Programma 7 Verkeer

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Verkeer

Nr

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

07.1

Fiets

1.767

1.886

3.083

3.382

3.576

3.615

07.1.1

De fiets in beweging

393

24

627

627

627

627

07.1.2

Fietsparkeren

1.374

1.862

2.456

2.755

2.950

2.988

07.2

Openbaar vervoer

1.251

-343

-1.047

376

-491

510

07.2.1

Bereikbaarheid dynamo's HOV

906

-508

-1.212

211

-656

345

07.2.2

Stedelijke  bereikbaarheid OV

345

165

165

165

165

165

07.3

Auto

800

407

195

195

195

195

07.3.1

Bereikbaarheid dynamo's auto

640

165

165

165

165

165

07.3.2

Stedel.  bereikbaarheid auto

161

242

30

30

30

30

07.4

Parkeren

13.539

16.558

16.339

17.359

17.479

17.804

07.4.1

Parkeervoorzieningen

2.288

2.326

2.717

2.717

2.718

2.718

07.4.2

Parkeerbedrijf

11.251

14.231

13.622

14.642

14.762

15.086

07.5

Verkeersveiligheid

444

84

539

539

539

539

07.5.1

Verkeersveiligheid

444

84

539

539

539

539

07.6

Overig verkeer

11.233

10.846

11.306

11.600

11.911

12.508

07.6.1

Overig verkeer

11.233

10.846

11.306

11.600

11.911

12.508

Totaal

29.035

29.438

30.415

33.451

33.210

35.170

Baten

07.2

Openbaar vervoer

578

0

0

0

0

0

07.2.1

Bereikbaarheid dynamo's HOV

50

0

0

0

0

0

07.2.2

Stedelijke  bereikbaarheid OV

528

0

0

0

0

0

07.3

Auto

109

0

0

0

0

0

07.3.2

Stedel.  bereikbaarheid auto

109

0

0

0

0

0

07.4

Parkeren

21.192

22.598

22.519

25.848

24.415

24.432

07.4.1

Parkeervoorzieningen

2.867

3.001

3.104

3.104

3.104

3.104

07.4.2

Parkeerbedrijf

18.324

19.596

19.415

22.744

21.311

21.329

07.6

Overig verkeer

1.606

300

300

332

332

332

07.6.1

Overig verkeer

1.606

300

300

332

332

332

Totaal

23.484

22.898

22.819

26.180

24.746

24.764

Geraamd resultaat voor bestemming

5.551

6.540

7.596

7.271

8.463

10.406

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

4.556

3.622

350

350

350

0

Totaal onttrekkingen

0

775

1.000

0

0

0

Geraamd  resultaat na bestemming

10.107

9.387

6.946

7.621

8.814

10.406

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2021 ten opzichte van 2019. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2021.

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

16

Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen

7.1

I

-300

-250

Totaal deelprogramma 7.1

-300

-250

0

0

17

Kapitaallasten binnenstad

7.4

S

-180

-360

-360

-360

Totaal deelprogramma 7.4

-180

-360

-360

-360

18

Terugdringen autoverkeer: fiets & OV

7.6

S

-18

-18

-18

-18

19

Oosterhamrikzone

7.6

S

-250

-250

-250

-250

Totaal deelprogramma 7.6

-268

-268

-268

-268

Totaal programma 7

-748

-878

-628

-628

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2021.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2021-2024

Nr

Opgaven

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

17

Fietsparkeren

7.1

I

-500

-600

-600

-600

Totaal deelprogramma 7.1

-500

-600

-600

-600

18

Toezicht & Handhaving - wet Mulder

7.4

S

-250

-250

-250

-250

Totaal deelprogramma 7.4

-250

-250

-250

-250

18

Toezicht & Handhaving - logistiek binnenstad

7.6

S

-200

-200

-200

-200

Totaal deelprogramma 7.6

-200

-200

-200

-200

Totaal programma 7

-950

-1.050

-1.050

-1.050

Zie de financiële knelpunten 2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2021.

Overzicht hervormingen 2021-2024

Nr

Hervormingen

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

2

Parkeerbedrijf*

7.4

S

1.700

1.700

1.700

1.700

6

Vrijval afrekening Transferium Hoogkerk*

7.4

I

1.000

Totaal programma 7

2.700

1.700

1.700

1.700

*Het gaat om een reservemutaties, deze zijn niet opgenomen onder intensiveringen en hervormingen in de integrale financiële toelichting van programma 7.4.

