Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Alg. inkomsten en post onvoorzien

Nr

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

13.1

Algemene inkomsten en post onv

14.802

13.759

13.085

9.125

6.340

4.740

13.1.1

Onroerend zaakbelasting

3.615

3.505

3.624

3.433

3.227

3.033

13.1.3

Hondenbelasting

89

80

90

90

90

90

13.1.5

Saldo financieringsfunctie

10.974

9.910

9.076

5.308

2.729

1.322

13.1.7

Post onvoorzien

0

166

170

170

170

170

13.1.9

Dividend

124

97

124

124

124

124

Totaal

14.802

13.759

13.085

9.125

6.340

4.740

Baten

13.1

Algemene inkomsten en post onv

654.990

661.600

667.460

673.518

682.797

693.230

13.1.1

Onroerend zaakbelasting

81.042

87.424

94.505

98.324

101.597

103.867

13.1.2

Roerend zaakbelasting

119

81

110

112

114

116

13.1.3

Hondenbelasting

997

1.034

1.115

1.133

1.151

1.167

13.1.4

Overige belastingen

2.023

2.296

2.274

2.424

2.424

2.424

13.1.5

Saldo financieringsfunctie

13.348

12.125

10.247

8.401

6.727

5.988

13.1.6

Gemeentefonds

554.703

555.429

557.569

562.384

570.044

578.928

13.1.8

Rente reserves

0

-38

0

0

0

0

13.1.9

Dividend

2.757

3.248

1.640

740

740

740

Totaal

654.990

661.600

667.460

673.518

682.797

693.230

Geraamd resultaat voor bestemming

-640.187

-647.841

-654.376

-664.393

-676.457

-688.490

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

Totaal onttrekkingen

Geraamd  resultaat na bestemming

-640.187

-647.841

-654.375

-664.393

-676.457

-688.490

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2021 ten opzichte van 2019. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2021.

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

34

Compensatie OZB niet woningen Haren & ten Boer

13.1

I

-810

-540

Totaal programma 13

-810

-540

0

0

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2021.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2021-2024

Nr

Opgaven

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

36

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 Vrijval compensatieregeling 

13.1

S

-209

-140

43

Uitstel invoering reclamebelasting

13.1

I

-150

51

Leniger/flexibeler begroten

13.1

S

2.600

2.600

2.600

2.600

Totaal programma 13

2.241

2.460

2.600

2.600

Zie de financiële knelpunten 2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2021.

Overzicht hervormingen 2021-2024

Nr

Hervormingen

Deel-programma

I/S

2021

2022

2023

2024

5

Spaardeel riolering

13.1

S

1.100

1.632

1.632

1.632

Totaal programma 13

1.100

1.632

1.632

1.632

Ga naar hervormingen 2021-2024 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2021

13.1 Alg inkomsten en post onvoorzien

Lasten

Baten

Saldo

Bestaand beleid 2021

12.840

663.874

651.034

Intensiveringen en hervormingen

245

3.586

3.341

Begroting 2021

13.085

667.460

654.375

Bestaand beleid ten opzichte van 2020

-919

2.274

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 12,8 miljoen euro:
Bij de financieringsfunctie van de gemeente hebben we een rentelast van 9,1 miljoen euro begroot. De externe lasten worden berekend aan de hand van reeds afgesloten leningen en een prognose voor nog aan te trekken leningen op basis van de investeringsplannen. De direct toe te wijzen lasten aan de uitvoering van de Onroerende zaakbelasting (OZB) bedragen 3,4 miljoen euro. De lasten van deelnemingen (Euroborg, Martiniplaza, BNG, Enexis en Waterbedrijf) bedragen 124 duizend euro. In de begroting hebben we rekening gehouden met een post van 170 duizend euro voor onvoorziene zaken.

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten met 1,0 miljoen euro gedaald. Voor 0,9 miljoen euro het gevolg van dalende rentelasten en voor 0,1 miljoen euro liggen de lasten in relatie tot te OZB iets lager.

Toelichting op de baten van 663,9 miljoen euro:
De bijdrage vanuit het Gemeentefonds hebben we begroot op 556,0 miljoen euro. De berekening is gebaseerd op de gegevens vanuit de meicirculaire 2020. De rentebaten van de financieringsfunctie van de gemeente hebben we begroot op 10,2 miljoen euro. Aan dividend van de deelnemingen in Enexis en BNG verwachten we 1,6 miljoen euro te ontvangen.
De opbrengst van de OZB hebben we begroot op 92,4 miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden met de nominale tariefstijging en met verwachte volumeontwikkeling door nieuwbouw. De raming van de opbrengst logiesbelasting is 2,3 miljoen euro. Hierbij wordt rekening gehouden met de groei in het aantal overnachtingen van de afgelopen jaren. Voor hondenbelasting wordt een opbrengst van 1,0 miljoen euro verwacht. De verwachte inkomsten uit reclamebelasting zijn 150 duizend euro en uit roerende zaakbelasting 110 duizend euro.

Ten opzichte van de begroting is dit een batenstijging van 2,2 miljoen euro. De OZB stijgt naar verwachting met 4,9 miljoen euro en het Gemeentefonds met 0,5 miljoen euro. Hier tegenover staan dalingen van renteontvangsten (1,9 miljoen euro) en dividend (1,6 miljoen euro) De resterende stijging (0,3 miljoen euro) is verdeeld over meerdere kleinere budgetten.

Zie voor het overzicht van de financiële risico’s paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel Risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12