbelasting (OZB)

87.423.706

94.504.721

7.081.015

Roerende zaakbelasting (RZB)

81.000

110.000

29.000

Hondenbelasting

1.034.000

1.115.000

81.000

Logiesbelasting

2.274.273

2.274.273

0

Precariobelasting

1.132.582

1.169.603

37.021

Parkeerbelasting

13.024.661

13.428.695

404.034

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de in de begroting opgenomen opbrengsten voor de rechten en heffingen van de Gemeente Groningen. In 2021 is een generieke verbetering doorgevoerd, waardoor alleen de heffingbaten zijn opgenomen bij de opbrengsten, en niet de overige baten. Overige baten zijn in mindering gebracht op de lasten. Deze wijziging zorgt voor een generieke daling in de opbrengsten ten opzichte van vorig jaar. Het effect op de kostendekkendheid is klein omdat zowel de opbrengsten als de lasten navenant dalen.

Opbrengstenrechten en heffingen

Toename van

(bedragen x 1,- euro)

Begroting 2020

Begroting 2021

 2020 naar 2021

Afvalstoffenheffing

29.259.983

33.219.547

3.959.564

Marktgelden

885.964

914.795

28.831

Rioolheffing

18.515.883

18.274.057

-241.826

Begrafenisrechten

1.659.466

1.650.012

-9.454

Leges Burgerzaken

1.872.367

2.222.350

349.983

Leges Bouwactiviteiten

12.325.706

12.516.820

191.114

Leges Huisvestingswet

37.950

30.394

-7.556

Instemmingsbesluit Telecommunicatie- verordening en Graafverordening

245.472

427.303

181.831

Leges Drank & Horeca

88.243

121.737

33.494

Leges Prostitutie

32.000

21.880

-10.120

Havengelden

161.745

168.240

6.495

Parkeergelden (privaatrechtelijk)

9.473.715

8.856.416

-617.299

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12