Ga naar hervormingen 2021-2024 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2021

Deelprogramma 7.1 Fiets

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

2.583

0

-2.583

Intensiveringen en hervormingen

500

0

-500

Begroting 2021

3.083

0

-3.083

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

697

0

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 2,6  miljoen euro.
We hebben hier intensiveringsmiddelen Verkeer begroot (0,6 miljoen euro). Voor een toelichting op de inzet van deze middelen verwijzen we naar deelprogramma 7.6 Overig verkeer.
Daarnaast zetten we middelen in voor goede fietsenstallingen, onder andere voor het realiseren van de fietsenstalling Grote Markt onder het Groothandelshuis (1,5 miljoen euro).
Ook treffen we maatregelen om de overlast van het fietsparkeren terug te dringen. In 2021 zetten we hiervoor 175 duizend euro in.
Tot slot hebben we voor overige fietsmaatregelen incidenteel 300 duizend euro begroot.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
In de begroting 2020 hadden we incidenteel intensiveringsmiddelen Verkeer gestort in de beklemde reserve kapitaallasten ter dekking van projecten. In deze begroting nemen we deze middelen weer op aan de lastenzijde. Dit zorgt voor een lastenstijging van 0,6 miljoen euro.
Overige kleinere mutaties zorgen voor een lastenstijging van 0,1 miljoen euro.

Deelprogramma 7.2 Openbaar vervoer

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

1.047

0

-1.047

Intensiveringen en hervormingen

0

0

0

Begroting 2021

1.047

0

-1.047

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

-704

0

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van -1,0 miljoen euro

Aan de lastenzijde hebben we 0,4 miljoen euro intensiveringsmiddelen Verkeer begroot. Voor een toelichting op de inzet van deze middelen verwijzen we naar deelprogramma 7.6 Overig verkeer.
In de begroting 2020 is een algemene bezuiniging op de structurele middelen voor het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) opgenomen. Deze wordt voor het grootste deel ingevuld door het schrappen van de middelen voor een parkeergarage in het stationsgebied Zuid. Deze bezuiniging op de structurele SIF-middelen wordt in 2021 voor 1,6 miljoen euro incidenteel ingevuld door uitgavenreductie op diverse onderdelen.
Tot slot hebben we lasten begroot voor de bijdrage aan het OV-bureau (165 duizend euro).

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
De ophoging van de bezuiniging op de SIF-middelen zorgt voor een incidentele lastendaling van 0,6 miljoen euro.
Overige kleinere mutaties leiden tot een lastenstijging van per saldo van 0,1 miljoen euro.

Deelprogramma 7.3 Auto

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

-195

0

-195

Intensiveringen en hervormingen

0

0

0

Begroting 2021

-195

0

-195

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

-212

0

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 0,2 miljoen euro.

De begrote lasten bevatten met name intensiveringsmiddelen Verkeer (0,2 miljoen euro). Voor een  toelichting op de inzet van deze middelen verwijzen we naar deelprogramma 7.6 Overig verkeer.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
Geen relevante verschillen.

Deelprogramma 7.4 Parkeren

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

16.089

22.519

6.430

Intensiveringen en hervormingen

250

0

-250

Begroting 2021

16.339

22.519

6.180

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

-469

-79

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 16,1 miljoen euro

Binnen het deelprogramma Parkeren zijn de lasten en baten van de gemeentelijke parkeertaak begroot. Het fietsparkeren vormt hierop een uitzondering, de lasten hiervan zijn begroot binnen het deelprogramma Fiets.

De belangrijkste onderdelen waarvoor we middelen inzetten zijn:

  • Straatparkeren (1,8 miljoen euro)
  • Exploitatie van parkeergarages en buurtstallingen (10,5 miljoen euro)
  • Parkeerhandhaving (2,4 miljoen euro, waarvan 2,2 miljoen euro voor handhaving op betaald parkeren en 0,2 miljoen euro voor handhaving op foutparkeren.

Daarnaast hebben we voor de kosten gemoeid met de heffing van parkeerbelastingen, de zogenoemde perceptiekosten, 1 miljoen euro begroot.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020

Het belangrijkste verschil zit in de lagere kapitaallasten voor parkeergarages als gevolg van een lager rente omslag percentage (0,4 miljoen euro). Overige mutaties leiden per saldo tot een lastendaling van 0,1 miljoen euro.

