Deelprogramma 4.1 Sociaal klimaat

4.1.2 Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken

Het bevorderen van sociale samenhang, samenredzaamheid en leefbaarheid in de wijken en dorpen is een belangrijk doel van de gebiedsgerichte aanpak. Daarin zetten we in op contact met bewoners en andere stakeholders in de wijken en dorpen in gebiedsnetwerken. We investeren in een sterke sociale basis. Dit vanuit 'het gewone leven': inwoners, vrijwilligersorganisaties, buurtaccommodaties, kerken, scholen, ondernemers, dorpsverenigingen, maar ook met behulp van het preventieve collectieve deel binnen de WIJ teams.

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

% mantelzorgers (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (zwaar) belast te voelen bij het geven van mantelzorg

-

afname

afname

Kengetal

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal (nieuw) ingezette vrijwilligers door Humanitas

791

toename

toename

Hoe staan we ervoor?

We werken aan een sterke sociale basis in de verschillende gebieden. Het sterker maken van initiatieven, voorzieningen en netwerken in een buurt, wijk of dorp waar inwoners makkelijk naartoe kunnen, staat voorop. Verder kunnen mantelzorgers en vrijwilligers rekenen op adequate faciliteiten en (professionele) ondersteuning. Deze faciliteiten worden geboden door inwoners onderling en door verschillende (gesubsidieerde) instellingen en in (wijk)accommodaties.

Wat willen we bereiken in 2021?

  • We willen dat de inwoners van de Groninger wijken en dorpen met plezier wonen en leven, in veerkrachtige wijken en dorpen waar: mensen elkaar kennen en elkaar waar nodig ondersteunen en helpen; het bruist van activiteiten die door en voor en met bewoners worden georganiseerd;
  • We willen dat vrijwilligers en mantelzorgers zich (h)erkend voelen en passend worden ondersteund en gewaardeerd voor hun inzet;
  • We willen de ontwikkeling van preventieve collectieve activiteiten stimuleren door of in samenspraak met bewoners;
  • We willen de aansluiting van de formele beroepsmatige zorg op de informele zorg verder versterken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We investeren in de gebiedsgerichte aanpak en in de wijkvernieuwing in community ontwikkeling in leefbare wijken met sociale samenhang;
  • We gaan samen met inwoners, (maatschappelijke)organisaties en professionals uit het dorp of de wijk in gesprek om vast te stellen wat nodig is voor een sterke sociale basis in het dorp of de wijk;
  • We investeren in de verdere ontwikkeling van de preventieve en collectieve aanpak binnen de WIJ-teams;
  • We subsidiëren onder andere Humanitas, Link050, Torion, HIP en Present voor hun vrijwilligers projecten; coalitie Eensamen en website 'We helpen ';
  • We subsidiëren passend en op maat de buurtaccommodaties/dorpshuizen voor ontmoeting en activering.

 Zie ook Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12