Deelprogramma 1.1 Werk en activering

1.1.1 Regionaal arbeidsmarktbeleid

Binnen de noordelijke arbeidsmarkt werken we met alle arbeidsmarktpartijen samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Als centrumgemeente dragen we hieraan bij via de arbeidsmarktregio Werk In Zicht (WIZ) en zoeken hiervoor de regionale afstemming. We bevorderen een betere aansluiting tussen onderwijs-arbeidsmarkt, streven naar het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt en willen zoveel mogelijk mensen met een bijstandsuitkering laten uitstromen naar werk.

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal plaatsingen of plekken gerealiseerd door SROI in
 de arbeidsmarktregio.

842

600

650

Aantal gerealiseerde afspraakbanen in de
arbeidsmarktregio.

3.424

3.001

3.141

Voor alle indicatoren geldt dat het op dit moment onduidelijk is hoe groot de invloed van de coronacrisis zal zijn.

Hoe staan we ervoor?

In 2019 heeft er een technische correctie naar beneden plaatsgevonden voor aantal gerealiseerde afspraakbanen. Dat komt door een aantal gemeentelijke herindelingen in onze arbeidsmarktregio waarbij gemeenschappelijke regelingen fuseerden met de nieuwe gemeenten. Die banen zijn dus wel behouden gebleven, maar tellen niet meer mee voor het behalen van de doelstelling. Desondanks lopen we voor op schema. De doelstellingen zijn landelijk vastgesteld en worden niet bijgesteld, maar we blijven ons natuurlijk volop inzetten. Door de coronacrisis hebben we aanpassingen gedaan op onze activiteiten en projecten ten aanzien van de arbeidsmarkt onder druk. Het Werkfestival 2.0 is uitgesteld. Het 1000-banenplan gaat in aangepaste vorm (beperkt) door. Het is voor werkgevers en opleiders nu moeilijker om werk- of opleidingsplekken te bieden. Per sector wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en waaraan behoefte is. Meer via digitale kanalen werken is een van de oplossingen, bijvoorbeeld via kansrijkberoep online leren.

Het kabinet verbindt opdrachten steeds meer aan de schaalgrootte van de arbeidsmarktregio. Per 1 januari 2021 wordt SUWI-wetgeving aangepast, waarbij gesteld wordt dat de samenwerking op arbeidsmarktniveau tussen gemeenten en UWV gericht op werkgeversdienstverlening samen opgesteld en uitgevoerd moet worden. Ook zijn eind augustus 2020 maatregelen aangekondigd voor een sociaal steunpakket. Dit pakket wordt via de arbeidsmarktregio’s  ter beschikking gesteld aan de regio. Componenten als van werk naar werk, jeugdwerkloosheid, omscholing en ontwikkeling worden specifiek genoemd.

Wat willen we bereiken in 2021?

 • We willen een verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, waarin zowel het 'leven lang ontwikkelen' en de sluitende aanpak van werkzoekende jongeren centraal staan;
 • Kansen blijven creëren voor de onderkant van de arbeidsmarkt;
 • Meer matches tussen werkgevers realiseren;
 • Meer mensen opleiden om de mismatch te verkleinen;
 • Mensen die werkloos zijn geraakt door de coronacrisis zo snel mogelijk weer aan het werk helpen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • In samenwerking met het onderwijs zetten we in op praktijkleren en BBL waarbij we mensen kwalificeren op werk van nu en werk van de toekomst;
 • We ontwikkelen opleidingstrajecten om meer mensen op te leiden richting werk, onder andere via het 1000-banenplan, Perspectief op Werk, pilots van de Scholingsalliantie Noord en het Sociale Steunpakket;
 • We zetten in op Social return om zowel werk te behouden als kansen te creëren voor de onderkant van de arbeidsmarkt;
 • We versterken de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio met de uitvoering van de gezamenlijke werkgeversdienstverlening waarin we werkgevers ondersteunen met het behouden van werkgelegenheid en de werving en selectie van personeel;
 • We ondersteunen werkzoekenden bij het vinden van werk, bijvoorbeeld via kansrijkberoep.nl en digitale en fysieke ontmoetingsevents;
 • We creëren samen met partners nieuwe werkwijzen om mensen die werkloos raken door de coronacrisis snel en waar mogelijk van werk naar werk te begeleiden.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12