Toelichting op de baten van 22,5 miljoen euro

De baten houden hoofdzakelijk verband met tariefopbrengsten uit straatparkeren (10,5 miljoen euro), de exploitatie van parkeergarages en buurtstallingen (8,8 miljoen euro) en naheffingsaanslagen parkeren; parkeerboetes (3,1 miljoen euro).

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020
Enerzijds begroten we hogere baten vanwege tariefstijgingen bij vergunningen (0,5 miljoen euro). Daarnaast begroten we lagere opbrengsten bij parkeergarages, door het niet meer opnemen van de inkomsten van de parkeergarage MartiniPlaza (0,2 miljoen euro) en lagere inkomsten bij de parkeergarage Euroborg (0,3 miljoen euro).

Deelprogramma 7.5 Verkeersveiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

539

0

-539

Intensiveringen en hervormingen

0

0

0

Begroting 2021

539

0

-539

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

455

0

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 0,5 miljoen euro

We hebben hier intensiveringsmiddelen Verkeer begroot (0,5 miljoen euro). Voor een  toelichting op de inzet van deze middelen verwijzen we naar deelprogramma 7.6 Overig verkeer.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
In de begroting 2020 hadden we incidenteel intensiveringsmiddelen verkeer gestort in de beklemde reserve kapitaallasten ter dekking van projecten. In deze begroting nemen we deze middelen weer op aan de lastenzijde. Dit zorgt voor een lastenstijging van 0,5 miljoen euro.

Deelprogramma 7.6 Overig verkeer

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

11.106

300

-10.806

Intensiveringen en hervormingen

200

0

-200

Begroting 2021

11.306

300

-11.006

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

260

0

Toelichting Intensiveringsmiddelen Verkeer

In deze begroting zijn structurele middelen opgenomen onder de noemer intensiveringsmiddelen, naast structureel beschikbare middelen Extra beleid. Samen vormen deze middelen het budget voor de uitvoering van het mobiliteitsbeleid. Om het ruimtelijk en economisch functioneren en de ontwikkeling van de gemeente en regio te ondersteunen is een goede bereikbaarheid en veilig, duurzaam verkeerssysteem randvoorwaardelijk. Voor de ontwikkeling van het daarvoor noodzakelijke mobiliteitsbeleid zijn uren/personele capaciteit beschikbaar. De uitvoering van beleid en de aanpak van knelpunten vergt noodzakelijkerwijs financiële middelen voor de realisatie van maatregelen en voor de voorbereidende planuitwerking en ondersteunende beleidsadviezen. De inzet van deze middelen is beschreven in het jaarlijkse Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer. Daarin gaat het om uitvoering van (infrastructuur)projecten, lokale maatregelen, pilots, onderzoeken op de thema's: lopen, fiets, openbaar vervoer auto, regionale en stedelijke bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en P+R, logistiek en bevoorrading, verduurzaming, verkeersmanagement, technologische ontwikkelingen in mobiliteit en ITS (Intelligent Traffic System).

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 11,1 miljoen euro

Dit deelprogramma omvat de lasten voor overige onderdelen van het programma Verkeer. De belangrijkste zijn:

  • Kapitaallastenbudget voor de gemeentelijke activa verkeer (5,6 miljoen euro);
  • Intensiveringsmiddelen Verkeer, zie bovenstaande toelichting (1,8 miljoen euro);
  • Middelen voor het uitvoeringsprogramma Binnenstad: Ruimte voor jou (1,2 miljoen euro);
  • Personele inzet (met name voor beleidsontwikkeling en -advies gericht op de opgaven: duurzame mobiliteit, slimme mobiliteit en stedelijke logistiek (1,6 miljoen euro);
  • Spaarregeling ringwegen (454 duizend euro);
  • Rijkssubsidie Sanering geluidsoverlast (0,3 miljoen euro.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
De structurele ophoging van het kapitaallastenbudget voor het uitvoeringsprogramma Binnenstad zorgt voor een lastenstijging van 0,2 miljoen euro.
Overige mutaties leiden per saldo tot een lastenstijging van 0,1 miljoen euro.

T oelichting op de baten van 0,3 miljoen euro
De baten bestaan uit subsidie-opbrengsten ten behoeve van sanering geluidsoverlast (0,3 miljoen euro).

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020
Geen relevante verschillen.

Zie voor het overzicht van de financiële risico’s paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel Risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12